Meny
Velg seksjon Framside
Roslandsvegen 366 4343 ORRE
Telefon: 51789070 Faks: 51789071 Send e-post til oss
Redaktør: Stine Karen Kjellås
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt

Tysdag 22.juni var siste skuledag. Skulen kunne slutte av slik vi aller helst vil ha det: med alle elevar samla i aulaen. Det var god stemning og elevane sang så taket reiste seg. 

Alle tilsette vil takka elevar og føresette for godt samarbeid dette skuleåret. Det var eit rart år. Samtidig har skulen fått gjort mykje av det vi har ønska å få til. Slutten av året gav oss håp om at skulen til neste år kan bli slik vi vil ha det, med samhald, felles opplevingar og aktivitetar på tvers av trinn. 

Skulen vil takka alle ungdommane våre for fine år i lag her på Orre, og ønska 10.trinn lukka til inn i vidaregåande skule og 7. og 8.trinn lukka til på Vardheia!

Til hausten startar vi opp som ein barneskule. Saman skal vi skapa ein trygg og god skule for alle. Grunnleggjande ferdigheiter og praktisk og relevant opplæring vil stå sentralt neste skuleår. 

Vi skal i gang med rehabilitering, og skulen vil halde føresette oppdaterte på prosessen undervegs i skuleåret. 

Me gler oss til hausten, og kryssar fingranse for eit meir normalt skuleår uten kohortar og smitteverntiltak. Vi er likevel godt førebudde viss det ikkje skulle skje. 

Oppstart til hausten er 19.august kl. 08.15 for 2-7.trinn og 1.trinn kl. 09.00. 

Til neste år er det ny timeplan for alle klassar, og denne finn du under Meny/Informasjon/Dagsrytme. 

God sommar!


Tysdag 22.juni er siste skuledag. Det er ein venleg skuledag, så elevane sluttar til same tid som andre tysdagar. Alle elevar kan få ha med seg litt ekstra kos denne dagen: ein liten brus/saft/jus og litt snop. Ordet «litt» kan ein godt merke seg:) Vi tenker at ein kan få litt snop for om lag 20,- Viss nokon ikkje har med, vil klassen dela med dei. Hugs også vanleg skulemat, snopet kjem på bordet etter maten.

Skulen vil også minne om klede ein kanskje har gløymd. Dei kleda som ikkje blir henta frå gløymekasse innan 22.juni vil bli levert til Fretex. 


Ny app-løysing for tovegskommunikasjon mellom skule, SFO og heim i Klepp kommune

Camp Klepp - gratis sommarskule for elevar i alderen 10-16 år

I sommar kan du som avsluttar 4. - 10. trinn dette skuleåret søka om å vera med på sommarskule i vekene, 26, 31 og 32


Skulen har oppdatert sin smittevernplan i tråd med dei nye som kom før påske. Du finn den under Meny/Informasjon/smittevern.

Frå og med onsdag 20.januar er alle trinn på Orre skule tilbake på gult nivå. For elevar som har spansk og tysk på Klepp u vil undervisninga framleis vere digital i to veker til, fram til 1.februar. Alle andre fag vil gå som før jul. 

Det er framleis slik at elevar i ungdomsskulen med symptom må testa seg og halde seg heime til dei er friske. Elevar på barnetrinnet må halde seg heime til dei har god allmenntilstand. Sjå heimesida/informasjon/smittevern for meir informasjon. 


Under Skule - Heim-samarbeid har vi lagt ut bilete av gjengløymde klede. Sjå på bileta, og ta kontakt med skulen viss du finn noko som er ditt. 

Elevar som er heime frå skulen kan ha rett til opplæring heime. På Orre vil alle elevar som er heime med milde symptomar få opplæring heime viss det blir gitt beskjed til skulen innan 07.45. Meir om dette finn de her: Opplæring til elevar som ikkje kan møte på skulen

Skulen og kommune for ein del spørsmål om dette, og nå har skulesjef og kommunelege utforma desse råda: 

Alle med nyoppståtte luftvegssymptom (inkludert sår hals eller naseforkjøling) eller som mistenker at dei er smitta av covid-19, bør testa seg. Ein skal vera heime fram til negativ test føreligg og ein er i god form. Ein treng altså ikkje vera heilt symptomfri så lenge testen er negativ. Dersom ein vert heilt symptomfri før testsvaret føreligg, kan ein gå på skule/jobb.   Barn i barnehage og barneskule med lette symptom på luftvegsinfeksjon kan sjå an symptoma heime eit par dagar før testing. Ved rask betring kan dei gå tilbake til barnehage/skule utan å testa seg. Barn med rennande nase som einaste symptom, som elles er i god allmenntilstand utan andre teikn på nyoppstått luftvegsinfeksjon, behøver ikkje haldast heime eller testast.  

Jan Harald Forsmo, skulesjef og Roman Benz, kommunelege


Klepp kommune har felles ordensreglement for skulane. Ordensreglementet er heimla i Opplæringslova §9A-10 og vart vedteke av Hovudutval barn og unge 11.04.19 10. På bakgrunn av Covid-19 pandemien, har skulane nå eit ennå større ansvar for å sikra helse, miljø og sikkerheit for alle elevar og tilsette ved skulane. Skulane har retningslinjer knytt til smittevern både for barneskulen og for ungdomsskulen.Me står nå i ein situasjon kor me er avhengige av at alle tek smittevern på alvor. Ansvaret for å sikra elevane si helse, både fysisk og psykisk i denne perioden, er svært viktig. Elevane vil få opplæring i korleis dei skal opptre saman, og føresette skal vera trygge på at det er forsvarleg å senda barn og ungdom på skulen. For å sikra dette, er det nå behov for eit utfyllande ordensreglement tilknytt Covid-19 utbrotet.

Oppdatert ordensreglement finn de på framsida under Anna infomasjon