Meny
Velg seksjon Forside
Sandvigå 7 4007 Stavanger
Telefon: 51912762 / 92432823 Send oss e-post
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Home & school-collaboration and the Norwegian school system

Please use google translate to read the rest of the text in your preferred language. Minoritetsspråklige foreldre kan ha erfaring fra ulike skolekulturer og det at foreldrene skal involvere seg i samarbeid med skolen, kan virke fremmed for mange. For å få nødvendig informasjon slik at et godt og likeverdig samarbeid kan etableres, må det utvikles rutiner for møter og hvilken informasjon det er nødvendig å gi og få.

Synlige foreldre

Ikke alle foreldre er klar over hvilken betydning de har for sine barns læring, eller hvordan de kan støtte sine barn i læreprosessen. Noen kan være utrygge på egen kompetanse, blant annet på grunn av manglende norskkunnskaper. For mange foreldre kan det virke fremmed og ukjent at de har en så viktig rolle i barnas opplæring. Det kan være vanskelig for noen foreldre å forstå ting som tas for gitt av lærere og foreldre som selv har gått i norsk skole. Alle foreldre har samme rettigheter i møtet med skolen.

Møte med skolen

Skolen og foreldrene har samme mål: at barnet skal lære, trives og utvikle seg. Det innebærer at det er viktig å skape felles forståelse. Skolen må sørge for at foreldre til nyankomne elever får god og forståelig informasjon om skoletilbudet. Det må også gis informasjon om særskilt språkopplæring og om det ordinære skoletilbudet. Foreldrene må oppfordres til å stille spørsmål og drøfte skoletilbudet og elevens behov. Mange kommuner og skoler har erfaring med å ta imot nyankomne elever. Det første møtet med elev og foreldre blir gjort på forskjellige måter. En trygg og god atmosfære er en fellesnevner, der elev og foreldre får informasjon om skolen og skolen blir kjent med eleven. Selv om det finnes gode rutiner for slike møter, kan det være ulikt med hensyn til hva som passer i hvert tilfelle. Som minoritetsspråklig har du rett på å ha med tolk på slike møter.  

Inkluderingstilbud i skolen

KFU har laget initiativet "mødrelunsj" på skolene i Stavanger. Hvor minoritetsspråklige mødre inviteres til lunsj og erfaringsutveksling om ulike temaer som: det norske skolesystemet, hjem-skole-samarbeidet og det å være skoleforelder i Norge.

KFU og STL har laget tilbudet "Arena skolekjøkken". Hvor 50/50 fordeling av majoritet -og minoritetsspråklige foreldre på samme trinn eller klasse får anledning til å styrke relasjonen til skolen og hverandre, igjennom matlagning og erfaringsutveksling på skolens kjøkken med tema rundt skolehverdagen, tradisjoner og nærmiljøet. Tilbudene er gratis å delta på.  

Se også din skoles hjemmeside for andre tilbud og hold deg oppdatert ved å abnormere på nyhetsbrev.  

«Skolen skal legge til rette for gode dialoger, så foreldre og skole kan komme fram til felles beslutninger til beste for elevenes læring og utvikling. Et godt samarbeid mellom hjem og skole krever derfor noe mer enn å bare informere foreldrene.» (www.udir.no) 

Nyttige linker