topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

 
 

Forsand skule

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

INVITASJON TIL REKNEFEST – FORSAND SKULE
Publisert: 24.10.2014 skrive av: INGUNN v.

 

Me har gleda av å invitera til reknefest tysdag 11.11.14 kl 17-20 på skulen. Elevane har vanleg skuledag først, så ettermiddagsskule. Føresette og søsken er inviterte til å delta denne ettermiddagen.

Som kjent har skulen rekning som satsingsområde og det er ein av grunnane til at me inviterer til reknefest. Ein annan grunn er at me har valt å støtta eit veldedig prosjekt – Futuro Bolivia. Me vil ha matsal, loddsal og basar til inntekt for prosjektet. I tillegg vil det vera fint å samlast på skulen og treffa kvarandre.

Program ( ligg og som vedlegg på høgremenyen):

Klokka 17.00-17.30    Start i idrettshallen:

                                   Elevane deltek med song og musikkinnslag     

                                   Ordførar har appell

                                   Kort informasjon om Futuro Bolivia

                                   Kort informasjon om satsingsområdet rekning

                                   Praktisk informasjon

Klokka 17.30-19.30    Rekneaktivitetar på skulen (inne og ute). (Fint viss føresette kan gå i lag med elevane i 1.-4. klasse på aktivitetane. Meld frå viss det ikkje er mogleg.)

                                   Sal av lynlodd, lodd, kake, gjærbakst, kaffi og saft i idrettshallen (ta med kontantar)

Klokka 19.30-20.00    Basar: Loddtrekking i idrettshallen   

VELKOMMEN!                   Helsing Ingunn Varhaug, rektor

 = Svarslipp: Lever til kontaktlærar innan torsdag 6.11.=

 

Namn på elev:                    ____________________________________         

Klasse: _____________

I tillegg til eleven kjem: ______ (tal på foreldre/føresette)

__________________________________________________

Skyss (gjeld for elevar som har rett på skyss til vanleg): Set kryss

Har eleven behov for skuleskyss denne ettermiddagen? Nei _____                      Ja _____

I tilfelle ja:            _____ Skyss til skulen       ______ Skyss heim etter reknefesten         

Skuleskyss og skulestart - justeringar.
Publisert: 30.09.2014 skrive av: Audun Grødem

 

Det har den siste tida kome innspel frå foreldre og FAU som går på reisetid til skulen/skuleskyss og oppstart-tidspunkt for undervisninga.

 

I den samanheng har det vore møte mellom kommunen og Kolumbus. Operatørselskapet Boreal var også med på møtet.

 

Kolumbus har på vegne av fylkeskommunen ansvaret for å planlegge og betale for skuleskyssen i fylket. Kommunen betaler ein pris pr elev.

 

I arbeidet med å planlegge og samordne skuleskyssen i fylket opererer Kolumbus ut frå følgjande rettleiande reglar for reisetid til og frå skulen.

 

For småskulen – 1. til 4. klasse – gjeld:         Inntil 45 minutt

For mellomtrinnet – 5. til 7. klasse – gjeld:   Inntil 60 minutt

For ungdomstrinnet – 8. til 10. trinn – gjeld:            Inntil 75 minutt

For vidaregåande skule gjeld:                                   Inntil 90 minutt.

 

Reisetida omfattar også evt ventetid og gjeld med utgangspunkt i heimen til eleven.

 

Det er klart at reisetida for småskulen frå enkelte stader i kommunen ikkje er i samsvar med desse rettleiande reglane. Kolumbus understrekar at reglane er rettleiande og at dei ikkje alltid greier å oppfylle desse krava. Dei prøver imidlertid i det lengste å få det til for dei yngste barna.

 

På møtet med Kolumbus vart det såleis drøfta kva som kan gjerast for å endre på situasjonen for småskulen og ein kom fram til følgjande alternativ:

  1. Ein ekstra buss med seinare avgang frå Øvre Espedal om morgonen.
  2. Endra starttidspunkt for skulen.

 

Kolumbus opplyser at kostnadene med å sette inn ein ekstra buss ikkje er forsvarleg økonomisk. Ein slik ekstra buss får dei ikkje til å samordne med andre transport-behov. Dei seier seg likevel opne for å ha denne løysinga mellom haustferien og juleferien.

 

Kommunen har på bakgrunn av dette kome til at den enklaste løysinga på lengre sikt vil vere å justere på start- og slutt-tidspunkt for skulen. Denne endringa vil skje frå nyttår 2015.

 

Dette inneber følgjande:

 

Frå 13. oktober og fram til juleferien blir det sett inn ein ekstra buss for elevar i småskulen( 1. til 4. trinn). Dette vil vere ein mindre buss som ikkje kan ta alle elevane i grunnskulen. Denne bussen vil ha følgjande avgangstider:

 

Kl. 07:45 Øvre Espedal

Kl. 07:55 Byrkjeland

Kl. 08:00 Nedre Espedal

Kl. 08:05 Kleppa

Kl. 08:10 Helle

Kl. 08:15 Forsand skole

 

Den andre bussen – for resten av grunnskulen og vidaregåande – vil gå som tidlegare, med avgang frå Øvre Espedal kl 0730.

 

Frå skulestart over nyttår vil skulen starte kl 0815 og slutte kl 1350.

 

 

For rådmannen

 

 

Ingunn Varhaug                                            Audun Grødem

Leiar seksjon skule                                        skulefagleg ansvarleg

Gærne dyr i 3. klasse
Publisert: 29.08.2014 skrive av: Kjetil

Gærne dyr er ein song me syng i klassen vår.

På byggjestasjonen har elevane bygd nokre av dei rare dyra me syng om.

picture
 Heile flokken samla.

Ungdomstrinnet på tur til Vikastakken
Publisert: 22-08-2014 skrive av: Bjørn Høllesli


 

 

Ungdomstrinnet har fast tradisjon at me startar skuleåret med ein felles fjelltur, og i år gjekk turen til Vikastakken

picture
 

INNFØRING AV ERSTATNING VED TAP/ØDELEGGELSE AV SKOLEKORT
Publisert: 28.11.2012 skrive av: Udda

 

Til

Kommuner, grunnskoler

og videregående skoler i Rogaland                                                                                

                                                                                                                              28.11.2012        

INNFØRING AV ERSTATNING VED TAP/ØDELEGGELSE AV SKOLEKORT

 

Rogaland kollektivtrafikk FKF (Kolumbus) vil, med virkning fra 01. januar 2013 innføre erstatning ved melding om tap/ødeleggelse av skolekort.

 

Erstatningen er kroner 50,- og dekker nytt kort. Dette gjelder elever fra 5. klasse og oppover.

 

Rutinene ved tap/ødelagte skolekort vil være som i dag, bortsett fra at det vil bli krevd erstatning.

Når skolene sender melding om tapte/ødelagte kort, vil Kolumbus produsere nytt skolekort og en faktura. Faktura og nytt skolekort sendes til skolen. Skolen leverer nytt kort, sammen med faktura til eleven. Fakturaen vil være merket med elevens navn og adresse.

Inntil eleven har fått nytt skolekort, må eleven få et Midlertidig reisebevis, som i dag.


Med ødelagte skolekort menes kort som er brekt, klippet hull, klippet deler av etc. Kort som uten en åpenbar grunn slutter å fungere, vil det ikke bli krevet erstatning for. Dette må det opplyses om ved bestilling av nytt kort.  

 

Spørsmål om ordningen kan rettes til fagleder skoleskyss.

 

 

 

Med hilsen

 Øystein Nybø

Fagleder skoleskyss

 

 


Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.

 
 
.