Meny
Velg seksjon Forside
Sandvigå 7 4007 Stavanger
Telefon: 91783173 Send oss e-post
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Hva kan Mobbeombudet hjelpe med?

Mobbeombudet kan hjelpe med mange ting som omhandler barn og unges rett til å ha det trygt og godt på skolen. Mobbeombudet kan for eksempel være en utenforstående å snakke med  

Om mobbeombudet  

Mobbeombudet er et eget ombud opprettet som ressursperson til støtte for barn og unges rettigheter. Mobbeombudet i Stavanger jobber for å sikre at barn og unge i grunnskolen i Stavanger får ivaretatt sine rettigheter til et trygt og godt skolemiljø. Mobbeombudet er knyttet opp mot det arbeidet KFU allerede gjør på dette området.

§ 9 A-2.Retten til et trygt og godt skolemiljø Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.  

Hvem kan kontakte mobbeombudet? 

Mobbeombudet er et lavterskeltilbud til alle som ønsker hjelp eller veiledning når man opplever at man selv eller andre ikke har det trygt og godt på skolen. Både ban/unge, foreldre/foresatte og skolens ledelse kan benytte seg av tilbudet.

Hva kan mobbeombudet hjelpe med? 

Mobbeombudet kan hjelpe med mange ting som omhandler barn og unges rett til å ha det trygt og godt på skolen. Mobbeombudet kan for eksempel: 

 • være en utenforstående å snakke med  
 • ivareta elevens rett til et trygt og godt skolemiljø på et rettslig plan 
 • gi råd til hvordan man går frem for å kontakte skolen i forbindelse med mistrivsel av ulik art  
 • bistå foreldre til å finne rett sted å søke hjelp ved ulike behov og tiltak 
 • veilede i fastlåste konflikter  

Hvordan jobber Mobbeombudet?

En sak hos mobbeombudet starter ofte med en uforpliktende telefonsamtale om situasjonen. I noen tilfeller kan denne samtalen være nok til å løse saken, i andre tilfeller avtales det et møte hvor vi diskuterer situasjonen videre. På et slikt møte snakker vi om hva som skal vektlegges i møte med skolen slik at saken blir undersøkt grundig og at det blir utarbeidet en oppfølgingsplan. Møter på skolen er sammen med mobbeombudet, foresatte og en representant fra skolens ledelse. Mobbeombudet bisitter på møtet på foreldrenes premisser. Antall møter, hvilke tiltak som iverksettes og videre saksgang avhenger av sakens karakter. Mobbeombudet i Stavanger følger ofte opp saken og ser på utviklingen etter at tiltakene er iverksatt.    

Hvordan vite om barnet ditt ikke trives på skolen?

Det er ikke alltid at barn selv forteller at de ikke har det trygt og godt på skolen, eller at foreldre og skolens personale oppdager at barn mistrives. Barn og unge opplever ofte at det å være den som for eksempel blir utestengt - eller å være den som krenker andre - er forbundet med stor skam og derfor holdes skjult for de rundt. Dette betyr at vi som voksne må være ekstra oppmerksomme når vi mistenker eller ser at barn faller utenfor – og at det er vi som må ta initiativet til å snakke om det som er vanskelig. Det er ikke alltid like lett å se om barnet ditt ikke trives på skolen og mistrivsel kan vises på ulike måter, noen eksempler på mistrivsel kan være at barn og unge opplever: 

 • bli oversett  
 • utestengt 
 • vise tegn til skolevegring  
 • mister interesse for aktiviteter man tidligere har likt godt
 • at skolen eller andre melder at ditt barn krenker andre barn og unge  

Hva er skolen pliktig til å gjøre i saker med mistrivsel? 

Ifølge Loven om grunnskolen og den videregående opplæringen er skolen forpliktet til: § 9 A-4.Aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt psykososialt skolemiljø 

Skolen skal lage en skriftlig plan når det skal gjøres tiltak i en sak og i planen skal det stå: 

 • hvilket problem tiltakene skal løse 
 • hvilke tiltak skolen har planlagt 
 • når tiltakene skal gjennomføres 
 • hvem som er ansvarlig for gjennomføring av tiltakene 
 • når tiltakene skal evalueres 
 • skolen skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten etter første til femte ledd

Les FNs barnekonvensjon om barns rettigheter her.