Meny
Velg seksjon Forside
Sandvigå 7 4007 Stavanger
Telefon: 91783173 Send oss e-post
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Invitasjon til årsmøtet for KFU, tirsdag 07.mai 2024

Vi inviterer alle foreldre med barn i grunnskolen i Stavanger til åpent årsmøte.

Møtet holdes digitalt på Teams, tirsdag 07.05.2024 klokken 18:30 - 20:00.
Se link til møtet og agenda lenger nede i artikkelen.

 

Kommunalt foreldreutvalg (KFU) er et partipolitisk uavhengig og livssynsnøytralt, samordnende og koordinerende organ for Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved grunnskolene i Stavanger.
KFU arbeider for å øke forståelsen for og bedre samarbeidet mellom hjem og skole. KFU skal nå formålet gjennom å arbeide for å fremme et godt samarbeid mellom foreldrene, skolen, skoleadministrasjonen og politiske beslutningsorgan i kommunen.

Agenda:
• Valg av møteleder
• Valg av referent
• Valg av to personer til å undertegne protokollen
• Godkjenning av innkalling og dagsorden
• Årsberetning 2023
• Økonomi:
o KFUs regnskap 2023 til godkjenning
o KFUs budsjett 2024 til etterretning
• Valg av styret: styreleder + nye styremedlemmer
• Valg av revisor
• Mål for neste perioden
• Vedtekter
• Andre innkomne saker

Saker må meldes inn senest 4 uker i forkant av møtet (innen 9.april) for at de skal bli behandlet. De kan sendes til kfu@stavanger.kommune.no

 

Link til møtet: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjI3MWM5YTctNjYzOS00OGRiLTk4NGYtNTExMjJhMWIwNzg0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228cb94f17-4b60-45d6-b279-cd88076e5b48%22%2c%22Oid%22%3a%2272ace207-3582-49eb-8b15-cae53140cefe%22%7d