topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

 
 

Meland Ungdomsskule

8.  9.  10.  

GODT NYTT VÅRHALVÅR 2014!
Publisert: 14.01.2014 skrive av: Solbjørg Åmdal Sandvik

Så er vi godt i gang igjen med eit nytt skulehalvår, og vårhalvåret er alltid eit spennande semester, særleg for 10.klassane.

Dei må gjera viktige val når det gjeld søknad til vgs, og er sjølvsagt opptatt av å gjera det så godt som råd er reint fagleg, slik at dei kan koma inn på den skulen / linja dei ønskjer.

10.klassane har tentamen/prøve-eksamen skriftlege fag i veke 13/14 og prøveeksamen munnleg i veke 15.  Den verkelege eksamen finn stad i veke 21-skriftleg og veke 24 – munnleg.

ALLE skal opp i eitt skriftleg og eitt munnleg fag.

10.klassane stiller også lag i NRK sin klassequiz, dei skal i elden i veke 10, – vi ønskjer Lukke til med alt!

 

Også 9. klassane byrjar å kjenna ”alvoret”, -med avgangskarakter i to av dei obligatoriske faga; Musikk og Mat og helse. 9.klassane har også ei arbeidsveke/utplassering i arbeidslivet i vårhalvåret, og så skal dei ”programmessig” på ekskursjon til VilVite.

 8.klassane har gjort unna sitt første halvår på ungdomsskulen, med tentamen, karakterkort og ”tilvenning” til dei ulike fag / grupper /arbeidsmåtar osv.

Tysdag 21.januar er det ”open dag” for 8.klassane, med fri om dagen og skule på kveldstid. Viser til eiga innkalling om dette. FAU er også i denne samanheng med og skapar trivsel i skulemiljøet!

Dei skal og delta på "Opptur" onsdag 7. mai. Det er eit opplegg for alle 8.klassingar i heile landet med fokus på fysisk aktivitet, gode naturopplevingar og godt samver.

Fleire av valfaggruppene med 8.og 9.kl.elevar har hatt og har spennande ”opplegg”, som også gir oppslag i avisene---!

(Og så må vi også her gjenta at dei nasjonale prøvane for 8.og 9.kl. i haust jamnt over gav gode resultat, nyttig og positivt å byggja vidare på!)

 14.februar er alt blitt ein viktig dato for elevane – og for FAU---.

Då går det årlege skuleballet av stabelen, eit fint samarbeidsprosjekt mellom skule/elevråd/FAU.

Når det gjeld hyggelege fellesopplevingar, må også nemnast det gode naboskapet vi  gjennom alle år har hatt med Nordhordland folkehøgskule. 6.desember vart heile skulen vår invitert til ei flott danseforestilling. 6.februar er det den årlege musikalen som står for tur. Veldig positivt!

Elles er vi faste leigetakarar på folkehøgskulen til kroppsøvingsundervisning og andre tilstellingar som krev plass for mange,- inkludert avslutningsfesten for 10.klassane, som i år finn stad torsdag 19.juni.

Det er viktig at vi alle står saman om å skapa eit godt skulemiljø og med det ”eit betre læringsmiljø”. Rundt midten av mars vert det kalla inn til den halvårlege utviklingssamtalen/foreldrekontakt.

 Vel møtt til eit positivt samarbeid også dette vårhalvåret!

 

Helsing

Solbjørg Åmdal Sandvik

            rektor

 

 
 
.