Meny
Velg seksjon Klasse 10 f
Besøksadresse Ordfører Tveteraas gate 11 4020 Stavanger Telefon: 51912500 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Rektor Stian Rege
Vi inviterer til høytidelig vitnemålsutdeling for elever og foresatte på 10. trinn onsdag 21. juni kl. 18.00 i gymsalen på Hinna skole.

Eleven har rett til å klage på alle standpunktkarakterer dersom eleven mener at gjeldende regler for fastsetting av standpunktkarakterer ikke er fulgt. 
Eleven kan klage selv, og foreldrene kan klage på vegne av eleven fram til han eller hun fyller 18 år. 
Før en klage bør eleven eller foreldrene kreve begrunnelse for standpunktkarakteren.
Elevene på Hinna skole får sine standpunktkarakterer offentligjort fredag 26. mai. Klagefristen er 5. juni.
Ved klage på standpunktkarakterer skal klage sendes skriftlig til rektor.
Det er anledning til å klage på gjeldende regler for fastsetting av standpunktkarakteren.

 

Klagen må være skriftlig, og signeres av eleven eller foreldrene. Det må gå fram hva eleven klager på, og klagen bør inneholde annen relevant informasjon og begrunnelsen for klagen.
Fristen for å klage på standpunktkarakterer er 10 dager. Fristen går fra den dagen eleven har fått karakteren, eller den dagen han eller hun har fått begrunnelsen.
Klagen skal sendes til skolen.
Hva kan resultatet av klagen bli?
Klageinstansen kan komme til ulike resultat. Innholdet i de ulike resultatene er som følger:
Ikke medhold: når klageinstansen mener vedtaket som er truffet er «riktig»
Oppheve: når klageinstansen mener det er feil ved saksbehandlingen eller liknende og sender saken tilbake til skolen som har truffet vedtaket for å behandle saken på nytt.
I tillegg kan klageinstansen avvise klagen dersom vilkårene for å klage ikke er tilstede. Da skal det treffes et avvisningsvedtak.
Når klageinstansen opphever enkeltvedtaket og sender saken tilbake til skolen for ny behandling kan skolen bestemme at
karakteren blir stående
karakteren går opp
karakteren går ned
Avgjørelsen skal begrunnes. Den er endelig, og det er ikke mulig å klage på nytt.
Den endelige standpunktkarakteren skal føres på elevens vitnemål eller kompetansebevis.

Informasjon fra Statsforvalteren 

 


Kantinen vil være stengt fra mandag 22. mai til og med torsdag 25. mai grunnet eksamensavvikling.

Husk å ta med matpakke disse dagene!


Kom i gang med IntoWords 

Stavanger kommune har kommunelisens på lese- og skrivestøtten IntoWords Cloud. Dette er et godt verktøy for alle elever, men er gjerne spesielt viktig for de som har utfordringer knyttet til lesing og skriving. 

Formålet med webinaret er å bli kjent med IntoWords, se hvilke funksjoner som ligger i verktøylinja og hvordan elevene kan bruke disse til å få støtte når de skal lese og skrive.

Vi vil også se på skriverammene og IntoWords-treneren som ligger integrert i verktøyet.

Webinar for foresatte; IntoWords onsdag 8. mars kl. 17.30 - 18.30

Påmelding

 

 


Musikk, dans og drama øker i popularitet etter to år med lave søkertall. Helse- og oppvekstfag går mest tilbake.

Vi inviterer til et felles foreldremøte på 10.trinn mandag 06.02.kl.18.00 - i kantina/nybygget.
Det blir en "felles del"først, før klassene går til sine respektive klasserom.

Hinna skole innfører et nytt betalingssystem i kantinen

Hvis dere har tekniske problemer  med å opprette bruker, eller har andre spørsmål så kan dere sende til denne e-posten

post@diggipay.no

 

 

 

 

 


Stavanger kommune har laget en informasjonsfilm om utdannings- og yrkesvalg. Filmen gir god innsikt i valgmulighetene for elever som skal søke videregående opplæring.

I november gjennomføres Elevundersøkelsen på Hinna skole. Undersøkelsen er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og er en årlig undersøkelse om elevenes læring, motivasjon og trivsel.

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skolen, skoleeieren og de statlige utdanningsmyndighetene for å analysere og utvikle skole- og læringsmiljø.

Resultater fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning, statistikk og lagring i arkiv.

 

Undersøkelsen er frivillig og anonym.