Meny
Velg seksjon Framside
Espedalsvegen 156 4110 Forsand Vis på kart
Telefon: 51700201 Faks: 51700008 Send e-post til oss
Redaktør: Roald Tungland
Gå til Its Learning
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Fredag 28.04 avspaserer me etter skulefesten me hadde i februar. Skulen sluttar då kl. 10.50 denne dagen, og bussane går kl. 10.55. 1. og 5.kl. har bare 4 timar om fredagane, og får difor avspasering heile fredag. 1.kl. får tilbod om SFO heile fredagen medan 2.-4.kl. får tilbod frå skuleslutt kl. 10.50. Føresette har fått e-post om påmelding til SFO denne dagen (+ påskeferien).

På dialogmøte om den gode skulen arbeidde deltakarene i grupper. Mellom anna skulle dei drøfta seg fram til kva dei meiner skal vera kjenneteikn på «Den gode skulen i Forsand». 

Torsdag 16. mars inviterte prosjektgruppa for "Den gode skulen" til dialogmøte. Ca 50 personar møtte til ei inspirerande samling der vi først fekk høyra fire flinke gitarelevar ( Ingrid Emile, Rebekka, Gabriel og Jørgen) frå kulturskulen spela Våren av Vivaldi. Deretter hadde elevrådsleiar June Espedal Rettedal eit engasjerande innlegg om kva elevane meiner er det viktigaste i ein god skule. 

Etter at Ragnvald Riis hadde orientert om prosjektet "den gode skulen" var det tid for at dei frammøtte deltakarane skulle seia sitt. Gjennom ein og ein halv time med gruppedrøftingar kom det fram mange synspunkt på kva som kjenneteiknar «Den gode skulen», kva skulen nå er god på, kva utfordringar skulen har, og korleis vi saman skal arbeida for å skapa ein  god skulen for alle elevane i Forsand.  

Prosjektgruppa vil takka alle frammøtte for stort og positivt engasjement. Vi har fått mange gode og viktige innspel som vi vil arbeida vidare med for å utvikla DEN GODE SKULEN!!


Rektor Ingunn Varhaug er sjukmeld for ein periode. Rådmannen har mellombels konstituert Ingeborg Søyland som rektor på Forsand skule. Vi gjer alt vi kan for at den daglege drifta og eit godt skuletilbod skal bli oppretthalde.

Forsand 16. mars 2017
Ragnvald Riis
Skulefagansvarleg 

 


I veke 10 er det nasjonal lusekampanje. Folkehelseinstituttet oppmodar føresette til å sjekka heile familien for lus helga 11.-12. mars. De finn informasjon og video om lus her: 

Aksjon mot hovudlus
Om hodelus (på engelsk) (på arabisk)
Video

 


Tusen takk til alle som bidrog til at me fekk ein god skulefest, og at me fekk inn 44 000 kr til Futuro Bolivia!

Elevrådet har meldt tilbake at dei fleste elevane synest det var kjekt. Elevane gjorde ein god innsats på dei ulike aktivitetane, og tok ansvar for dei oppgåvene dei hadde fått. Klassekontaktane kom med gode kaker, og det meste av kakene forsvann og førte til at me fekk gode inntekter. Mange foreldre møtte opp den kvelden, og det var kjekt å sjå og møta så mange. Foreldre til elevar frå Syria og Eritrea serverte gode smaksprøvar, og det er alltid spanande å møta andre mattradisjonar.

Personalet stod på heile kvelden, og hadde og gjort ein kjempejobb på førehand. Reinhaldarane fortener ros fordi det og denne gongen blei ein del ekstra arbeid for dei i etterkant, og det tok dei på strak arm.

Me fekk inn mange flotte gevinstar til lynutloddinga og basaren. Takk til alle dei bedriftene i Forsand og Strand som gav oss dette! Av Joker Lysefjord fekk me mykje mat slik at alle kunne få seg kveldsmat før dei gjekk heim.

