Permisjonssøknad

Her søker du om permisjon fra undervisningen. Dette gjelder alle søknader om fri mer enn en-1- dag. Skolen kan kun gi fri inntil ti-10- skoledager. Alle skoledager er viktige for eleven.

Avgjørelser om permisjon følger forvaltningslovens regler, jf. Privatskoleloven § 3-13 andre og tredje punktum. Dette betyr at foreldre har innsyn i alle saksdokumenter som har betydning for enkeltvedtaket; § 18, jf. § 19. I følge forvaltningsloven §28 og §29 har foreldre tre-3- ukers klagerett fra dato søknaden ble behandlet. Klagen sendes rektor som sender den videre til Fylkesmannen om skolen ikke imøtekommer klagen.


Elevens navn og klasse:

Ønsker fritak i tidsrommet:

Permisjonsgrunn:

Dato:

Foresatt: