Meny
Velg klasse Forside
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
Marviksveien 90 4632 Kristiansand
Telefon: 38148460 Send oss e-post
Redaktør: Øystein Knudsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gå til Google Classroom
Pålogging for lærere
Pålogging for lærere
e-post lærere
Elevundersøkelsen
Elevundersøkelsen
Skoledemokratiet

Skolemiljøutvalget

Skolens styre vil til en hver tid fungere som skolens skolemiljøutvalg. Utvalget har møter 6 ganger pr år. Elevenes skolemiljø etter kapittel 9a er fast sak på alle møtene (se ellers under Skolens styre).

Foreldrenes arbeidsutvalg - forkortet til FAU

Her er alle klasser representert ved elevenes foresatte. FAU velger hvert år fokussaker. Det er vanlig at FAU jobber med trivselsaktiviteter for elevene på skolen. Hvis du som kontaktperson i FAU lurer på hva dette vervet innebærer, ligger det informasjon til deg på nettsiden til FUG (foreldreutvalget for grunnskolen). På Wilds Minne utarbeides nye vedtekter høsten 2018. Disse vil bli lagt ut så snart de er vedtatt i FAU.

Skole-hjem-samarbeid 

Et godt skole - hjem samarbeid kjennetegnes av:

God informasjon, alle grupper har ukeplaner.

God informasjon om elever og foresattes rettigheter i skolen.

God tilgjengelighet. Læreres telefon og treff-tid står fast på ukeplanen. Foreldre fyller ut skjema om hvor og når de kan treffes.

God dialog. Lav terskel for kontakt begge veier.Skole/og hjem klargjør forventninger til hverandre.

God dialog mellom FAU, Styret og ledelsen ved skolen. Hver høst utarbeider kontaktlærer, i samarbeid med foreldrekontaktene, en oversikt over foreldremøter, sosiale arrangementer; et årshjul for skole – hjem samarbeidet. Ansvarsforholdet er klart beskrevet. Planene leveres rektor.

Foreldremøter

Det holdes minimum to foreldremøter i året, et om høsten og et om våren. Begge gruppene på trinnet har møte samme dag. Det er spesielt aktuelt der en har fått spesielle innledere eller der ledelsen er til stede.Kontaktlærer, sammen med skolens ledelse, er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av høstmøtet. Foreldrekontaktene, gjerne sammen med FAU, er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av vårmøtet. For 1.trinn deltar sosiallærer og SFO – leder på foreldremøtet om høsten, SFO - leder for å informere om aktivitetene knyttet til SFO – tilbudet i det nye skoleåret. Ved behov deltar sosiallærer og SFO - leder også på andre trinn. 

Konferanser

Det holdes minimum to konferanser i året, en om høsten og en om våren. Elevene bør være tilstede, da egenvurdering er en viktig del av den faglige og sosiale oppdragelsen. Dersom de voksne trenger å snakke om noe som ikke barna skal involveres i, gjøres dette i egne møter, eller over telefon. Dette bør stå i innkallingen. Konferansens lengde kan variere etter behov, men bør ikke være under 20 min. Kontaktlærer er ansvarlig for innkalling og gjennomføring av konferanser. Innkallingen bør være skriftlig, med oppsett av hvilke områder samtalen skal dekke. Andre lærere er til stede, eller bidrar med innspill etter avtale. Også sosiallærer og SFO – leder deltar på konferansene ved behov.

Elevrådet

Elevenes viktigste råd for medbestemmelse er elevrådet på skolen. Elevrådet består av en gutt og en jente fra hver av gruppene på 2. - 7. trinn.  Elevrådet har møte cirka en gang i måneden. På høsten blir det valgt et styre på tre personer, hvor begge kjønn er representert. Styret består av elever fra mellomtrinnet, mens alle kan bli valgt med i de ulike komiteene som blir nedsatt i løpet av et år. Leder og nestleder leder møtene sammen med en kontaktlærer, og de to er også elevenes representanter i skolens styre. Elevrådsleder holder skolens 17.mai tale. Sekretæren skriver, sammen med resten av styret, referat fra møtene. Elevrådets hovedoppgave er å tale elevenes sak på skolen, og å sørge for at vedtak blir fulgt opp. Høringer til reguleringsplaner er blitt en viktig oppgave, da de nå er egen høringsinstans i kommunen. Kontaktlærer for elevrådets oppgave er å sende ut innkalling og å avholde elevrådsmøter. Videre skal kontaktlærer gå elevrådet og styret «til hånde» når de ber om det, og holder også rektor informert om arbeidet og sørget for at rektor blir innkalt til møtene. Kontaktlærer for Elevrådet skal også se etter at de ulike komiteene får gjort det de skal, og er et bindeledd til skole/foreldre /kommune. I tillegg går hun på kurs i pedagogisk senters regi, og er medarrangør for det årlige elevrådskurset for skolene i bydelen på samme sted. Elevrådet rår også over en konto, hvor pengene fordeles på diverse ting som øker trivselen i skolehverdagen.