Meny
Velg seksjon Forside
Sandvigå 7 4007 Stavanger
Telefon: 51912762 / 92432823 Send oss e-post
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Hjem-skole-samarbeid

Den viktige ressursen som foreldrene utgjør, benyttes av skolene i varierende grad, og foreldrene selv er muligens ikke klar over hvilken viktig rolle de har.Godt hjem-skole-samarbeid bidrar både til trygghet og gode læringsvilkår for hver enkelt barn, og til et godt miljø for alle i klassen.

Hva er hjem-skole-samarbeid?

Hjem-skole-samarbeid er forholdet mellom foreldrene og skolens ansatte. Skolen skal legge til rette for den gode dialogen, sammen skal foreldre og skole kan komme fram til felles beslutninger til beste for barnets trivsel, læring og utvikling. For å oppnå et godt hjem-skole-samarbeid er det viktig at foreldrene er medvirkende og støtter opp under egne barns utvikling og læring hjemme og på skolen. Foreldre kan medvirke ved å følge opp barnas skolearbeid i hverdagen og samarbeide nært med barnas lærere.

Skolen skal legge til rette for samarbeid

Samarbeidet mellom hjem og skole må bære preg av felles mål, gjensidig forpliktelse og medvirkning fra begge parter. Men det er skolen som skal ta initiativ til og legge til rette for samarbeidet. Foreldre skal få informasjon fra skolen om målene for opplæringen, barnets faglige og sosiale utvikling og hvordan de selv kan hjelpe barna til å utvikle seg sosialt og faglig. De skal også få informasjon om hvilke rettigheter og plikter barn og foreldre har etter opplæringsloven. En skole som tar dette ansvaret på alvor har rutiner for når, hvor og hvordan samarbeidet skal foregå, og rutinene bør være utarbeidet i samarbeid mellom skolen og foreldrene selv, for eksempel gjennom Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). I starten av hvert skoleår skal skolen holde et foreldremøte. Resten av året skal skolen holde kontakten med foreldrene. Det er opp til hver enkelt skole og kommune hvordan de organiserer dette.

Eksempel på hvordan skolen kan tilrettelegge  

 1. Hvert trinn velger to foreldrekontakter som velges på vårens foreldremøte
 2. En av foreldrene skal være medlem av FAU
 3. Tidlig hver høst blir det innkalt til et samarbeidsmøte mellom skolens foreldrekontakter, kontaktlærer, FAU-leder og skolens ledelse.
 4. På dette møtet lages et årshjul med datoer for foreldremøter og ulike fellesaktiviteter på trinnet. 

Forventninger og holdninger

Både skole og hjem er viktige for barnas skolegang, men har ulike oppgaver og ulikt ansvar. Skolen bør derfor ta initiativet til å avklare hvilke forventninger som skal prege samarbeidet, og hvem som skal gjøre hva. Et godt samarbeid springer ut av holdninger som baserer seg på at enhver foreldre utgjør en svært viktig ressurs for sine barn. Foreldres innstilling til skolen vil kunne påvirke barnet både i positiv og negativ retning. Derfor bør man som foreldre være bevist på hvordan man forholder seg til barnas skole og skolehverdag. Foreldre kan  også medvirke med å melde seg som klassekontakt, FAU m.m

Foreldrekontakt og FAU

Foreldrekontakt er og skal

 • Planlegge foreldremøtene sammen med kontaktlæreren
 • Gå gjennom årsplaner og lærestoff sammen med lærerne for neste halvår og peke på informasjonsbehovet foreldrene har
 • Holde kontakt med elevene og vurdere hva foreldrene kan gjøre for å utvikle et godt miljø for klassa
 • Ha god kontakt med alle foreldrene i klassa og formidle deres ideer og synspunkter til de rette instanser
 • Legge fram saker som FAU vil høre foreldrenes mening om på foreldremøter

Foreldrenes samarbeidsutvalg (FAU)

 • skal nedsettes ved alle skoler og er et utvalg for foreldrerådet som består av alle foreldrene som har barn på den enkelte skole
 • er hjemla i Opplæringsloven som et samarbeidsorgan for foresatte og skolen 
 • kan bestå av foreldrekontaktene, men kan også være sammensatt på andre måter  

FAU skal:

 • fremme fellesinteressene for foreldrene
 • medvirke til at foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
 • bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
 • legge til rette for positiv utvikling hos elevene
 • skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

 

Nyttige linker om temaet