Meny
Forside
Besøksadresse Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 88 10 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Rektor: Harald Nedrelid
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Anerkjennelse

Anerkjennelse handler om å se, bekrefte og bruke foreldrene som ressurser for barnehagen. Det handler om å synliggjøre mangfoldet og legge til rette for gjensidighet i samarbeidet mellom foreldre og barnehage. 

På denne siden finner dere mer om:

 • Hvordan bruke foreldre som ressurs
 • Hvordan innhente informasjon om barnets språkressurser
 • Hvordan synliggjøre og verdsette familiens språklige og kulturelle bakgrunn
 • Praktiske tips 

 

 

 

 

Personalet skal synliggjøre språklig og kulturelt mangfold, støtte barnas ulike kulturelle uttrykk og identiteter og fremme mangfold i kommunikasjon, språk og andre uttrykksformer (Rammeplanen kap.9)

Foreldre som ressurs 

Anerkjennelse handler om å se hverandre som ressurs, bruke tid sammen for å bli kjent og bli trygge, og innebærer å avklare forventninger gjensidig. Det er nødvendig å tydeliggjøre hvordan barnehagen og foreldre kan være brobyggere og ressurser for hverandre for å ivareta barnets identitetsutvikling.  

Brobygging kan være å finne noe gjenkjennelig fra egen kultur i barnehagen allerede fra barnet begynner for eks. musikk, sang, fortellinger, leker, ord, mat og tradisjoner. En kan for eksempel lage en ordliste sammen med foreldre og lære noen viktige ord på barnets morsmål i oppstarten. Det er med på å skape forståelse og trygghet for barnet (mamma, pappa, leke, trett, sove, tørst, sulten, etc.). Foreldre er viktige bidragsytere til barnehagen rundt dette og hver barnehage må finne sin måte å synliggjøre mangfoldet på. 

 • I filmen Foreldresamarbeid i barnehagen (NAFO) blir foreldre invitert og involvert i barnehagens arbeid på ulike måter gjennom blant annet å lese bøker, bidra i sangsamling og butikklek.
  • Noe å tenke over etter å ha sett filmen: Er det noe av dette vi vil prøve ut i vår barnehage? Hvordan skal vi gjøre det? Vi kan ha en tendens til å vektlegge vår informasjon til hjemmet - hvordan kan vi klare å involvere foreldre mer i barnehagens arbeid?  
 • Samtaleguide om barnets morsmål (Udir) kan ansatte få hjelp til å utforske barnets språklige kompetanse på morsmålet i samarbeid med foreldrene. Samtaleguiden er delt i to deler hvor en del tar for seg barnets pedagogiske behov (hvordan barnehagen best mulig kan støtte barnet). Den andre delen handler om en vurdering av barnets samlede språkkompetanse og språkutvikling.
 • Foreldre som ressurs i språkarbeidet. I artikkelen Utvikling av barns morsmål hjemme kan du lese mer om temaet. Barnehagen må oppmuntre foreldre til å ta vare på og snakke sitt morsmål med barna hjemme. Barnehagen kan være med å støtte foreldre i det å ta vare på sitt morsmål ved å synliggjøre og vekke nysgjerrighet for ulike språk i barnegruppen og hjelpe barnet til å bli trygg og stolt i forhold til de kulturene og språkene barnet er en del av.

 • Barn i flerspråklige familier- er et hefte som belyser spørsmål som foreldre ofte stiller rundt barns flerspråklige utvikling, hvordan de kan støtte barnas språkutvikling og hvilke språk som bør brukes i familien (Nafo). Heftet kan brukes som utgangspunkt for samtale med foreldrene om barnets flerspråklige utvikling og betydningen av å snakke sitt morsmål med barnet slik at barnet utvikler morsmålet. Heftet er oversatt til 19 språk og er fint å skrive ut og å gi foreldre på deres språk eller et språk de kan forstå. Heftet er også tilgjengelig på fem lydfiler (arabisk, kurdisk, sorani, dari, somali og tigrinja).
  • Noe å tenke på:  Hvem av foreldrene på min avdeling hadde hatt nytte av å lese dette heftet? Hvordan kunne vi fått til en rutine på at nye flerspråklige familier får info om dette heftet? 
 • I filmen: Sprog er en gave fra far og morDenne filmen er beregnet på flerspråklige barns foreldre og er en dansk produksjon om hvordan foreldre kan støtte sine barn i å utvikle begge språkene. Å utvikle barnas språk er et felles ansvar for foreldre og pedagoger. Det er også laget tips og ideer til språkstimulerende arbeid for foreldre og barnehageansatte. Filmen kan ses på dansk, albansk, arabisk, engelsk, somali, tyrkisk og urdu (Filmkompaniet.dk.) 

 


Synliggjøring av ulike språk og kulturer på avdelingen

 • Bruke sang, bevegelses-sanger og sangleker i samlinger. Sang og musikk er inkluderende, skaper trygghet og styrker fellesskap og deltagelse. Når barnet ikke kan synge med på sangen kan barnet bli med på bevegelsene. Bevisst bruk av sang, rim, regler og musikk stimulerer flere sanser og gir en god hjelp til læring av språk.
 • Bruke sanger på ulike språk, eks Fader Jakob og bursdagssanger på flere språk synliggjør det språklige mangfoldet og anerkjenner barns ulike bakgrunner som en naturlig del av fellesskapet. Regler, sang og musikk på flere språk (morsmal.no) 
 • Å kunne si hei eller velkommen på de ulike språkene en har på avdelingen er med på å anerkjenne ulike språk og skaper tilhørighet for alle barn og foreldre. Personalet kan gjennom å lære seg noen ord på familiens språk støtte foreldrene i deres arbeid med å ta vare på barnets morsmål. En Hei-plakat kan synliggjøre ulike språk. 
 • Bli kjent med og fortell barnas favorittfortellinger. Spør gjerne foreldre etter fortellinger. Her er en lenke til mange flerspråklige fortellinger:  Fortellingene kan fortelles muntlig på et eller to språk samtidig, eks norsk og på et annet språk. Dersom barnehagen har ansatte som snakker et annet morsmål enn norsk kan de fortelle på sitt språk eller en kan spørre foreldrene om å være formidlere på sitt språk.

Les mer om bruk av musikk i tilvenningen i Nora Kulseths bok: Musikk og andrespråk (2019)