Meny
Til klasser og rådsorg Framside
Bakkegata 31 6065 Ulsteinvik
Telefon: 70017740 Send e-post til oss
Redaktør: Tor Arne Aasen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Yrkes- og utdanningsrådgiving

Kva kan rådgivar hjelpe med?

  • - Vanskar i samband med skulegangen (mistrivsel, høgt skulefråvær, mobbing og liknande).
  • - Personlege vanskar t.d. venskap, på skulen, i familien.
  • - Val av faga framandspråk/språkleg fordjuping og valfag.
  • - Overgang til vidaregåande skular. Informasjon og rettleiing.
  • - Koordinering av faget utdanningsval. Yrkespraksis/orientering. Arbeidsveke og utplassering i bedrifter.

Kva er rådgiving?
Elevar i norsk skule har rett til naudsynt rådgiving. Gjennom sosialpedagogisk rådgiving og utdannings- og yrkesrådgiving skal eleven få hjelp til å finne seg til rette på skulen og til å ta val knytt til framtidige yrkes- og utdanningsval.

For utdanning- og yrkesrådgivinga (YOU) inneber det at eleven skal få nyttig informasjon, rettleiing og hjelp til å velge framtidig yrke og utdanning. Rådgivinga skjer både i klassesituasjon, i mindre grupper og individuelt. Difor har rådgivar fast trefftid i skuletida, i samarbeid med helsesøster.

Rådgiving har som mål å bevisstgjere og støtte elevane i val, og legge til rette for at den enkelte skal utvikle si kompetanse i å planlegge, vurdere og ta val i eit langsiktig perspektiv.  

Rådgivinga er i første rekke retta mot elevane. Elevane treng hjelp og råd i skulearbeidet, hjelp til tilpassing og personleg utvikling og råd ved val av vidaregåande utdanning. Dette skal vi hjelpe til med i samråd med kontaktlærar, faglærar og føresette.

Rådgivar gir informasjon om søknadsprosedyrer og fyl opp elever med spesielle behov slik at dei blir ivaretatt også i vidaregåande skule.

Aktuelle lenker:
Alt om vidaregåande opplæring: http://www.vilbli.no/
Noregs største nettbaserte teneste om utdannings- og yrkesval:  http://utdanning.no/
Møre og Romsdal fylkeskommune, utdaningsavdelinga: www.mrfylke.no/utdanning
Her søker du vidaregåande opplæring  www.vigo.no
Digitalt verktøy i faget UDV: www.you-portalen.no
www.udir.no

Faget utdanningsval
Rådgivar er koordinator for faget utdanningsval (UDV) og ressursperson for lærarane som underviser i faget.
Faget sitt formål er å skulle bidra til å skape heilskap og samanheng i grunnopplæringa og knytte grunnskule og vidaregåande opplæring betre saman. Å få prøve ut interesser og bli bevisst eigne evner og anlegg kan bidra til at fleire tek meir kunnskapsbaserte val av utdanning og yrke.

Faget går over alle tre åra i grunnskule på tilsaman 110 timer (60min), men elevane får ikkje karakter i faget. Det er kontaktlærarane som underviser i faget, men det er ikkje timeplanlagt. Faget er i hovudsak knytt opp til bestemte aktivitetar og arrangement på dei ulike klassestega, med ulike former for før- og etterarbeid.

Innhaldet UDV i korte trekk:
8.trinn: jobbskugging 1 dag, arbeid i YOU-portalen
9.trinn: Innovasjonscamp, PRYO (arbeidsveke) og besøk til Herøy og Ulstein vgs., arbeid i YOU-portalen
10.trinn: Karrieredag, Hospitering, arbeid i YOU-portalen