Meny
Velg seksjon Forside
Vedlegg
Laudal oppvekstsenter Konsmoheiveien 1121 4534 Marnardal Telefon: 382 89000 Send oss e-post
Bjelland oppvekstsenter Marnarveien 4380 4536 Bjelland Telefon: 38289000 Send oss e-post
Redaktør: Trine Ruud
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst 2012-2024 er en langtidsplan for barnehage og skole i Marnardal. Den har som hovedmål at Marnardal skal være best i Agder på tidlig innsats og tilpasset opplæring. Prosjektgruppen som har hatt ansvar for å legge fram planen har arbeidet med fokusområdene kvalitet og kompetanse samt organisering og infrastruktur. Innenfor disse rammene er befolkningsutvikling, nåværende infrastruktur, kunnskap og forskning, nasjonale, regionale og lokale føringer og flere andre faktorer kartlagt.

På bakgrunn av det arbeidet som er gjort er det prosjektgruppens innstilling at skolestrukturen i Marnardal bør bevares som i dag, det vil si med tre barneskoler og en ungdomsskole på nåværende lokasjoner. Videreføring av dagens struktur er vurdert opp mot andre alternativer som nedleggelse av Laudal barneskole, men videreføring av dagens struktur vurderes som den beste løsingen samlet sett. På sikt vil det være nødvendig å foreta investeringer i eksisterende og ny infrastruktur, særlig ved Laudal barneskole. Det foreslås ikke endringer i barnehagestrukturen, men det er behov for økt kapasitet på barnehageplasser i forhold til 2011-kapasitet. Kapasitetsutvidelsen foreslås lagt langs aksen Heddeland-Laudal, gitt fremtidig utvikling i Marnardals-området kan det være aktuelt å etablere en ny barnehage på Marnardal.

Innenfor den strukturen som er valgt har det kartleggingsarbeidet prosjektgruppen har gjort vist at det er mulig å organisere mer effektivt for å skape bedre barnehager og skole i Marnardal. En vil blant annet gjennomføre tiltak for å legge opp skolehverdagen på en slik måte at det gir elevene økt læringsutbytte blant annet gjennom at elevene skal sikres medvirkning i skolehverdagen og ved å gi alle elever en tilpasset opplæring ut fra deres mestringsnivå. I tillegg vil en blant annet se på organiseringen ved det enkelte oppvekstsenter, slik at en bidrar til en god og likeverdig fordeling av ressurser og samordne planer og holdningsarbeid slik at barn og unge får et mest mulig likt tilbud i kommunen. I barnehagene vil en blant annet satse på å gi barna et godt og helhetlig pedagogisk tilbud. Tidlig innsats og samordnet oppfølging skal sikre en god overgang til skole og et godt læringsutbytte senere i livet. 

For å lese hele planen, så kan du trykke på vedlegget til høyre.