10. trinn
1

topLogoSpacer
 

Bryne ungdomsskule - 10. trinn 

Du er her: 10. trinn

Referat frå foreldremøte 10.trinn 14. januar 2015
Publisert: 07-01-2014 skrive av: Erling Knutzen

Trinnleiar Ragnhild Otto informerte om planen for våren, om prøvar og eksamen. Dette finn du til høgre på heimesida vår, på 10. trinn si side, ved å klikke på "Årshjul" under overskrifta "Årsplanar".

Rådgjevar Erling Knutzen gjekk deretter gjennom generelle forhold i den vidaregåande skulen og innsøkninga. Dette finn du i høgre kolonne på rådgjevarsida på skulen si heimeside som ""Vgs-info PowerPoint" under "Dokument". 

Vidare vart rådgiversida på skulen si heimeside gjennomgått. Her er det 26 ulike artiklar, der dei fleste bør ha interesse for 10. klassingane og dei føresette.

Det vart òg informert om at dersom føresette og elev ønskjer eit møte med rådgjevar i forkant av søknadsfristen 1. mars, kan ein ta kontakt på telefon eller e-post  (51 77 64 45, erling.knutzen@time.kommune.no).

Justeringar - Ope hus
Publisert: 11.01.2013 skrive av: Erling Knutzen

Alle må gå på minst eit Ope hus. Dette er noko ein gjer i lag med føresette. Sjå liste i høgre kolonne. I første utgåve av lista stod det feil tidspunkt for Gand vgs. Det er kl. 17-19.

Nå i ettertid har me fått vita at Øksnevad vgs skal ha ope hus likevel. Det vert torsdag 29. januar kl. 16-19.

Sjekk alltid heimesida til skulen du skal på Ope hus til, slik at du får med deg evt. endringar eller feil i listene.

Informasjon frå trinnet
Publisert: 24-02-2015 skrive av: Ragnhild Otto

PRØVEMUNNLEG

Denne perioden startar me med prøvemunnleg. Korleis dette skal gjennomførast står på eige ark i heftet. Elevane får med dette prøva korleis det er å ha munnleg prøve før munnleg eksamen i juni. Denne gongen skal prøven vera på 20 minutt, til eksamen er tida 30 minutt. Elevane har lov til å sitja heime og førebu seg, men det er også mogleg å sitja på skulen og arbeida.

SKITUR

Me avsluttar veke 9 med skitur til Tjørhomfjellet, informasjon om dette finn de og på eige ark. Minnar om at me kjem seinare heim denne dagen, og at dei som har arbeid / trening denne ettermiddagen gir melding om at dei ikkje er heime før ca kl. 17. Dersom nokon ønskjer å vera igjen i Sirdal for å bli henta av familie seinare på dagen, må senda oss melding om dette i forkant av turen.

STUDENTAR

Signe har ansvar for studentar som kjem i veke 10 - 11 (fjerdeårsstudentar rle) og 12 - 13 (tredjårsstudentar bacheloroppgåve / ulike fag)

DEADLINE OG OLJEMUSEET

I veke 10 reiser me med elevane til Stavanger for å vera med på Stavanger Aftenblad sitt opplegg “Deadline” og i tillegg besøka oljemuseet. God påske!

Ny innsamlingsrekord
Publisert: 18-12-2014 skrive av: Monica Penne Norheim

Det har blitt gjort ein enorm innsats med å samla inn pengar til Hei verden i år. Det kom inn totalt 141.077 kr som nå er sende til Hei verden.

8. trinnet har hatt open dag med mange kjekke aktivitetar. I tillegg har dei hatt ein symjekonkurranse, der dei tjente pengar på antal lengder dei symde.

9. trinnet har hatt bøsseinnsamling på Bryne.

10. trinnet har hatt ein arbeidsdag heime eller ute i ein bedrift.

Hei verden takkar for fantastisk innsats!

Barnevakten åtvarer mot ask.fm
Publisert: 17-12-2014 skrive av: RL

Ask.fm er ein app/nettstad der det føregår mykje mobbing. Me oppmodar føresette til å nytta linken under, lesa kva Barnevakten.no seier og ta ein prat om dette heime.

http://www.barnevakten.no/advarer-mot-mobbing-paa-askfm/

Søknad om elevpermisjon
Publisert: 18.04.2013 skrive av: RL

Me får inn mange søknader om permisjon for elevar i samband med ferieturar, familiehendingar o.l. For at alle desse skal få ei god og lik behandling, har Time kommune laga eit standard søknadsskjema for dette.
Kontaktlærar kan gi fri inntil 2 dagar med søknad i meldebok/e-post. Søknad om permisjon utover 2 dagar må sendast rektor.

Søknadsskjemaet finn du her: http://www.time.kommune.no/Filnedlasting.aspx?MId1=14457&FilId=3707

Realfag på Vågen vgs
Publisert: 29.11.2012 skrive av: Erling Knutzen

Vågen vgs gjer det nå mogleg å få tatt realfag samtidig som du går på
studiespesialisering med formgivingsfag eller musikk, dans og drama. Det er her snakk om R1, R2 og FYS1, noko ein f.eks. treng for å kunne søkje ingeniørstudie. Ein vil då måtte ofre nokre av programfaga som høyrer til utdanningsprogrammet ein går på.

Les meir på denne linken:

http://vågen.vgs.no/a/147-utvidet-realfagstilbud-pa-vagen-vgs

Ny Giv: Ekstra innsats siste halvår i 10.
Publisert: 04.09.2012 skrive av: Erling Knutzen

Ny Giv er regjeringa si satsing for å få ned frafallet i den vidaregåande skulen (vgs). Undersøkingar har synt at om lag 30% av elevane ikkje får fagbrev eller vitnemål innan fem år etter at dei starta på vgs. Ny Giv er eit omfattane prosjekt. På vår skule vil elevar med svake karakterar til jul få tilbod om å vera med i Ny Giv. Dette gjeld ikkje elevar med Individuell Opplæringsplan (IOP).

Dei som er blant dei 10% med svakast karakter i Time kommune i 10. klasse til jul, vil få tilbod om 4 timar i veka med intensiv/alternativ lese, skrive og rekne-undervising. For nærare info, sjå Kunnskapsdepartementet si heimeside: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/kampanjer/ny-giv.html?id=632025

 

Kantina
Publisert: 08.08.2012 skrive av: Monica P. Norheim

Bryne Ungdomsskule har kantine, der det er sal kvar dag. Det er brødmat med mykje ulike pålegg å velja i mellom. To dagar i veka lagar valfag gruppene ulik mat som lapskaus, pastasalat, pizzasnurrar, baguettar mm. God morgon-yoghurt og vanlege yoghurtar kan ein og kjøpa.

Når det gjeld drikke, kan ein velja mellom mjølk, Litago og ulike justypar.

Betalinga skjer kontant eller med klyppekort. Klyppekort er billigast! Elevane må fylla ut eit skjema som føresette må skriva under på, for å få kjøpt eit klyppekort. Skjemaet får du på skullen, eller du kan fylla vedlegget her på heimesida. Føresette vil då få ein giro i posten.