10. trinn
1

topLogoSpacer
 

Bryne ungdomsskule - 10. trinn 

Du er her: 10. trinn

Foreldremøte
Publisert: 02.09.2014 skrive av: Ragnhild Otto

Minner om foreldremøte onsdag 3. september kl 18:00 i Aulaen. Innkallinga ligg som vedlegg i feltet til høgre.

Byggcamp og Anleggsdag
Publisert: 22-08-2014 skrive av: Erling Knutzen

Torsdag 25. september arrangerer byggebransjen Byggcamp for interesserte elevar på 10. trinn. Bryne vgs og Øksenvad vgs arrangerer i lag med byggebransjen òg ein dag bygg- og anleggsdag der elevane mellom anna kan få prøva ulike anleggsmaskinar. Dette er i 15. eller 16. oktober.

Alle som vurderer å søkje Bygg- og anlegg, naturbruk, elektro eller TIP bør vera med på desse to arrangementa. Elevane som melder seg på må bli med på begge og rådgjevar vil koma rundt i klassane for å ta opp påmelding. Dette skjer i skuletida og det vil bli felles transport og gratis lunch.

 

Skulestart
Publisert: 13-08-2014 skrive av: Ragnhild Otto

Velkommen til 10. trinn!

Håpar at alle har hatt ein flott sommarferie og at de nå er klar til å starta på 10. trinn. Eit spanande skuleår med mykje læring og mange val som skal takast. De har mykje kjekt i vente.

KONTAKTLÆRARAR

10A Ragnhild Otto og Ingrid Anne Vatne

 10B Signe Byberg og Ragnhild Otto

10C Anna Magnussen Vik og Karen H. Liland

10D Jørn Gabrielsen og Siv-Merethe Erga

10E Jonas Aarrestad og Håvard Egeland

 

INFORMASJON

De vil finna nyttig informasjon i denne spalta her. I tillegg er det lurt å abonnera på informasjon frå skulen . Sjå heimesida vår: www.minskole.no/bus. Kvar klasse har facebookgrupper der det blir lag ut diverse meldingar. Nokre av klassane har og facebookgruppe for føresette.

FRÅVÆR

Viss eleven er sjuk, sender de sms eller mail til kontaktlæraren om morgonen. Mailadressane til lærarane finn de på www.minskole.no/bus. Dersom elevane blir sjuke ila dagen skal kontaktlærar ha beskjed og ta kontakt med heimen før eleven får gå frå skulen.

SØKNAD OM FRI

Dersom elevane skal ha fri ein eller to dagar, leverer de melding til kontaktlærar om dette i forkant. Dersom de skal ha fri tre dagar eller meir, må de senda søknad til rektor. Søknadsskjema ligg på skulen si heimeside.

KARAKTERUTSKRIFT

Me ber om at alle leverer inn karakterutskrifta med underskrift frå føresette innan fredag 22.08.

BOKBIND PÅ BØKER

Minner om at det skal vera bokbind på alle bøkene.

SKULESTART/ SLUTT

Skulen startar kl 08:10 kvar dag, men sluttar ulikt. Måndag kl 12:20, tysdag, onsdag torsdag og fredag kl 14:20.

FORELDREMØTE

Det blir foreldremøte torsdag 4. september kl 18 - 19.


Mvh dei vaksne på trinnet


 

Søknad om elevpermisjon
Publisert: 18.04.2013 skrive av: RL

Me får inn mange søknader om permisjon for elevar i samband med ferieturar, familiehendingar o.l. For at alle desse skal få ei god og lik behandling, har Time kommune laga eit standard søknadsskjema for dette.
Kontaktlærar kan gi fri inntil 2 dagar med søknad i meldebok/e-post. Søknad om permisjon utover 2 dagar må sendast rektor.

Søknadsskjemaet finn du her: http://www.time.kommune.no/Filnedlasting.aspx?MId1=14457&FilId=3707

Realfag på Vågen vgs
Publisert: 29.11.2012 skrive av: Erling Knutzen

Vågen vgs gjer det nå mogleg å få tatt realfag samtidig som du går på
studiespesialisering med formgivingsfag eller musikk, dans og drama. Det er her snakk om R1, R2 og FYS1, noko ein f.eks. treng for å kunne søkje ingeniørstudie. Ein vil då måtte ofre nokre av programfaga som høyrer til utdanningsprogrammet ein går på.

Les meir på denne linken:

http://vågen.vgs.no/a/147-utvidet-realfagstilbud-pa-vagen-vgs

Ny Giv: Ekstra innsats siste halvår i 10.
Publisert: 04.09.2012 skrive av: Erling Knutzen

Ny Giv er regjeringa si satsing for å få ned frafallet i den vidaregåande skulen (vgs). Undersøkingar har synt at om lag 30% av elevane ikkje får fagbrev eller vitnemål innan fem år etter at dei starta på vgs. Ny Giv er eit omfattane prosjekt. På vår skule vil elevar med svake karakterar til jul få tilbod om å vera med i Ny Giv. Dette gjeld ikkje elevar med Individuell Opplæringsplan (IOP).

Dei som er blant dei 10% med svakast karakter i Time kommune i 10. klasse til jul, vil få tilbod om 4 timar i veka med intensiv/alternativ lese, skrive og rekne-undervising. For nærare info, sjå Kunnskapsdepartementet si heimeside: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/kampanjer/ny-giv.html?id=632025

 

Kantina
Publisert: 08.08.2012 skrive av: Monica P. Norheim

Bryne Ungdomsskule har kantine, der det er sal kvar dag. Det er brødmat med mykje ulike pålegg å velja i mellom. To dagar i veka lagar valfag gruppene ulik mat som lapskaus, pastasalat, pizzasnurrar, baguettar mm. God morgon-yoghurt og vanlege yoghurtar kan ein og kjøpa.

Når det gjeld drikke, kan ein velja mellom mjølk, Litago og ulike justypar.

Betalinga skjer kontant eller med klyppekort. Klyppekort er billigast! Elevane må fylla ut eit skjema som føresette må skriva under på, for å få kjøpt eit klyppekort. Skjemaet får du på skullen, eller du kan fylla vedlegget her på heimesida. Føresette vil då få ein giro i posten.