topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

 
 

Nygårdsjøen Oppvekstsenter

Aktivitetsdag på Skånlendsfjellet
Publisert: 29.08.2014 skrevet av: Svein Eggesvik

 

Høstens aktivitetsdag ble lagt til toppen av Skånlandsfjellet. Fint tur opp for alle.

 

 

 

Aktivitetskalender
Publisert: 29.08.2014 skrevet av: Svein Eggesvik

Etter foreldremøtet torsdag 28.august har vi nå lagt ut aktivitetskalenderen på høyre side under "Dokumenter." 

Månedsplaner og foreldremøte
Publisert: 29.08.2014 skrevet av: Svein Eggesvik

 Månedsplaner for barnehagen er lagt ut på høyre side under "Månedsplaner barnehagen"

Det blir forledremøte i barnehagen onsdag 1.oktober kl.20:00.

Tur til Lodeynoye Pole og Skole 3 i Russland 20.-28.september 2014
Publisert: 13.08.2014 skrevet av: Svein Eggesvik

 

 

Høsten 2014 skal ungdomsskoleelever fra Gildeskål besøke vår vennskapskommune Lodeynoye Pole. Nygårdsjøen og Sandhornøy skal besøke Skole 3, og Inndyr og Sørarnøy skal besøke Skole 2. Vi reiser 20.september og er fremme i Lodeynoye Pole 21.september på kvelden. Gjennom uken skal vi ha fokus på byens jubileum i forhold til 2.verdenskrig. Alle skal bo privat hos vertsfamilier. Vi reiser hjem lørdag morgen 27.september og er tilbake i Gildeskål søndag kveld 28.september.

   

Leksehjelp
Publisert: 24.08.2010 skrevet av: Svein Eggesvik

Ved Nygårdsjøen oppvekstsenter vil elevene som går i 2.-4.klasse få tilbud om leksehjelp på onsdager fra 9 - 11. Eget skjema er sendt ut for de som ønsker å benytte seg av ordningen.

§ 1A-1 Leksehjelp i grunnskolen

       Alle elevar på 1.-4. årstrinn har rett til leksehjelp, jf. opplæringslova § 13-7a. Formålet med leksehjelpa er å gi eleven støtte til læringsarbeidet, kjensle av meistring, gode rammer for sjølvstendig arbeid og medverke til utjamning av sosiale forskjellar i opplæringa.
       Leksehjelpa er ikkje ein del av opplæringa til eleven, men skal sjåast i samanheng med opplæringa. Leksehjelpa skal gi eleven hjelp med skolearbeidet.
       Kommunen er ansvarleg for leksehjelpa og veljar korleis leksehjelpa skal organiserast. Det totale omfanget leksehjelp på 1.-4. årstrinn skal til saman vere minimum 8 timar kvar veke. Kvart årstrinn skal ha minimum ein time leksehjelp per veke. Kommunen avgjer korleis dei resterande timane fordelast mellom trinna.
       Kommunen pliktar å informere foreldra om retten til leksehjelp og tilbodet som gis.
       Kommunen pliktar å sørgje for at elevane har eit godt psykososialt miljø i leksehjelpa som fremjar helse, trivsel og læring. Dersom ein tilsett har kunnskap eller mistanke om at eleven sin rett ikkje blir oppfylt skal den tilsette undersøkje saka, varsle kommunen og om nødvendig og mogleg sjølv gripe inn. Eleven og foreldre kan be om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet. Kommunen pliktar snarast mogleg å behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Dersom vedtak ikkje er fatta innan rimeleg tid kan eleven og foreldre klage som om vedtak vart fatta.
       Kommunen plikter å sørgje for forsvarleg tilsyn med elevane i leksehjelpa. Gruppa må ikkje vere større enn det som er trygt og pedagogisk forsvarleg.
       Leksehjelpa skal vere gratis for eleven. Dersom leksehjelpa blir organisert som ein del av skolefritidsordninga, kan kommunen ikkje ta betalt for den tida eleven mottek leksehjelp etter denne føresegna. Dette gjeld og for elevar som ikkje deltek i skolefritidsordninga elles.

 
 
.