10. trinn
1

topLogoSpacer
 

Bryne ungdomsskule - 10. trinn 

Du er her: 10. trinn

Informasjon
Publisert: 07.11.2014 skrive av: Ragnhild Otto

Hei Verden

 Måndag 10. november får me besøk av ein representant frå Hei Verden som skal fortelja om arbeidet dei gjer i Zambia.

Tysdag 11. november skal elevane på 10. trinn arbeida til inntekt for Hei Verden og Zambia.  Elevane har fått ein jobb - ein - dag kvittering av læraren som skal underteiknast av arbeidsgjevar og leverast til skulen. Det er ønskjeleg at kvar elev tener 350 kr denne dagen.

Onsdag 12. november skal me på Yrkesmesse i Stavanger Forum. Der er dei ulike utdanningsprogramma representert. I tillegg til å sjå på dei ulike standane skal elevane høyre på to ulike foredrag om yrkesval.

Fredag 14. november har elevane fri.


UTV

I veke 47 og 48 skal me ha faget Utdanningsval (UTV) og dermed ikkje vanleg timeplan på 10. trinn. Alle elevane skal ut av skulen i sju dagar. To på hospitering i den vidaregåande skulen (vgs) og fem dagar i arbeidspraksis, prosjekt eller tur. I løpet av perioden skal elevane med dette fordjupa seg i eit utdanningsprogram i vgs og få mange nye erfaringar knytt til mogleg framtidig utdanning og yrke. Alle skal delta på eit anna utdanningsprogram enn dei deltok på i 9. klasse.  Dei tre dagane elevane skal vera på skulen, skal dei ha to halvdagsprøvar i engelsk og norsk og ein heildagsprøve i matematikk. Elevane har fått beskjed om kva utdanningsprogram dei har fått og kva for dagar dei skal ut i arbeid.

Forsvaret

 Fredag 5. desember får me besøk av forsvaret. Halve trinnet før lunch og halvparten etter. Mail frå forsvaret:

Forsvaret ønsker å informere 10. trinn om hvilken rolle og plass det norske Forsvaret har i samfunnet. Og gjennom å vise oss til ungdommen håper vi å skape et positivt bilde av hva Forsvaret er. Forsvaret har et vidt spekter av utdanningsmuligheter blant annet innenfor lederutdanning og lærling. Forsvaret er Norges største lærebedrift med ca 650 lærlinger fordelt på ca 30 forskjellige fag. Det er dessuten viktig at vi får informert om sesjonsordningen som er pliktig for alle norske statsborgere over 18 år. Fra og med 1997 kullet er det også besluttet at det skal være allmenn verneplikt for begge kjønn slik at alle må gjennomføre førstegangstjeneste og Heimevernstjeneste dersom de blir plukket ut til dette.”


Elevundersøkelsen
Publisert: 29.10.2014 skrive av: RL

Utdanningsdirektoratet arrangerer elevundersøkelsen for at elevene skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. På Bryne ungdomsskule gjennomfører vi i disse dager elevundersøkelsen i alle klassene.

Skolen kan invitere elever fra 5. trinn til og med Vg3 til å svare på spørsmålene i Elevundersøkelsen. Elevundersøkelsen er obligatorisk å gjennomføre på 7. og 10. trinn og på Vg1 i høstsemesteret. Vi har lagt inn en del spørsmål som må besvares av alle, men det er mulig for skolen å legge inn noen spørsmål i tillegg ut ifra lokale behov. 

Du finner mer informasjon om undersøkelsen på www.udir.no

Mørketid og sykling til skulen
Publisert: 28.10.2014 skrive av: RL

Skulen får stadig tilbakemeldingar om at elevar syklar til skulen utan lykt og refleksvest. Nokre syklar i tillegg gjennom parkeringsplassar og liknande i stor fart, og det har vore fleire nestenulykker. Me ber om at de tek ein prat heime om sykkelvett, og ber elevane praktisere dette når dei syklar. Trygg trafikk's side om sykkelreglar er eit godt utgangspunkt for samtalen. 

http://www.tryggtrafikk.no/tema/sykkel-og-sykkelhjelm/sykkelregler/

Endringar på bussrute frå Hognstad
Publisert: 15.10.2014 skrive av: RL

Melding frå Kolumbus:

På grunn av ruteendringer på Jærbanen, fra og med 14. desember 2014, må vi gjøre endringer i avgangstidspunktet for SK 1921. I dag kjører SK 1921 fra Mauland kl. 07:15 og fra Hognestad skule kl. 07:25, nå som rute 54. 

