Informasjon om skolen

Smiodden skole ligger i Kvernevik bydel. Vi er en ungdomsskole med ca. 230 elever og  30 voksne. Skolen har to bygg med en god innvendig standard. "Gamlebygget" ble innviet høsten 1983, mens "nybygget" stod klart til bruk høsten 2001.   Skolen har et av byens beste uteareal når det gjelder fysiske aktiviteter. Vi har kunstgressbane, skateanlegg, ballbinge og 7-bane. Videre er Kvernevikhallen nærmeste nabo, og all kroppsøvingsundervisning foregår der. Skolen grenser også til flere flotte friluftsområder, både ved vann og sjø – disse benyttes ofte av klassene i læringssammenheng, og vi har i det siste hatt stor fokus på å være ute i naturen både gjennom opplegget «Trygg av Natur» og vår egen sjøgruppe. 

På Smiodden skole står arbeidet med elvenes læringsmiljø sentralt i alt vi gjør. For at den enkelte elev skal kunne få ut sitt potensial både faglig og sosialt, må alle som arbeider på Smiodden være svært bevisst på at et trygt og godt læringsmiljø er en sentral faktor for å lykkes med arbeidet med den enkelte elev. Alle ansatte skal hver dag møte elevene med respekt og forståelse, og la elevene forstå at alle på skolen vil de vel og er opptatt av at de skal trives og lære best mulig. Vi er opptatt av at lærerne skal møte den enkelte elev på elevens interesser og faglige nivå, vi har lærere som er svært dyktige på å tilrettelegge i klasserommet slik at alle elevene får arbeidsoppgaver som er tilpasset deres ferdigheter. I utgangspunktet vil vi at alle elever skal ha all undervisning inne i egen klasse, læring skjer best i samspill med andre.

Smiodden skole har et variert elevgrunnlag med elever som kommer fra hjem med stor variasjon i både sosial og kulturell bakgrunn. Dette mangfoldet ser vi på som en styrke for bydelen og skolen, elevene på Smiodden vil gjennom sine år på ungdomsskolen oppleve et bredt spekter av elevtyper med ulik bakgrunn. Mangfoldet gir også skolen utfordringer når det gjelder både det faglige og sosiale arbeidet, det er mange ulike hensyn som må tas for å treffe den enkelte elev best mulig. Desto viktigere blir vårt arbeid med hele tiden å være bevisst på denne forskjelligheten i alt arbeidet vi gjør på skolen.
Elevene ved Smiodden skole utmerker seg ved at de over flere år har gitt skolen svært gode tilbakemeldinger gjennom Elevundersøkelsen. Også foreldre rapporterer at deres barn trives på skolen og opplever støtte fra sine lærere. Skolen har også en høy andel elever som gjennomfører og består VG1 året etter at de har gått ut av 10.klasse på Smiodden.»

Smiodden er en MOT-skole hvor vi deltar i programmene «Robust ungdom 12-16» og «Skolen som samfunnsbygger». Gjennom MOT styrker vi ytterligere arbeidet med å gi hver enkelt elev positiv oppmerksomhet. MOT hjelper oss dessuten med å systematisere det holdningsskapende arbeidet både for ansatte og elever, og gir oss verdifulle redskaper og perspektiver i møte med den enkelte elev.

Livsmestring og medborgerskap er to begreper som alltid har vært viktige på Smiodden, og vi har jobbet med dette i mange år før de to begrepene har blitt veldig aktualisert i overordnet del i den nye lærerplanen. Vi har et motto som sier at «ALLE KAN» og en oppfølging av dette der vi har lagt mye vekt på begrepene Stolthet, Innsats og Utvikling. Vi opplever at vi lykkes godt med dette fokuset. Hos oss skal alle elever ha samme muligheter for å trives og lykkes, uansett bakgrunn. Skolen har en stor andel minoritetsspråklige elever, disse er godt integrert både på skolen og i bydelen. Vi har egentlig lite fokus på at elever har ulik bakgrunn, på Smiodden er alle bare sammen uansett, det oppleves som naturlig. Vi har ikke behov for et stort planarbeid for å takle ulikheten – at elever har ulik etnisitet, seksuell legning, faglige interesser og hjemmeforhold er egentlig bare sånn det er, og både elever og ansatte opplever nok Smiodden som en skole der det er stor toleranse for ulikhet. Forskjelligheten oppleves som naturlig og man kan være stolt av den man er.