Meny
Velg seksjon Framside
Haddal 6064 Haddal
Telefon: 70017460
Redaktør: Vibeke Vigestad Berge
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Ofte stilte spørsmål om nettbrett

Ofte stilte spørsmål om nettbrett - Ulstein kommune                              

Har eg erstatningsplikt ved øydelagd nettbrett?

Ja, i utgangspunktet er du erstatningspliktig for alt materiell du låner på skulen utover normal bruksslitasje. I kontrakten som alle føresette må signere, står det at det er vanlege erstatningspliktige reglar som gjeld. Her skal vi forklare litt kva dette gjeld: Skulen i Noreg har eit gratisprinsipp, alle elevar får låne det dei i utgangspunktet treng for læringsarbeid ved den enkelte skule. Det vil seie at ein leverer tilbake ting med vanleg bruksslitasje, for eksempel skulebøker. Vert desse øydelagde på skulen eller heime, er ein erstatningspliktig for det (jfr. Erstatningslova §1.1 og 1.2). Der det er eit hendeleg uhell som har ført til skade, må ein erstatte 25% av innkjøpsverdi. Dette gjeld skulebøker, nettbrett og anna ein eventuelt låner. Denne summen er langt under det erstatningslova legg til rette for. Vurdering av situasjonen rundt skadehendinga vurderast individuelt. Dersom ein med viten og vilje øydelegg noko er ein 100% erstatningspliktig (opp til 5000 kr i kvart skadetilfelle som føresett. jfr. Erstatningslova § 1.2). Erstatningsreglane gjeld anten ein er på skulen, skulevegen eller heime. Erfaringar frå andre skular er et det er veldig lite øydeleggingar, og at elevane er veldig flinke til å ta vare på det nettbrettet sitt.  

Korleis oppbevarer ein nettbrettet i skuletida?

Det vil vere forskjellige løysingar på dette på dei enkelte skulane. Nettbrettet er sett opp med personleg konto og er ikkje særleg attraktivt å stele sidan det er heilt ubrukeleg for andre grunna passordtilgang. Nettbrettet kan også sporast dersom det vert rapportert stole.  

Det kan vere eit knuser skjermen, ønsker skulen å fikse dette, eller er det noko ein må ordne sjølve?

Skulen vil ta hand om dette. Ta kontakt med kontaktlærar dersom dette har skjedd.  

Korleis får elevane brukarstøtte?

Det vert kontaktlærar som formidlar dette vidare.  

Vil elevane få tilstrekkelig opplæring i appane, slik at det vil verte effektivt i undervisninga?

Ja, det er målet. Vi har sett av tid og opplæring til alle lærarar slik at dei skal vere godt budde til å planlegge og gjennomføre god digital undersvisning.  

Kva type vern skal nettbrettet ha?

Nettbrettet til elevane skal ha eit støytsikkert deksel. Dette vert levert med nettbrettet og skal vere på til alle tider.  

Kan elevane nytte eksternt tastatur?

Elevane får ikkje tastatur frå skulen. Erfaringar frå andre skular viser at det fungerer godt å bruke tastaturet på skjermen. Eleven kan nytte eksternt tastatur heime dersom det er eit ønske.  

Korleis tenkjer de å vidareutvikle elevane si handskrift?

Nettbrettet vil ikkje erstatte handskrift, elevane vil fortsatt arbeide med oppgåver som krev at dei skriv for hand.

Kan ein laste ned appar på nettbrettet sjølve?

Nei. Skulen administrerer innhaldet på nettbrettet.  

Korleis sjekkar/hindrar de nedlasting av uønskt innhald?

Når eleven er logga på skulen sitt nettverk, fungerer den vanlege brannmuren og innhaldskontrollen. Brannmur og filter på dei ulike heimenettverka har skulen ikkje kontroll over. Skulen har rett til å slette og reinstallere innhald på nettbretta. Ulstein kommune har høgt fokus på å gi elevane digital danning gjennom haldningsskapande arbeid og opplæring i nettvett.  

Korleis unngår ein for mykje skjermtid? På skulen vil ein som før ha mange varierte arbeidsoppgåver. Borna vil ikkje statisk verte sittande framfor ein skjerm. På heimebane er det viktig at ein lagar seg reglar for kva tid nettbrettet kan nyttast utover skulearbeidet. Eksempel på slike reglar kan vere at nettbrettet ikkje skal vere på rommet etter leggetid, eller kanskje ikkje i det heile teke. Det er lurt at nettbrettet har ein fast ladeplass, slik at ein slepp å leite etter den i ei travel morgonstund. Diskuter gjerne med andre føresette!  

Korleis vil skulen handtere brot på reglane for bruk av nettbrett? Dersom skulen oppdagar eller får melding om brot på reglane, vil det få konsekvens for eleven i samsvar med gjeldande regelverk som eleven har signert på.