topLogoSpacer
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Lye ungdomsskule

Spennande iPad-forsøk på 8. trinn!
Publisert: 28.08.2014 skrive av: Sigurd Ravndal

Time kommune har eit pilot-forsøk på tre skular der ein skal prøva ut nettbrett i undervisninga. Målet er meir læring. Lye ungdomsskule søkte om å få vera med, men 8. trinn på Frøyland ungdomsskule fekk tilbodet. I tillegg er 1. trinn på Rosseland med og 5. klassingane på Lye skule.

Vår skule blei likevel med, men då med finansiering frå skulen. Dette er ei stor satsing økonomisk, men der me og håper å få mykje læring og erfaring tilbake. Det er 8. klassingane som får kvar sin iPad til bruk i læringa si. Nettbrettet vil følgja eleven heilt til 10. klasse. Reglar og rutinar for bruk vil bli presentert etterkvart. 

Sju lærarar har fullført to dagar med opplæring ift iPad. I vekene som kjem vil elevane få utdelt nettbretta og få opplæring av eksterne kurshaldarar og dei gode lærarane sine.

Me ønskjer oss sjølv lykke til med satsinga!

Utviklingsplan for Lye ungdomsskule
Publisert: 11.08.2014 skrive av: Sigurd Ravndal

Utviklingsplanen viser kor vegen vidare går for Lye ungdomsskule. Den inneheld resultat, både fagleg og sosialt. Me ønskjer at foreldre og elevar skal bli engasjert i arbeidet med å gjera læringa for den enkelte elev best mogleg.

Utviklingsplan 2014-2015

Praksisskule
Publisert: 19-05-2014 skrive av: Monica Aga

Lye ungdomsskule har fornya kontrakten med Universitetet i Stavanger, og vil det komande skuleåret halda fram med å ta i mot studentar i praksis. Det er Kate R. Sagland og Monica Aga som har hovudansvaret i henholdsvis kunst og handverk, norsk og engelsk.

Informasjon til foreldre - rettar og plikter i grunnskulen
Publisert: 09.11.2012 skrive av: Sigurd Ravndal

Det er viktig at de som foreldre har god informasjon om regelverket som gjeld i skulen. Utdanningsdirektoratet (Udir) har derfor laga ein god oversikt over dette - klikk på denne lenka.

Alle har rett på å ha det godt på skulen vår!
Publisert: 04.09.2012 skrive av: Sigurd Ravndal

Til alle elevar, foreldre og vaksne ved Lye ungdomsskule!

I dette rundskrivet ser me kva rettar alle elevar har til godt psykososialt miljø.

Det gir og forståing for kva ansvar dei vaksne på skulen har i forhold til reglane i opplæringslova kapittel 9a. Lova handlar om elevane si rett til eit godt psykososialt miljø.

Rundskrivet.

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.