Fra 14/12 endrer NSB rutetidene for Jærbanen (alle togavganger fremskyndes med 7 minutter). For at rute 54 skal rekke til Bryne, og nordgående togavgang, må ruten fremskyndes med 10 minutter.

Ny avgang kl. 07:15 fra Hognestad skule. Dette påvirker da SK 1921 Mauland - Hognestad - Bryne ungdomsskule, og avgangen må fremskyndes til kl. 07:05.

Vi beklager ulempene dette medfører for elevene, men vi har dessverre ingen muligheter enn å endre avgangstidspunktene.

Natteramn 2014/2015
Publisert: 30.09.2014 skrive av: RL

Det blir ikkje satt opp lister frå klassane, men dei som ynskjer å gå, er invitert til å melda seg frivillig. Meir informasjon finn du i vedlegget Invitasjon natteramn til høgre på sida. 

Søknad om elevpermisjon
Publisert: 18.04.2013 skrive av: RL

Me får inn mange søknader om permisjon for elevar i samband med ferieturar, familiehendingar o.l. For at alle desse skal få ei god og lik behandling, har Time kommune laga eit standard søknadsskjema for dette.
Kontaktlærar kan gi fri inntil 2 dagar med søknad i meldebok/e-post. Søknad om permisjon utover 2 dagar må sendast rektor.

Søknadsskjemaet finn du her: http://www.time.kommune.no/Filnedlasting.aspx?MId1=14457&FilId=3707

Realfag på Vågen vgs
Publisert: 29.11.2012 skrive av: Erling Knutzen

Vågen vgs gjer det nå mogleg å få tatt realfag samtidig som du går på
studiespesialisering med formgivingsfag eller musikk, dans og drama. Det er her snakk om R1, R2 og FYS1, noko ein f.eks. treng for å kunne søkje ingeniørstudie. Ein vil då måtte ofre nokre av programfaga som høyrer til utdanningsprogrammet ein går på.

Les meir på denne linken:

http://vågen.vgs.no/a/147-utvidet-realfagstilbud-pa-vagen-vgs

Ny Giv: Ekstra innsats siste halvår i 10.
Publisert: 04.09.2012 skrive av: Erling Knutzen

Ny Giv er regjeringa si satsing for å få ned frafallet i den vidaregåande skulen (vgs). Undersøkingar har synt at om lag 30% av elevane ikkje får fagbrev eller vitnemål innan fem år etter at dei starta på vgs. Ny Giv er eit omfattane prosjekt. På vår skule vil elevar med svake karakterar til jul få tilbod om å vera med i Ny Giv. Dette gjeld ikkje elevar med Individuell Opplæringsplan (IOP).

Dei som er blant dei 10% med svakast karakter i Time kommune i 10. klasse til jul, vil få tilbod om 4 timar i veka med intensiv/alternativ lese, skrive og rekne-undervising. For nærare info, sjå Kunnskapsdepartementet si heimeside: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/kampanjer/ny-giv.html?id=632025

 

Kantina
Publisert: 08.08.2012 skrive av: Monica P. Norheim

Bryne Ungdomsskule har kantine, der det er sal kvar dag. Det er brødmat med mykje ulike pålegg å velja i mellom. To dagar i veka lagar valfag gruppene ulik mat som lapskaus, pastasalat, pizzasnurrar, baguettar mm. God morgon-yoghurt og vanlege yoghurtar kan ein og kjøpa.

Når det gjeld drikke, kan ein velja mellom mjølk, Litago og ulike justypar.

Betalinga skjer kontant eller med klyppekort. Klyppekort er billigast! Elevane må fylla ut eit skjema som føresette må skriva under på, for å få kjøpt eit klyppekort. Skjemaet får du på skullen, eller du kan fylla vedlegget her på heimesida. Føresette vil då få ein giro i posten.