topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

 
 

Lye skule

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Utedag på 4. trinn
Publisert: 27.08.2014 skrive av: Janeth og Solbjørg

Veit du korleis du finn ut kor gammalt eit tre er utan å saga det ned?
Det har me på 4. trinn forska litt på... Nokre av trea i hinderløypa har fått ein alder av oss, og me gler oss til å følgja dei dette året.

Satsingsområder året 2014-2015
Publisert: 20.08.2014 skrive av: Sigrid Kjetland

 Satsingsområder for Lye skule skuleåret 2014-2015

  • Organisering spes.ped, inkludering og betre tilpassa opplæring.
  • 

For å få til betre tilpassa opplæring på skulen vil ein dette året ha intensivkurs i lesing og rekning for elevar som har behov for litt ekstra oppfølging.

Me har ein leselærar som skal vera med og styrka leseopplæringa på 1.-3.trinn.

Meir avsett tid for samarbeid lærar-miljøarbeider.

Tett samarbeid med PPT.

  • IKT, digital kompetanse i alle fag.

Lye skule skal dette året delta i eit pilot-prosjekt som handler om bruk av Ipad i skulen. Prosjektet vert gitt av politikarane i Time kommune for å styrka IKT-kompetansen i skulen. Etter utlysing vart 3 skular i Time plukka ut til å delta. Lye skule er veldig glad for at me vart plukka ut.  Lærarane på 5.trinn skal på kurs i to dagar, i tillegg vil dei få tett oppfølging frå veileder ang. bruk av Ipad i undervisninga. Kurs og veiledning blir gitt av RIKT.no.

 

Skulemjølk og skulefrukt 2014/15
Publisert: 03-06-2014 skrive av: Torunn La

fileicon 
infoskriv til heimen mjlk-fruktordninga.doc

Elevane kan nå bestille skulemjølk/skulefrukt for skuleåret 2014/15.  Begge desse ordningane inneber at føresette sjølve bestiller på nettet.  Ta kontakt med skulen dersom de treng hjelp. 51776081 eller lye.skule@time.kommune.no

Sjå vedlegg.

 
 
.