topLogoSpacer
 
 
 

 
 

 
 

Stangeland ungdomsskole

VK  8.  9.  10.  RS  

VALGFAG NESTE SKOLEÅR:
Publisert: 17.04.2015 skrevet av: Rektor

fileicon 
Valgfagpresentasjon Stangeland.pdf

Vi tilbyr flg. valgfag neste skoleår:

 

Læreplaner i valgfag

 

 

Design og redesign5

 

Fysisk aktivitet og helse11

 

Medier og informasjon23

 

Produksjon av varer og tenester29

 

 

Sal og scene35

 

 

Teknologi i praksis38

 

 
 

 

Til deg på 10.trinn 2015
Publisert: 13.04.2015

 Til deg på 10. trinn 2015

I løpet av våren 2015 vil du få fastsett karakterane som skal stå på vitnemålet ditt. I nokre fag kan du ha fått avgangskaraktar tidlegare, til dømes i musikk og/eller mat og helse. Fylkesmannen har laga ei brosjyre om karaktersetjing, eksamen og klage på karakterar.  

Sjå vedlegg.

fileicon

Til deg p 10. trinn 2015 bm

 

 

fileicon

Til deg p 10. trinn 2015 nn

 

 

fileicon 
Til deg som er minoritetssprkleg 2015 nn

 

 

 

fileicon 
Til deg som er minoritetssprklig 2015 bm

  

Permittering i eksamensperioden
Publisert: 06.04.2015 skrevet av: Inspektør

Skolen gir ikke permisjon til elever på 10. trinn i eksamensperioden. Ingen permisjoner blir innvilget fra og med 13. mai til og med 22. mai og fra og med 8. juni til og med 10. juni. 

Skolens nye rektor!
Publisert: 07.01.2015 skrevet av: Odd Magne

Per Fagerland har overtatt som rektor ved  Stangeland ungdomsskole.

Han har for en del år siden vært lærer ved skolen. Nå kommer han fra stillingen som Nestleder i fag og driftsstab ved oppvekst og kulturetaten i Karmøy kommune.

Per Fagerland skal være fungerende rektor fram til 30/7 - 2015.

 

 

Elevundersøkelsen 2014
Publisert: 17-11-2014 skrevet av: Rektor

Elevene ved skolen gjennomfører elevundersøkelsen i
perioden nov-des. Alle klassene deltar.

Reultatene presenteres i februar - se for øvrig skolens årshjul vedr. § 9a opplæringsloven, som ivartar elevenes psykososiale arbedidmiljø.

http://www.udir.no/Laringsmiljo/Elevundersokelsen/?WT.ac=elevundersøkelsen&boks=3

Rektor

Se flere forsideartikler >>

 
 
.