Meny
Forside
Vedlegg
Besøksadresse Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 88 10 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Rektor: Harald Nedrelid
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Samtale

Foreldre til nye flerspråklige barn er en heterogen gruppe når det blant annet gjelder botid i Norge, kjennskap til og kunnskap om norsk språk og norsk barnehage. Foreldre som ikke kjenner den norske barnehagen trenger ofte lenger tid på å bli kjent med innholdet, bli trygg på de voksne og de kan ha ulike behov i samarbeidet og i oppstarten.

 

På denne siden finner du tips og informasjon om:


 • Bli kjent-samtale
 • Uformelle samtaler
 • Formidling av informasjon
 • Innspill til foreldremøter

 

 

Bli-kjent-samtaler

Målet med samtalene er å få til en god dialog og bli mer kjent med hverandre der barnehage og foreldre er likeverdige parter som skal informeres og involveres.
Start med å informere om taushetsplikten og at foreldre selv kan bestemme hvilke spørsmål de vil svare på.
Sjekk behov for tolk på forhånd.
Den første bli kjent samtalen gjennomføres så snart som mulig (i løpet av de to første ukene) etter at barnet har startet i barnehagen og fordel spørsmålene på flere samtaler.

Hvorfor bli-kjent-samtaler? Foreldres tanker og følelser rundt det å ha barnet sitt i barnehage påvirker barnet. Foreldre og barnehage ser ulike sider ved barnet og kan ha ulik tolkning for hva som er best for barnet. Det må være stor åpenhet og aksept for ulikheter slik at barnehage og foreldre kan utfylle og lære av hverandre. Målet er ikke å være enige om hvordan barnet skal oppdras, men ha aksept for ulike meninger og finne gode løsninger sammen når det blir nødvendig (Gunilla Niss; Å begynne i barnehagen).

Foreldre har ofte mange spørsmål og mye de ønsker å få klarhet i rundt oppstart i barnehagen. Foreldre som ikke kjenner norsk barnehage og det norske språket trenger ofte lenger tid på å bli trygg og kjent med de ansatte og hva en norsk barnehage er. Å bygge bro mellom hjem og barnehage og få til gjensidighet fra starten av styrker foreldre og barns delaktighet og trivsel. Les mer i disse artikkelene Nye barn i barnehagen. Barnehager i møte med flerspråklige barn og foreldre


Vårt samtale skjema er et godt hjelpemiddel til å forberede samtalene med nye flerspråklige foreldre. Skjemaet er generelt og må tilpasses den enkelte. Du finner det i vedleggboksen øverst på siden.

Det anbefales å ha med begge foreldrene i foreldresamtalene for å sikre en best mulig kommunikasjon og samarbeid mellom foreldre og barnehagen. Husk på at mor og far kan ha ulik tilgang til norsk språk noe som vil påvirke det daglige samarbeidet.

Det er viktig å ha med tolk når en ikke har et felles språk å snakke ut fra. Dersom det er vanskelig å få til foreldresamtaler fysisk kan et alternativ være å bruke en digital løsning, eks.Skype, Facetime,Teams eller Whatsapp.


Uformelle samtaler. Benytt bringe og hente-situasjonen til å bli mer kjent og samtale om hva som skal skje og hvordan barnet har hatt det gjennom dagen for å skape forståelse for barnehagedagen. Bruk av bilder fra ulike hverdagssituasjoner og bilder av barnet i ulike aktiviteter er nyttig når en ikke har et felles språk. SayHi-appen er et nyttig hjelpemiddel når en ønsker å få oversatt enkle ord, barnets utsagn eller noe av det en ønsker å få sagt til foreldre i de uformelle treffpunktene.

Formidling av informasjon. Det kan være hensiktsmessig å spørre foreldre som er nye i norsk om hvordan de ønsker informasjon. Noen liker best å få informasjon skriftlig fordi det er lettere å bruke tid på å finne ut hva som står skrevet og fordi de lettere kan spørre noen de kjenner om hjelp. Andre kommer fra en mer muntlig tradisjon og vil helst ha informasjonen muntlig og mange ønsker informasjon både muntlig og skriftlig.


Betydning av å skape åpenhet og en god dialog 

Åpenhet blir viktig om blant annet det som er nytt og som kan være vanskelig å forstå.

