Meny
Velg Driftsstyret
Snart førsteklassing
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Hovedadresse Rektor Berntsensgt.9 4022 STAVANGER Telefon: 51 50 83 02 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069, Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Rektor Kristin Haugen Olsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Elevrådet har hatt temaet " Sykling til skolen" på dagsordenen i høst.

Retningslinjene for sykling til og fra skolen er endret. Det er ingen aldersbegrensning i fht. å bruke sykkel som transportmiddel på skoleveien, foresatte velger for sine barn.

Elevrådet har gjort sine egne observasjoner, og fått innspill fra både medelever, foreldre og lærere i fht ulike aspekter ved “sykling og sykler på Lassa”.

I høst gjorde elevrådet dette temaet til et av sine satsingsområder. Temaet ble grundig diskutert og reflektert rundt. 25. januar samlet elevrådet alle skolens elever og lærere i mediateket og holdt presentasjonen “Sykler og sykling på Lassa”.

Elevrådet oppfordrer alle foresatte til elever på Lassa skole til å ta en gjennomtenkt beslutning om når ens eget/egne barn er modne nok til å sykle til og fra skolen. Ha gode samtaler og tydelige forventninger omkring bruk av hjelm og oppførsel i trafikken, samt forventninger til at skolens “parkeringsregler” blir fulgt og at andres sykler får stå urørte gjennom hele skoledagen.

Hele skolens personale stiller seg bak elevrådets retningslinjer og oppfordring - vi er stolte over det flotte arbeidet disse representantene har gjort for å øke bevisstheten og sikkerheten rundt trygg ferdsel i trafikken for våre elever!Opplæringsloven kapittel 9A er endret. Nye regler om elevenes skolemiljø er innført fra 1.august 2017.

Alle elevene har rett til et trygt og godt skolemiljø heter det i den nye loven. For å sikre denne retten har skolene fått en utvidet aktivitetsplikt.

På årets foreldremøter orienterte vi om endringene i loven og hva dette betyr for hvordan skolen jobber.

Vi presenterte også skolens nye plan for arbeid med elevenes psykososiale miljø. Både presentasjonen fra foreldremøte og planen, som skal godkjennes i driftstyret vil bli lagt ut på hjemmesiden i løpet av nærmeste fremtid.

 


Lassa skole arbeider utfra den vedtatte Kvalitetsplanen for Stavanger "God, Bedre, Best" 2016 -2020, som du finner link til under "Skolens planer."

De tre fokusområdene planen inneholder er:

- Medborgerkompetanse og sosialt medansvar (se skolens egen plan for sosial kompetanse - under "Skolens planer")

- Lese og skrivekompetanse (se skolens egen Leseopplæringsplan- under "Skolens planer")

- Matematisk kompetanse

- Vurdering for læring ( selvvalgt satsningsområde)

Det selvvalgte satsningsområdet er et resultat av Ståstedsanalysen gjennomført i 2015. Her var et av målene at vi på skolen ønsket en felles vurderingskultur på Lassa skole. Det foregår masse god vurdering for læring på skolen, men vi ønsker en felles plattform for hvordan vi skal gjennomføre vurdering hos oss.

Derfor har vi meldt oss på et toårig felles kompetansehevingskurs i regi av Udir og Høyskolen i Lillehammer. Kurset heter «SkoleVFL2.0.» og det er et MOCC basert kurs. Det betyr at det er et nettbasert kurs som hele personalet tar sammen.

Vi mener dette vil være en viktig bidragsyter til en kollektiv kompetanseheving innen vurdering, og som også vil omfatte de tre satsningsområdene i «God,bedre,best»

Kurset involverer alle sider av skolen som organisasjon. Alt fra hva som må til få for å få til kollektiv utvikling, til planarbeid, læreplanarbeid, målorientering, elevinvolvering, feedback og selvfølgelig masse refleksjon rundt vurdering FOR læring.

Målet vårt er å få en kollektiv vurderingskultur som fremmer eleveneslæringsutbytte og heve vår kollektive kompetanse.

Lassa skole vil bruke to år på dette kurset og skoleledelsen er kursledere, men deltar selv også på kurset.Et driftsstyre er et styre for den enkelte skole og kan sammenlignes med et styre for en bedrift. Målet med driftsstyrer er at alle partene i skolen skal være representerte i et besluttende organ. Driftsstyre kan erstatte Samarbeidsutvalg. Det er den enkelte kommune som vedtar innføring av driftsstyre ved skolene og som vedtar hvilken myndighet driftsstyrene skal ha.