Meny
Velg seksjon Forside
Laudal oppvekstsenter Konsmoheiveien 1121 4534 Marnardal Telefon: 382 57 000 Send oss e-post
Bjelland oppvekstsenter Marnarveien 4380 4536 Bjelland Telefon: 382 57 000 Send oss e-post
Redaktør: Trine Ruud
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
SFO

INFORMASJON OM SKOLEFRITIDSTILBUDENE I KOMMUNEN 

Marnardal kommune eier og driver skolefritidstilbudene i kommunen. Vi har skolefritidstilbud ved Oppvekstsentrene på Øyslebø, Laudal og Bjelland.

Åpningstid/oppholdstid

  • Normal åpningstid i SFO er fra 07.00 til 16.30.
  • Minste oppholdstid er 10 timer i uka.
  • Timene må bestilles fast.
  • Der hvor SFO ikke er organisert sammen med barnehagen, må det være minimum 3 barn for at det gis tilbud.
  • Ved færre barn vurderes sammenslåing av SFO Øyslebø-Laudal, eller Laudal-Bjelland.

Styring og ledelse av SFO: ·

  • SFO sorterer under levekårsenheten
  • Enhetsleder har det overordnede pedagogiske og administrative ansvar
  • Skolefritidsordningen skal ha en daglig leder med relevant bakgrunn
  • Skolens samarbeidsutvalg fungerer som styre. Det kan velges en foreldrerepresentant for SFO.
  • Alle foreldre utgjør et foreldreråd

Bemanning
Når barnetallet overstiger 12 skal vurderes om det er behov for ekstra bemanning..

Opptak
Årets søknadsfrist er tirsdag 1. mars 2018. Melding om opptak ca . uke 14. SFO er primært for barn fra 1-4 klasse. Hvis det er ledige plasser, og ikke kreves mer bemanning, kan eldre barn gis tilbud. Dersom det er flere søkere enn det er plass til, prioriteres de yngste barna.

Klage
Klage behandles av den som står for opptaket og sendes videre til kommunens klagenemd dersom vedtaket opprettholdes.

Opptaksperiode
Barn tas opp for ett år av gangen.

Oppsigelse
Plasser kan sies opp evt. reduseres. Det er 2 måneders oppsigelse.

Foreldrebetaling
Kommunestyret fastsetter foreldrebetalingen. Servicekontoret står for innkreving hver måned. Det betales for 38 uker (fri skoleferier og planleggingsdager). De som har behov for tilbud ut over 38 uker må melde sitt behov innen 15.09 for tiden f.o.m. høstferien t.o.m. januar , innen 15.01. f.o.m. vinterferien t.o.m. mai og 15.04 for tiden fram til skolestart på høsten . Denne påmeldingen er bindende. NB! Tilbudet i ferier og fridager legges til Laudal SFO.

Timepris/satser: (Vedtatt i kommunestyret des.-2017, ny behandling i des. 2018).
Til og med 10 t/uke: 1060 kr/mnd
Fra 11 - 19 t/uke 1884 kr/mnd.
20 t eller mer/uke 2237 kr/mnd. I ferier/fridager er timeprisen 21 kr.

Søskenmoderasjon: Søskenmoderasjon: 30 % moderasjon for sist innmeldte.
Det er 30 % søskenmoderasjon også mot barnehage.
Ukentlig oppholdstid rundes av til nærmeste hele eller halve time.

Matpenger Foreldre betaler for evt. måltid i SFO. Innkreving av matpenger skjer sammen med betalingen for opphold.

Friplass. Søknad om friplass i SFO på grunnlag av økonomi rettes til sosialkontoret. Søknad på annet grunnlag behandles administrativt av skolesjefen ut fra en totalvurdering. Levekårsutvalget er klageinstans.

Søknadsskjemaene finner dere på hjemmesida til Marnardal kommune og skolenes hjemmesider.
For ordinær plass søkes det på oppvekstportalen, finnes her: https://marnardal.kommune.no/services-marnardal/skole-og-utdanning/sfo/soke-plass-i-sfo
For søknad om plass i skolens ferier og fridager, søkes det på skjemaene om ekstra SFO på hjemmesiden. 

SØKNADSFRIST FOR FAST PLASS 1. mars 2018.