Søknad om permisjon Fiskå skole

Opplæringsloven § 2-11, 1.ledd: ”Når det er forsvarlig kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to uker”   Søknad om fri bør sendes skolen senest to uker før fritaket skal gjelde. Alle søknader skal begrunnes.   Fri i inntil 3 dager kan behandles av kontaktlærer. Søknad om fri i 4 dager eller mer skal behandles av rektor eller inspektør.   Ved fravær er foresatte ansvarlig for elevens læringsarbeid – og vi forutsetter at foresatte påser at klassens arbeidsplaner blir fulgt.   Skolen har ikke myndighet til å innvilge fri i mer enn 14 dager.  Dersom fraværet overstiger 14 dager blir eleven meldt ut av skolen. Dette gjelder selvsagt ikke dersom det er sykdom som ligger til grunn for fraværet.   Foresatte må være varsom med å søke fri elever på 10. trinn. Særlig gjelder dette 2.semester på grunn av karaktergrunnlaget til standpunktkarakteren. Fri i forbindelse med tentamen/eksamen er ikke ønskelig.

Vi søker permisjon for

(elevens fulle navn)

i klasse

i tidsrommet:

Fra
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Til
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Begrunnelse:


Jeg/Vi er kjent med at vi selv har ansvar for opplæringa for barnet som søkes fri fra den pliktige undervisningen og at innvilget permisjon avkorter retten til offentlig grunnskoleopplæring for tilsvarende tidsrom.

Foresattes navn

Foresattes epost-adresse