Meny
Velg seksjon Framside
Haddal 6064 Haddal
Telefon: 70017460
Redaktør: Vibeke Vigestad Berge
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Elevforsikringar

FORSIKRING AV ELEVANE

Elevane er forsikra gjennom ei kollektiv barneforsikring i KLP Skadeforsikring. Forsikringa gjeld innanfor området til skulen og SFO, samt i det naturlege nærområdet i den tida eleven er på skule eller SFO. Forsikringa gjeld under deltaking i undervisning, leik, idrettsutøving, ekskursjonar, reiser og liknande som skjer i regi av skulen eller SFO. Forsikringa gjeld også under reiser og arrangement som har karakter av klasseturar der skulen sine tilsette deltek. Elevane er også forsikra på direkte veg til og frå skulen og heimen. NB: Skulen har ikkje forsikring som dekkjer skade på briller i ordinær leik og friminuttsaktivitetar.

Skulen har ikkje erstatningsansvar for briller eller anna elevutstyr som vert skada eller øydelagt i venleg leik, friminuttsaktivitetar eller på skulevegen.

For meir informasjon om forsikringa: KLP forsikring