Meny
Velg seksjon Framside
Håvasteinveien 105 4150 RENNESØY
Telefon: 51720630 Send e-post til oss
Redaktør: Erik Nielsen
Rutiner for oppmelding til PPT Rennesøy skule

RUTINE FOR OPPMELDING TIL PPT på Rennesøy skule

1. Ved mistanke om ikke tilstrekkelig utbytte av opplæringen pga en eller flere faktorer for eksempel : -kartlegginger -nasjonale prøver -generelt inntrykk fra lærer -trinnets vurdering av læringsmiljø, -vurderingspraksis og arbeidsmåter -informasjon fra foresatte -informasjon fra andre instanser

2. Kontaktlærer melder i fra til ledelsen om eleven. Sammen med spesped ansvarlig, sørger kontaktlærer for å igangsette intern periode på 3 måneder hvor foresatte informeres på igangsettingsmøte:

a. ved atferd: - refleksjon på trinn rundt klasseledelse og læringsmiljø relasjonsanalysen med tiltak

b. Ved fagvansker: - refleksjon rundt kartleggingsresultater på trinn, /spes ped -systemisk analyse fra PPT -språkgruppe, lesekurs, regnekurs -retesting . Avslutningsvis for både atferd og fagvansker etter 3 måneders internperiode -kompetanseteam på individnivå -henvisningssamtale med PPT

3. Ved henvisning: a. Innhente samtykke og erklæring fra foresatte. Bruk skolens mal. b. Kontaktlærer skriver fra skolen og informerer foreldrene c.Rektor henviser

4. PPT undersøker og skriver eventuell sakkyndig. Dette skjer hele året.

5. Enkeltvedtak og IOP: Snarest etter at sakkyndig er mottatt, fatter rektor enkeltvedtak. Foresatte har klagerett etter forvaltningsloven på enkeltvedtak. Kontaktlærer utarbeider IOP i tråd med enkeltvedtak og innhold i sakkyndig vurdering.