Sjå og artikkel i skuleavisa Fjorden

Ingunn V og Ingeborg


Til alle foreldre og føresette på Forsand skule:

Prosjektet «Den gode skulen» har som føremål å utvikla eit best mogleg læringsmiljø for elevane på Forsand skule. Det er sett ned ei eiga prosjektgruppe for tiltaket. Denne gruppa vil sjå på alle sider av skuledrifta; organisering, innhald, arbeidsmåtar, elevmiljø og samspelet mellom heim og skule. 

Vi vil gjerne ha innspel frå dei føresette til arbeidet med å utvikla «Den gode skulen». Difor inviterer vi til 

DIALOGMØTE OM DEN GODE SKULEN I FORSAND  
PÅ FORSAND KOMMUNEHUS, KOMMUNESTYRESALEN
TORSDAG 16. MARS KL 19.00

Program:
- Innslag v/Forsand kulturskule
- Innlegg frå elevrådet
- Orientering om prosjektet «Den gode skulen»
- Dialogmøte

Vel møtt!!

For prosjektgruppa «Den gode skulen»
Ragnvald Riis
Skulefagansvarleg


Frå Fylkesmannen:

I løpet av våren 2017 vil elevar på 10. steg få fastsett karakterane som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I nokre fag kan du ha fått avgangskaraktertidlegare, til dømes i valfag, musikk eller mat og helse. Fylkesmannen i Rogaland har registrert eit ønskje frå elevar og foreldre om informasjon med omsyn til karaktersetjing, eksamen og klage på karakterar. Vi har derfor laga denne brosjyren som vi håpar du kan ha nytte av. Det er utarbeidd ein eigen brosjyre med informasjon retta direkte til dei minoritetsspråklege elevane.


Kommunestyret i Forsand har vedteke å setja i gang prosjektet «Den gode skulen i Forsand». Prosjektet ta føre seg sentrale tema som:

- Skule –heim samarbeid
- Rolleavklaringar – skuleeigar, skuleleiar, tilsette, føresette
- Kultur – meir open kultur
- Informasjon


Skulen har registrert engasjement vedrørande påmelding til skulejulegudstenesta og det livssynsnøytrale alternative arrangementet. Utdanningsdirektoratet har gitt råd for slike arrangement, sjå lenkja under. Me har prøvd å halda oss etter desse tilrådingane, difor påmeldingslapp.

I nokre klassar har det vore vanskeleg å få inn alle lappane. I år gjer me det slik at dei som ikkje har levert påmelding til julegudstenesta eller det alternative opplegget, dei blir med på julegudstenesta. Det gjer me sidan me har lang tradisjon med julegudsteneste i Forsand.

http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Innhold-i-opplaringen/Gudstjenester-i-skoletiden/

Skulen, 07.12.16
Ingunn V


5. klasse har i K&H laga eit digert julekort til Kongeparken sin julekortkonkurranse. Det er 240 cm x 120 cm og ulike teknikkar har blitt benytta (maling, toving, strikking, perling, spikking). Kortet vil bli stilt ut i Kongeparken.

Fjorden er ein skuleavis på nettet. Fjorden er eit prosjekt laga av elevane som har valfaget medier og kommunikasjon skuleåret 2016/17. Vi skal skrive om små og store saker frå skulen, Forsand og litt frå verda rundt oss. Gå inn og sjå, og tips oss gjerne viss du har noko stort eller lite vi burde skrive. om.

Ryfylkebiblioteka i Strand og Forsand arrangerer i samarbeid med Samlaget ein nynorskkveld på biblioteket på Jørpeland neste måndag, 31.okt. kl 18. Målgruppa er foreldre/føresette og lærarar til born i førskule, småskulen og på mellomtrinnet. 

Forlagsdirektør Edmund Austigard snakkar om lesing og språk. Ole Jørgen Nøstbakken har tips til nynorsk litteratur for born. Velkomen!

Ryfylkebibliotekene Strand og Forsand