topLogoSpacer
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Rosseland Skule

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

God sommar!
Publisert: 19-06-2014 skrive av: Rektor

 Me ønskjer alle elevar, føresette og tilsette ein riktig god og minnerik sommarferie!    

Alle fekk torsdag 19.juni ei sommarhelsing frå skulen med nyttig og viktig informasjon. Brevet er og no lagt ut på heimesida.

I brevet som er sendt ut, hadde det diverre snike seg inn nokre feil, og dei vil me gjerne retta opp:

  • Skuledagen i morgon sluttar kl.12.00
  • Birgitte R. Rønning skal vera på 1. og 3.trinn neste skuleår
  • Åse Thiemer arbeider som assistent på både skule og SFO
  • Planleggingsdagane i august er: 11., 12. og 13.,august.

Me vil òg takka desse for solid innsats på Rosseland skule:           Sissel H. Løyning blir pensjonist 30.06, etter 26 år på Rosseland.   Randi Otterlei Malmin har vore her i 20 år, og flyttar til Hognestad skule frå hausten.

Morten Løland flyttar til Strand kommune, Eli-Anne Svendsen skal jobba på Undheim skule til hausten, og Kari Bohne flyttar over til Bryne skule.

Me ønskjer alle lukke til vidare!

 

 

 

 

 

 

Planleggingsdag SFO
Publisert: 18.06.2014 skrive av: Siri Endresen

 Viser til tidlegare melding om at 13. august er planleggingsdag for SFO. SFO er difor stengt denne dagen.

På dei første påmeldingsskjemane som gjekk ut står ikkje dette presisert. Fleire har difor meldt på barnet sitt. Flott om dette spres i gata slik at alle veit at SFO då er stengt.

Rosseland utnemd til "Promethian Centre of Exellence."
Publisert: 16-06-2014 skrive av: Rektor

Torsdag 12.juni kl. 12.00 blei "Promethian Center of Exellence" opna, som det einaste i sitt slag i Noreg. Skulen er svært stolte over denne utnemninga, og vil gjera sitt beste for å følga dette opp med meir oppdaterte og spanande undervisningmetodar.

Les meir om opninga ved å følga desse lenkene.

http://www.aktivundervisning.no/index.cfm?id=413905

http://connectlearningtoday.com/making-education-excellence-habit/

 

 

 

Skulemjølk 2014-15
Publisert: 06.06.2014 skrive av: Ruth Linda

fileicon 
skulemjlk.pdf

TINE opnar for bestilling av skulemjølk tysdag 10. juni.

De kan velja mellom TineMelk Lett, TineMelk Ekstra Lett og TineMelk Lett Laktosefri.

De bestiller på: skolemelk.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endring i leksehjelpstilbodet frå hausten
Publisert: 04-06-2014 skrive av: Rektor

Kunnskapsdepartementet legg fram forslag til endring i opplæringslova m.a. med tanke på leksehjelp.

 Det nye lovforslaget vil vera omtrent slik:               «Kommunane og dei private skulane skal ha eit tilbod om leksehjelp i grunnskulen. Dei 8 timane til leksehjelp kan fordelast fritt på 1. -10. trinn.»

Loveendringa vil sannsynlegvis gjelda får august 2014.

Ut frå desse signala, ser me for oss ei endring på Rosseland skule òg. Frå skulehald har det lenge vore signalisert at me opplever behovet for leksehjelp størst på høgare trinn enn no. Skulen ønsker òg å tilby leksehjelp til dei som har aller mest behov for det. Det kan t.d. gjelda framandspråklege elevar på alle trinn.

Rosseland skule har ikkje landa på korleis me vil organisera dette til hausten. Sikkert er det at me ikkje kjem til å tilby ordinær leksehjelp på 1.trinn, og sannsynlegvis heller ikkje på 2.trinn 

 

 

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.