Meny
Forside
Besøksadresse Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 88 10 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Rektor: Harald Nedrelid
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Relasjon

Hva er en god relasjon og hvorfor er det viktig at barnehagen og foreldre får til en god relasjon?

 

På denne siden finner du tips og informasjon om:

 • Relasjonsbygging
 • Flytteprosesser
 • Foreldrerollen mellom ulike kulturer
 • Nettverk

 

 

Relasjonsbygging

I oppstartsfasen er fokuset hos personalet å bli kjent med barnet og foreldre. Gjennom foreldrene blir barnehagen kjent med barnets rutiner, behov og interesser. 

En god relasjon bygger på tillit, åpenhet og en gjensidig nysgjerrighet til hverandre, og ved å lytte til hverandre og være nysgjerrig på den andres tanker og oppfatninger, blir vi betydningsfulle for hverandre.

Når barnehagen skal  begynne å bygge en relasjon til barnet viser barnehagen at de bygger en trygg relasjon med foreldrene.  og de bruker informasjonen om barnet og familien  til å trygge barnet på de ansatte.

En god relasjon innebærer også å bli kjent med noe av familiebakgrunnen for å kunne ivareta barnets identitetsutvikling. Å være spørrende til den andre uten å være utspørrende er viktig i alt relasjonsarbeid. Det handler om å vise interesse for hverandre på en slik måte at begge opplever seg sett og verdsatt.

 

Flytteprosessen og det å være ny i Norge

Å flytte innebærer mange prosesser både for foreldre og barn. Det er viktig å være bevisst de ulike fasene i en flytteprosess noe som er illustrert i U-kurven.

 

I møte med nyankomne foreldre er det nyttig å tenke gjennom hvor de er i egen flytteprosess; kjenner de mestring, trivsel og tilhørighet i situasjonen eller kjenner de på frustrasjon, utenforskap, hjelpeløshet?

Hvor de er i prosessen kan henge sammen med årsaken til flyttingen, om flyttingen var frivillig eller ikke, om den var knyttet til krig, naturkatastrofer, familiegjenforening, studier eller arbeid, men også hvordan de opplever seg verdsatt og inkludert i nytt land.

For noen er det lettere å komme gjennom disse fasene, de har god erfaring med å flytte på seg, for andre stopper det kanskje mer opp. Spesielt kan det bli utfordrende når ny kultur oppleves veldig forskjellig fra hjemlandet.

 Vær bevisst på:

 • hvor hver familie er i flytteprosessen.
 • at mor og far kan være på ulike steder i sin prosess (u-kurven). 
 • at mange mestrer å ha hode og hjerte på flere steder eller være "tilstede" i flere "hjemland" og er vant til å forflytte seg og tilpasse seg nye kulturer, men for andre kan det være vanskelig og forvirrende.
 • at selv om en har bodd i Norge i flere år så kan noen oppleve å stoppe opp og forbli nede i "dumpen".

 

 Foreldrerollen- ulike forventninger

 Foreldrerollen i hjemlandet kan være veldig forskjellig fra de forventninger som stilles til foreldre i ny kultur. Forventninger og kulturpress om hva de som foreldre skal gjøre, ta ansvar for og lære sitt barn, kommer fra begge kulturene og kan oppleves vanskelig. 

 • Hvilke roller har foreldre i hjemmet? Ute i samfunnet? 
 • Hvilke forventninger har foreldre til barnehagen?
 • Hvilke forventninger har foreldre til eget engasjement i barnehagen, til samarbeid rundt barnets trivsel og identitetsutvikling, til språk- og kulturarbeid?
 • Hva tenker foreldre om å delta i foreldremøter, foreldresamtaler, fritidsaktiviteter? Hva tenker de om innholdet i disse møtene?
 • Nettverk i hjemme-kultur og i nytt land. Hvordan ble møtet med ny kultur? Kjenner de seg velkommen, inkludert? Har de nettverk, deltar de på ulike arenaer og har barna venner?
 • Barnehagens involvering i familien og hjemmesituasjonen. Det kan være nyttig å vite at i mange kulturer er det vanlig at hjemmet er et privat område som ikke barnehage og skole involverer seg i.

 

Raushet og nysgjerrighet
Å bygge en god relasjon til foreldrene innebærer også å kunne ta foreldrenes perspektiv og vise forståelse for deres situasjon her og nå og at det tar tid å bli kjent med barnehagen og den norske kulturen. Å bli kjent med ny kultur er å ta inn og forstå nye tenke-, gjøre- og handlemåter. Barnehagen har en viktig oppgave i å synliggjøre de muligheter og forventninger som ligger i et godt samarbeid mellom hjem og barnehage.

Å være raus og imøtekommende i bli-kjent-fasen legger et grunnlag for å få til en åpen og tillitsfull dialog sammen. Målet er å utvide forståelsen for hverandre og være en brobygger mellom det som er forskjellig til et fellesskap hvor forskjellighet er inkludert og anerkjent. Å møte foreldre med raushet og nysgjerrighet vil innebære at de opplever å bli ivaretatt og at det som blir formidlet er forståelig, og at de som foreldre har mulighet til medvirkning i barnehagen.

Å være nysgjerrige på å få frem det foreldre er opptatt av rundt barnet, deres tanker og forståelse om  barnehagens arbeid, hva de opplever som godt og hva som kan være vanskelig er viktige samtalepunkter for å ivareta barnet i barnehagen.

Å være rause og fleksible for å imøtekomme hverandre og finne gode løsninger der barnehagen og foreldre har litt ulike oppfatninger er viktig for å ivareta og få til gode utviklingsmuligheter for barnet.

 

Hvordan få til gode møteplasser og bygging av nettverk

 • Legge til rette for ulike møtepunkt for familier: foreldrekafe, fellesmiddager, søndagsturer, bytte klær og leker osv. Avklare hvem som skal arrangere; FAU eller barnehagen?
 • Tipse foreldre om fritidsaktiviteter og aktuelle kontaktpersoner: Turn, dans, fotball, Barnas turlag og Barnas trilleklubb i Turistforreningen, Bestemor-besøk, Redd Barna, Familiespeideren osv.
 • Knytte kontakt mellom foreldrene rundt ulike fritidsaktiviteter, eks ta kontakt med far eller mor til NN som går på fotballen, turn, dans osv.

Vil du vite mer: 

Anbefalt litteratur: Krysskulturelle barn og unge av Lill Salole (2013) Om tilhørighet, anerkjennelse, dilemmaer og ressurser.