Meny
Klasser og avdelinger Forside
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
Sam Eydes Gate 163 3660 Rjukan
Telefon: 35082770 Send oss e-post
Redaktør: Jorunn Øverland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
T2-spørreundersøkelse

Skolene i Kongsbergregionen har siden 2018 vært med i et utviklingsprosjekt "Alle med - kvalitetsutvikling i kongsbergregionen. Målet er at alle barn og elever skal ha et inkluderende læringsmiljø hvor de har et godt læringsutbytte tilpasset sine forutsetninger. Kvaliteten på opplæringen skal styrkes gjennom å øke kompetansen hos de ansatte i skolen på å analysere og identifisere problemområder innenfor praksis og følge opp med adekvate og forskningsbaserte tiltak. I dette arbeidet er det viktig at skolen får informasjon både fra elever, foreldre og ansatte om skolehverdagen. Det vil derfor bli gjennomført minimum to spørreundersøkelser i løpet av prosjektperioden fra 01.08.18 til 01.09.22. Den siste gjennomføres nå i uke 43 til 47. Alle elever, foreldre og ansatte både ved denne skolen og i de andre skolene i prosjektet vil bli spurt om å delta. Jo flere svar vi får, jo mer valide blir svarene. Det er derfor viktig for skolen å få en høy oppslutning rundt undersøkelsen. 

Vi skal bruke resultatene for å se om vi har fått endringer eller forbedringer fra undersøkelsen i 2018 til den nå i 2021.Vi skal også se om det er nye områder vi bør fokusere for å videreutvikle i årene fremover. Dataene er anonyme og skolen vil ikke kunne finne ut hvem som har svart hva.  Den enkelte skole og kommune får tilgang til resultatene fra spørreundersøkelsen gjennom en egen resultatportal for å kunne videreutvikle lærernes praksis. Ingen data vil være tilgjengelig på grupper færre enn 7 personer. Det store tallmaterialet vil også brukes til forskning. 

Undersøkelsen på 1.-4.trinn  er digital og eleven får lest opp spørsmål de skal vurdere knyttet til trivsel og relasjon til lærer og medelever. På 5.-7.trinn er den digitale undersøkelsen litt mer omfattende og elevene skal vurdere grad av trivsel, atferd, relasjon til lærer og medelever, undervisning, forventning om mestring. 

Kontaktlærere skal svare på spørsmål som er relevante for å vurdere f.eks. hvor mange elever ved skolen som mottar spesialundervisning eller hvordan de vurderer elevenes sosiale ferdigheter, motivasjon og arbeidsinnsats, skolefaglige prestasjoner.

Foreldre får utdelt brukernavn og passord av skolen og skal vurdere tilfredshet med skolen, informasjon fra skolen og grad av dialog og medvirkning. Dersom du som forelder ønsker å se spørreskjemaene for elever, kontaktlærere eller foresatte er det bare å ta kontakt med skolen.

Det er frivillig å delta i undersøkelsen. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle dine og eller elevens svar i undersøkelsen vil da bli slettet.

Resultatene skal oppbevares på en forsvarlig måte og i samsvar med personvernloven.