topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

 
 

Nygårdsjøen Oppvekstsenter

Tur til Lodeynoye Pole og Skole 3 i Russland
Publisert: 02.10.2012 skrevet av: Svein Eggesvik

 

 

Ungdomsskoleelever fra Gildeskål hadde en meget bra tur til vår vennskapskommune Lodeynoye Pole. Nygårdsjøen og Sandhornøy var sammen med Skole 3 fra onsdag 12.september til fredag 14.september.  Elevene ble kjent med hverdandre første dagen og besøkte byens museum, siden tema denne gangen var byens historie. Andre dagen besøkte elevene Vepsiene, en urbefolkning. Ble kjent med deres kultur og fikk gjøre håndverk som laging av dukker og lage rype i leire. Tredje dagen fikk elevene dra til Mandrogi hvor de fikk bli kjent med Pushkin og eventyrskikkelsene i en eventyrskog, se turistanløpet med salg av russiske produkter og besøkt et kloster. Dagen ble avsluttet med oppvisning av russiske og norske elever - se bildet over! Lørdag fikk eleven delta på byens 310-årsjubileum der de sammen med korpset sang "Å eg veit meg eit land." Søndag ble brukt sammen med vertsfamiliene. Hjemreise på mandag, og hjemme trisdag kveld. Mye læring i forhold til kultur, engelsk språk og bo hos en fremmed familie. Mange nye vennskapsbånd ble knyttet.

   

Leksehjelp
Publisert: 24.08.2010 skrevet av: Svein Eggesvik

Ved Nygårdsjøen oppvekstsenter vil elevene som går i 2.-4.klasse få tilbud om leksehjelp på onsdager fra 9 - 11. Eget skjema er sendt ut for de som ønsker å benytte seg av ordningen.

§ 1A-1 Leksehjelp i grunnskolen

       Alle elevar på 1.-4. årstrinn har rett til leksehjelp, jf. opplæringslova § 13-7a. Formålet med leksehjelpa er å gi eleven støtte til læringsarbeidet, kjensle av meistring, gode rammer for sjølvstendig arbeid og medverke til utjamning av sosiale forskjellar i opplæringa.
       Leksehjelpa er ikkje ein del av opplæringa til eleven, men skal sjåast i samanheng med opplæringa. Leksehjelpa skal gi eleven hjelp med skolearbeidet.
       Kommunen er ansvarleg for leksehjelpa og veljar korleis leksehjelpa skal organiserast. Det totale omfanget leksehjelp på 1.-4. årstrinn skal til saman vere minimum 8 timar kvar veke. Kvart årstrinn skal ha minimum ein time leksehjelp per veke. Kommunen avgjer korleis dei resterande timane fordelast mellom trinna.
       Kommunen pliktar å informere foreldra om retten til leksehjelp og tilbodet som gis.
       Kommunen pliktar å sørgje for at elevane har eit godt psykososialt miljø i leksehjelpa som fremjar helse, trivsel og læring. Dersom ein tilsett har kunnskap eller mistanke om at eleven sin rett ikkje blir oppfylt skal den tilsette undersøkje saka, varsle kommunen og om nødvendig og mogleg sjølv gripe inn. Eleven og foreldre kan be om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet. Kommunen pliktar snarast mogleg å behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Dersom vedtak ikkje er fatta innan rimeleg tid kan eleven og foreldre klage som om vedtak vart fatta.
       Kommunen plikter å sørgje for forsvarleg tilsyn med elevane i leksehjelpa. Gruppa må ikkje vere større enn det som er trygt og pedagogisk forsvarleg.
       Leksehjelpa skal vere gratis for eleven. Dersom leksehjelpa blir organisert som ein del av skolefritidsordninga, kan kommunen ikkje ta betalt for den tida eleven mottek leksehjelp etter denne føresegna. Dette gjeld og for elevar som ikkje deltek i skolefritidsordninga elles.

 
 
.