Det kan være behov for å sette ord på og forklare ting som tas for gitt av de ansatte og foreldre som har kjennskap til norsk barnehage.

For mange foreldre kan det virke fremmed og ukjent at de har en så viktig rolle i barnehagehverdagen og at barnehagen involverer seg så sterkt i hjemmet og rundt oppdragelse. Dialogen må bære preg av respekt for foreldres oppfatninger og innspill og for deres viktige rolle i samarbeidet. Det er nødvendig å skape felles forståelse for hva barnehagen og foreldre må jobbe sammen om rundt barnets trivsel og identitetsutvikling.

Foreldrene trenger tilstrekkelig informasjon om barnehagen for å kunne ivareta sitt ansvar i samarbeidet. Dette kan innebære at informasjon som ofte overleveres foreldre skriftlig må overleveres muntlig og kanskje via tolk dersom en ikke har et felles språk. Å etterspørre foreldrenes erfaringer og behov og deres kunnskap om barnets behov, interesser, erfaringer blir viktig for å ivareta barnet i barnehagen.

 

Informasjonsfilmer om norsk barnehage. Filmene kan brukes informativt på et foreldremøte eller sendes foreldrene i e-post som utgangspunkt til foreldresamtalen og for å snakke om barnehagens innhold og om forventninger til hverandre. Informasjonsfilm fra Voksenopplæringen i Notodden: Barnehage i Norge. Filmen er på norsk, polsk, persisk, tagalog og arabisk. Informasjonsfilm fra Trondheim. Hvordan fungerer en norsk barnehage? Filmen er på norsk, engelsk, tigrinja og arabisk 


Praktiske tips:

Informasjon om klær på flere språk. På Tema morsmål finner du informasjon på ulike språk om blant annet skiftetøy og merking av tøy i barnehagen. Ressursen finnes på 12 språk i tillegg til norsk, og er fin å henge opp i barnehagen eller dele ut til foreldre:  Informasjon om klær i barnehagen på flere språk

Mat. Gradvis tilvenning til barnehagens mat kan være nødvendig for noen barn med flerkulturell bakgrunn. Nye smaker kan være spennende og utforske i et trygt miljø, men kan oppleves uoverstigelig i en oppstartsfase hvor alt er nytt. Snakk med foreldrene om hva barnet er vant til å spise hjemme og fokuser på å finne gode løsninger sammen. Å invitere foreldre inn i barnehagen vil gi dem en større kjennskap til barnehagens måltidstradisjoner.

Utelek og turer. Det kan være uvant og ukjent for mange foreldre at barnehagen er så mye ute. Spør foreldrene om deres forhold til natur, friluft, turer etc. Dette kan gi deg nyttig informasjon om hva familien har med seg av erfaringer fra sitt hjemland og sin kultur.Det er viktig at barnehagen gir god og forståelig informasjon om turer, hva det innebærer, hvordan det foregår, og hvorfor det er bra. Barnehagen kan invitere foreldre med på tur i skogen så de kan se, erfare og forstå hva tur i skog og mark innebærer. Være åpen for foreldres spørsmål og innspill.


Innspill til foreldremøter. Tenk over hva som er målet med foreldremøtet? Nettverksbygging, bli kjent eller informasjons-utveksling? Hvordan tilrettelegger vi for gode uformelle  møtepunkter familier i mellom og mellom familien og barnehagen? Foreldrekafe- med hovedfokus på den uformelle samtalen. Ulike stasjoner i foreldremøter med tema som for eks. mat, samling, sykdom, rammeplanen, måltid, tur, gruppearbeid, bursdagsfeiringer.

Organisering:

 • Skal vi ha alle sammen samlet, avdelingsvis, grupper, nye barn og foreldre, foreldre for skolestartere.
 • Digitalt møte eller i barnehagen, sitte sammen eller inndelt i språkgrupper m/tolk.
 • Hvem har bruk for tolk?
 • Hvordan kan vi sørge for at flere foreldre kommer?
  • hvordan informere?
  • mulighet å ha med barn?
 • Hvordan ivareta alle foreldre når de kommer, hvordan sitte sammen osv.

Foreldreutvalget for barnehager har på sin nettside flere tips til foreldremøtene. Du kan lese mer om temaet på deres nettside FUB- foreldremøter. Det er ikke spesifikt flerspråklige foreldre som er i fokus, men viktig å ta denne gruppen med når en leser