Meny
Forside
Besøksadresse Johannes Læringssenter Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 88 10 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Rektor: Harald Nedrelid
Send e-post med din henvendelse til:
Veilederkorps barnehage
Styrer Barnehage
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Anerkjennelse

Anerkjennelse handler om å se, bekrefte og bruke foreldrene som ressurser for barnehagen. Det handler om å synliggjøre mangfoldet og legge til rette for gjensidighet i samarbeidet mellom foreldre og barnehage. 

 

På denne siden finner dere mer om:

 • Foreldre som ressurs og brobygger
 • Flerspråklige barns språkressurser
 • Synliggjøring av ulike språk og kulturer på avdelingen 

 

 

 

 

Personalet skal synliggjøre språklig og kulturelt mangfold, støtte barnas ulike kulturelle uttrykk og identiteter og fremme mangfold i kommunikasjon, språk og andre uttrykksformer (Rammeplanen).

 

Foreldre som ressurs og brobygger

Anerkjennelse handler om å se hverandre som ressurs, bruke tid sammen for å bli kjent og det innebærer å avklare forventninger for hverandre. Det er nødvendig at barnehagen og foreldre er brobyggere og ressurser for hverandre for å skape forståelse og trygghet for barnet og ivareta barnets identitetsutvikling. 

Å bygge bro kan være å finne noe gjenkjennelig fra barnets hjemmekultur som kan tas med til barnehagen allerede fra oppstart. Det kan være musikk, sanger, fortellinger, leker, ord, mat og tradisjoner. En kan også lage en ordliste sammen med foreldre slik at de ansatte i barnehagen kan lære noen viktige ord på barnets morsmål (eks.mamma, pappa, leke, trett, sove, tørst, sulten, etc.). Tiltak som er med å binder barnets to opplevelsesverdener sammen er med på å skape forståelse og trygghet for barnet og ivareta barnets identitetsutvikling

 • I filmen Foreldresamarbeid i barnehagen (NAFO) blir foreldre invitert og involvert i barnehagens arbeid på ulike måter gjennom blant annet å lese bøker, bidra i sangsamling og butikklek.
  • Noe å tenke over etter å ha sett filmen: Er det noe av dette vi vil prøve ut i vår barnehage? Hvordan skal vi gjøre det? Vi kan ha en tendens til å vektlegge vår informasjon til hjemmet - hvordan kan vi klare å involvere foreldre mer i barnehagens arbeid?  

Flerspråklige barns språkressurser

 • Samtaleguide om barnets morsmål (Udir) kan ansatte få hjelp til å utforske barnets språklige kompetanse på morsmålet i samarbeid med foreldrene. Samtaleguiden er delt i to deler hvor en del tar for seg barnets pedagogiske behov og hvordan barnehagen best mulig kan støtte barnet. Den andre delen handler om en vurdering av barnets samlede språkkompetanse og språkutvikling.
 •  I artikkelen Utvikling av barns morsmål hjemme kan du lese mer om hvordan foreldre er en ressurs i språkarbeidet. Barnehagen kan være med å støtte foreldre i det å ta vare på og snakke sitt morsmål hjemme og ved å synliggjøre og vekke nysgjerrighet for ulike språk i barnegruppen og hjelpe barnet til å bli trygg og stolt i forhold til de kulturene og språkene barnet er en del av.

 • Barn i flerspråklige familier. Et hefte som belyser 10 spørsmål som foreldre ofte stiller rundt barns flerspråklige utvikling, om hvordan de kan støtte barnas språkutvikling og hvilke språk som bør brukes i familien (Nafo). Heftet er oversatt til 19 språk og er også tilgjengelig på fem lydfiler (arabisk, kurdisk, sorani, dari, somali og tigrinja). Heftet kan brukes som utgangspunkt for samtale med foreldrene om barnets flerspråklige utvikling og betydningen av å snakke morsmål med barnet.  

Sprog er en gave fra far og mor . En dansk film om hvordan foreldre kan støtte sine barn i å utvikle begge språkene. Her er tips og ideer til språkstimulerende arbeid for foreldre og barnehageansatte. Filmen kan ses på dansk, albansk, arabisk, engelsk, somali, tyrkisk og urdu (Filmkompaniet.dk.) 

 


Synliggjøring av ulike språk og kulturer

Sang og musikk er inkluderende, skaper trygghet og styrker fellesskap og deltagelse. Gjennom sang, bevegelses-sanger og sangleker kan barnet bli med på bevegelsene, selv før det kan ordene. Bevisst bruk av sang, rim, regler og musikk stimulerer flere sanser og gir også en god hjelp til læring av språk.

 • Høytider, helligdager og markeringer. Se Flerkulturell kalender med plakater og aktiviteter.
 • Sanger på ulike språk, eks Fader Jakob og bursdagssanger på flere språk synliggjør det språklige mangfoldet i barnegruppa. Ved å synge sanger på flere språk anerkjennes også barns ulike bakgrunner som en naturlig del av fellesskapet. Regler, sang og musikk på flere språk (morsmal.no)
 • Å kunne si hei eller velkommen på de ulike språkene en har på avdelingen er med på å anerkjenne ulike språk og skaper tilhørighet for alle barn og foreldre. Personalet kan gjennom å lære seg noen ord på familiens språk støtte foreldrene i deres arbeid med å ta vare på barnets morsmål. En Hei-plakat kan synliggjøre ulike språk. 
 • Fortell barnas favorittfortellinger. Spør gjerne foreldre etter fortellinger. Her er en lenke til mange flerspråklige fortellinger:  Fortellingene kan fortelles muntlig på et eller to språk samtidig, eks norsk og på et annet språk. Dersom barnehagen har ansatte som snakker et annet morsmål enn norsk kan de fortelle på sitt språk eller en kan spørre foreldrene om å være formidlere på sitt språk.
 • Språklig mangfold - en berikelse for alle
 • Lydfil Gåsa som la gullegg. Innlest på flere språk.

Les mer om bruk av musikk i tilvenningen i Nora Kulseths bok: Musikk og andrespråk (2019)