Meny
Forside
Besøksadresse Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 88 10 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Rektor: Harald Nedrelid
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Om En god start

En god tilvenning er viktig for alle barn og foreldre, men kan by på noen utfordringer når en ikke har felles språk.

Det gjelder både for de som skal starte i barnehagen og de som skal ta i mot dem.

Oppstarten kan for noen foreldre også være det første møte de får med en norsk institusjon og med norsk barnehage-kultur.

 

Denne nettsiden setter fokus på noen kjerne-elementer som er viktige for å tilrettelegge for en god oppstart i barnehagen for nye flerspråklige barn og foreldre.

Vi har valgt ordet START som inndeling for relevante temaer i oppstarten:

 S - Samtale, T - Tid, A - Anerkjennelse, R - Relasjon, T - Tolk

Elementene er tett knyttet sammen og vil gli over i hverandre fordi temaet er sammensatt og behovene ulike.

Nettressursen inneholder faglige råd til refleksjon og nyttige tips til konkrete arbeidsmåter.

Inndelingspunktene er tenkt som et utgangspunkt for forberedelse og gjennomføring av oppstarten i barnehagen.

 

Hva sier rammeplanen om oppstart i barnehagen for alle barn? 
  • Rammeplanen gir tydelige føringer for barnehagens ansvar for å sikre alle barn en god oppstart og oppfølging: Barnehagen skal i samarbeid med foreldre legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse sine rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. Når barnet begynner i barnehagen skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet opplever tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære (Rammeplanen kap.6).
  • Rammeplanen understreker at det er personalets ansvar å sørge for at alle foreldre og barn blir møtt med forståelse, respekt, åpenhet og tillit og sier at Barnehagen skal bruke mangfold som ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte, styrke og følge opp barna ut fra deres kulturelle og individuelle forutsetninger
  • Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning rundt eget barn og den individuelle tilretteleggingen av tilbudet. Foreldres rett til medvirkning omfatter også en reell mulighet til å delta på gruppenivå gjennom barnehagens foreldreråd og samarbeidsutvalg.  "Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling" og skal alltid ha "barnets beste" som mål.    

 

Foreldre i barnehagen har ulike utgangspunkt, behov, ønsker og forutsetninger. De har ulike sosial, kulturell og religiøs tilhørighet, de snakker ulike språk og har ulike livssituasjoner.

Målet må være å bygge bro og skape en god overgang mellom hjem og barnehage om det en har felles og det som er forskjellig. 

Lykke til med en God START!