Meny
Velg seksjon Forside
Besøksadresse Soltunveien 30 4026 Stavanger Telefon: 51914100 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Rektor Egil Alne
Det er 9 dokumenter i arkivet.
S. Dyrstad, Ina Stråtveit, Eivind Thoresen og E. Leibinger: Vitenskaplig artikkel om Fysak på Tastaveden

Norsk pedagogisk tidsskrift02 / 2020 (Volum 104):

"Daglig fysisk aktivitet i ungdomsskolen: elever og læreres erfaringer":

https://www.idunn.no/npt/2020/02/daglig_fysisk_aktivitet_iungdomsskolen_elever_og_laereres_

 

Konklusjon:

Tastaveden ungdomsskole har siden 2013 gjennomført tre ukentlige økter á 30 min med obligatorisk lærerstyrt fysisk aktivitet (FYSAK). I kombinasjon med to ukentlige økter med kroppsøving, gir dette skolens elever en økt med fysisk-motorisk utfoldelse hver dag.

Denne studien viser at storparten av elever og lærere ved Tastaveden ungdomsskole er svært positive til FYSAK. Lærerne opplever FYSAK som læringsfremmende da elevene er mer opplagte, fokuserte og flere elever spiser mer i lunsjpausen. Dette gir mindre uro i klasserommet, spesielt mot slutten av dagen. Elever og lærere mener at FYSAK skaper gode relasjoner på skolen, både mellom elever og mellom elever og lærere. At FYSAK har fokus på variasjon, valgmuligheter, mestringsfølelse og sosial tilhørighet, kan være forklaringer på de gode tilbakemeldingene tiltaket har fått. Skolens erfaring er at faste, skriftlige planer er viktige for at elever og lærere skal vite hva, hvor, når og hvordan de skal gjennomføre de ulike aktivitetene. En stram organisering sikrer variasjon i aktivitetstilbudet, og at klassene får tilnærmet det samme tilbudet. God forankring og oppfølging hos lærere og ledere oppleves avgjørende for at prosjektet skal fungere over tid.

Innføringen av FYSAK har også møtt noen utfordringer. Forankring i skolens personale tok tid. Å innføre FYSAK for et trinn per år ble derfor sett på som hensiktsmessig. Rundt halvparten av lærerne uttrykker et økt tidspress ved at skoletimene ble redusert fra 45 til 40 min, og rundt 40 % av lærerne har måttet påta seg oppgaver de ikke trives med. Disse utfordringene er viktig å belyse og jobbe aktivt med å løse.