Meny
Velg seksjon Framside
Viervegen 10 4352 KLEPPE
Telefon: 51789300 Send e-post til oss
Redaktør: Sylvia Gjersdal
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Inkludering, meistring og framtidsretta.

Regjeringa har bestemt at det blir heimeskule fram til påske. Påskeferien for elevane er til og med 14. april, og første dag på skulen er dermed onsdag 15. april. 

Vi held fram med opplæringa heime, mest fokus vil vere i basisfaga norsk og matte, i tillegg vil det bli fysisk aktivitet og praktiske oppgåver. Det vil få beskjed frå trinnet på same måte som før om opplegg vidare. Takk til elevar, foreldre, lærarar og andre tilsette som alle imponerer og gjer ein god og viktig jobb for at denne perioden skal bli så grei som mogleg for alle.  

 

Omsorgstilbod

For dei som har samfunnskritiske jobbar, og ikkje har barnepass til elevane(gjeld fram til dei er 12 år), vil det bli eit omsorgstilbod her på skulen i SFO sine lokaler. Dette er ope frå 07.00 -16.30. Dei som kan bruke omsorgstilbodet er barn med foreldre som er nøkkelpersonar og treng barnepass. Beredskapsutvalget anser at følgende 15 funksjoner er kritiske for samfunnet: Styring og kriseledelse, Forsvar, Lov og orden, Helse og omsorg, Redningstjeneste, IKT-sikkerhet i sivil sektor, Natur og miljø, Forsyningssikkerhet, Vann og avløp, Finansielle tjenester, Kraftforsyning, Elektroniske kommunikasjonstjenester, Transport, Satellittbaserte tjenester og Apotekene. Tilbodet gjeld ikkje dersom ein omsorgsperson er i karantene, har fri eller har ein annan jobb enn dei nemnde. Dvs at det ikkje gjeld dersom kun ein av omsorgspersonane har ein slik jobb. Gje beskjed til avdelingsleiar Merete Vigesdal, merete.sofie.vigesdal@klepp.kommune.no dersom du har bruk for dette tilbodet. Det vil vere ope frå 07.00-16.30.

I påskeferien vil omsorgstilbodet vere ope frå 07.00-16.30 måndag 6.april og tysdag 7.april, onsdag 8.april er det ope frå 07.00-12.00. det er same kriterier som gjeld for å få plass i omsorgstilbodet i påsken som elles. SFO er stengt.

https://www.klepp.kommune.no/siste-nytt/stenging-av-skular-og-barnehagar/

Under les meir finn du liste over kva jobbar som er samfunnskritiske.

 

Alle møter og samtalar er utsett, de vil få beskjed når det kjem endring.

Schoollink vil vere der informasjonen kjem til føresette, i tillegg ligg informasjon på skulen si heimeside.

Ta vare på kvarandre, snakk saman, vask hender og gjer det best mogleg for dei rundt deg!

 

Sylvia Gjersdal

Rektor


Her finn du informasjon til foreldre om korona på fleire språk og tips til gode lærings- og leikeaktivtetar. 

Trykk på les meir for lenker. 


Her finn du informasjon om Klepp kulturskule.

Infoskriv og korleis du søker finn du i vedlegget.


Vi er i ei vanskeleg tid, heimeskule og endra arbeidssituasjon gjer at familiane sin kvardag er snudd opp-ned. Klepp kommune kjem med råd til familiane om kva som er lurt og gjere, og kor du kan ta kontakt dersom du treng hjelp 

Les meir her:

https://www.klepp.kommune.no/globalassets/skule-og-barnehage/klepp-kommune-onsker-a-gi-alle-foreldre-rad.pdf


Det er nå ute ny høyring på krinsgrenser i Klepp. Hausten 2022 skal ny skule (Kleppeloen) stå klar, det får betydning for vår skulekrins. Endringa i ny høyring er at litt av elevane som høyrer til Bore krins (området ved Storrvegen) nå skal høyre til Kleppe skule. 

Du finn all informasjon her:

https://www.klepp.kommune.no/globalassets/politikk-og-innsyn/kunngjeringar-og-hoyringar/krinsgrense-hoyringsbrev-mars-20.pdf

Høyringsfrist er 8.mai, ta kontakt med FAU (fau.kleppe@gmail.com) dersom du har innspel.


Me deltek i ein nasjonal dugnad for å kjempa mot koronaviruset. Skulane er stengde, og me skal unngå å få smitta sjølv - og me skal hindra at me fører smitta over til andre. 

- Unngå at barna samlast i grupper og hindre nærkontakt, eit eksempel på aktivitet som bør kuttast er fotball i ballbinge.

- Det bør ikkje samlast mange barn i samme heim, utanom dei som bur der. Råda for serveringsbransjen er per i dag at det skal leggjast opp til minimum 1 meter avstand mellom gjester, fhi.no seier at ein bør begrense leik mellom barn til færrast mogleg.

- Ha høgt fokus på hygiene som handvask og hosting/nysing.

- Tenk over korleis du handterar mat.

- Ikkje overlat barnepass til personar som er/kan vera i ei risikogruppe.

- Barneselskap, feiringar og liknande arrangement bør utsetjast.

- Bruk sunn fornuft, og vurder dei ulike situasjonane for å unngå smitte

Trykk på les meir for å sjå film og nyttige tips.


Vi informerer ut på schoollink, ldet kan vere lurt å følgje med der. Kleppe skule har ikkje/har ikkje hatt elevar med koronavirus, så det er trygt for alle elevar å kome på skulen. Vi har nokon som er i karantene, vi følger nøye kommunen og folkehelseinstituttet sine anbefalingar. Dersom det er tvil om karantene blir det karantene inntil vi har fått meir informasjon. Dette gjeld for både elevar og tilsette.

For å førebyggje smitte har vi skjerpa reinhaldet, vi lærar elevane gode handvaskrutinar og god hostehygiene, minner dei om at dei ikkje skal dele drikkeflaske og avlyser alle arrangement utfor skulen og alle arrangement på skulen for andre enn våre eigne elevar. Kantina er også avlyst inntil vidare. Samtalar, samarbeidsmøter etc med få deltakarar går som normalt. Sjølv om vi har skjerpa rutinane på hygiene og informerer elevane er vi opptekne av å tryggje elevane. Vi gjer dei alderstilpassa informasjon om kva korona er, at det ikkje er farleg for dei, men at vi må hjelpe kvarandre med å unngå smitte for at ikkje alle skal bli sjuke på ein gong og for at ikkje sjuke skal få smitten.De finn meir informasjon om korona her:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Og på kommunen si heimeside:

https://www.klepp.kommune.no/siste-nytt/koronaviruset/

Vennleg helsing

Sylvia Gjersdal

Rektor


Fredag 14.02.20 hadde vi karneval på Kleppe skule. Kreative små og store hadde pynta seg til sambatog, leikar og andre aktivitetar.