topLogoSpacer
 

Rosseland Skule

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Endring av skuledagen for skuleåret 2015-16
Publisert: 13.01.2015 skrive av: Rektor

Det vil bli ei viktig endring av skuledagen neste skuleår, som m.a.vil få innverknad for dei som skal søka om SFO-plass.

Alle skulane i "Jærskulen" skal ha felles planleggingstid for personalet på tysdagar.

For elevane på Rosseland betyr det:

Alle trinn sluttar 13.55 på måndagar

Alle trinn sluttar 12.45 på tysdagar

Elles er tidene som før

Innskriving av "nye" 1.klassingar
Publisert: 13.01.2015 skrive av: Rektor

Snart er det tid for skulestart for dei kommande førstetrinnselevane våre. Å begynna på skulen er ei stor hending, både for barna og for dykk som foreldre, og det er fint å vera så godt  førebudde som mogleg. Skuleåra er viktige oppvekstår.

For oss her på skulen er det alltid like spanande å starta med nye elevar!

 Me inviterer til eit første foreldremøte her på Rosseland skule

 Onsdag 14.01.2015, kl. 18.00 – 19.00

 Stad:  AULAEN

De vil få generell informasjon om skulen og om skulefritidsordninga vår (SFO).Me vil seia litt om korleis de kan førebu barna til skulestarten,  og litt om kva det inneber å gå i første klasse.

Seinare på vårparten – i mai/juni – vil de bli inviterte til nytt møte der me går grundigare inn på opplegget for det nye året. Barna vil samstundes bli inviterte til å besøka skulen.

Me har fått ein skule me er stolte av, og me gler oss kvar gong me har høve til å vise han fram.  No vonar me de set av denne kvelden til eit møte med oss, og ønskjer dykk alle hjarteleg velkomne!

Julebrev frå skulen
Publisert: 17-12-2014 skrive av: Rektor

 

Adventstida er her igjen, med lystenning, forventning og hektisk aktivitet. Juletreet er på plass i aulaen, og det brenn tre lys i kvart klasserom denne måndags morgonen. Rosseland er ein flott skule, der alt ligg til rette for å skapa læring og trivsel. Eg håpar at denne hausten har vore meiningsfull og lærerik for kvar einskild av elevane våre. For oss vaksne har tida gått utruleg fort, fylt av travle dagar og hektisk aktivitet. 

Solidaritetsaksjonen vår var eit av høgdepunkta våre no i haust. Gjennom ulike aktivitetar og open skule samla me  inn pengar til ”Hei Verden” sitt skuleprosjekt i Zambia. Takk til alle som deltok på ulike måtar, og til alle som møtte opp og bidrog til at dette blei ein festkveld som me kjem til å hugsa i lang tid. Og fredag 19.12 kl 08.45 vil me overlevera sjekken på 115 000,- til        ”Hei Verden”.  Eit fantastisk resultat !

Elles er det hektisk aktivitet rundt i klassane no om dagen. Juleverkstad, juleteikningar og øving til ulike avslutningar i den flotte aulaen vår. Her ligg ting til rette for mykje kreativ utfalding. Stadig høyrer eg musikk og song fra aulaen, og eg gler meg over engasjementet og musikk- og songgleda. Fellesamlingane kvar månad er flotte samlingar, der trinna på omgang har ansvaret for innhaldet.  Takk til både elevar og tilsette på trinna for det flotte arbeidet de legg ned for å skapa kjekke opplevingar for alle oss andre !

Til slutt vil eg ønskja dykk alle ei fin adventstid vidare. Ta dykk tid til familiekos og tenn lys, det gjer godt i denne mørke årstida!

Ny innsamlingsrekord - 115 000 er samla inn til skulebarn i Zambia!
Publisert: 21.11.2014 skrive av: Geir Soma

Rosseland skule har hatt solidaritetsaksjon no i haust. Pengane elevane har samla inn skal gå til "Hei Verden" sitt prosjekt for skulebarn i Zambia.

Dei forskjellige trinna valde ulike måtar å samla inn pengar på - frå kafear, lotteri, basar, hobbyaktivitetar, loppemarknad,konkurransar, kino,sal av elevprodukt,  arbeidsdag heime m.m.

Til saman har elevane på Rosseland samla inn 115 000 kr til skulebarn i Zambia

Et hundre og femtentusen takk for innsatsen, og til alle som deltok på ulike måtar!

 

 

 

"Lærar for ein dag"
Publisert: 13-11-2014 skrive av: Rektor

Onsdag 12.11 hadde Rosseland skule gleda over å vera vertskap for 6 avgangselevar frå vidaregåande skule som fekk oppfylt ønsket sitt om å vera lærar for ein dag. Som rettleiarar hadde dei 3 lærarstudentar frå UIS, som har vore i praksis hos oss dei siste to vekene. Det var ein spanande og interessant dag for alle involverte, ikkje minst elevane på 5.trinnet.

Du kan lesa meir om dette om du klikkar på lenka under:

http://ansatt.uis.no/aktuelt/article90250-2955.html

 

 

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.