Om Innføringsskolen for barn

Avdelingen tilbyr grunnleggende norskopplæring og fagopplæring til alle barn på 2. til 10. årstrinn uten norskkunnskaper. All undervisning gis etter enkeltvedtak om særskilt språkopplæring. Det undervises etter Læreplan i morsmål, Læreplan i Grunnleggende norsk, og øvrige relevante læreplaner i Kunnskapsløftet.

Fagopplæringen gis både på norsk og som tospråklig fagopplæring. I tillegg får mange av elevene på barnetrinnet 1 – 2 t morsmålsundervisning i uken.
Elevene blir overført til bostedsskolen når norskferdighetene i forhold til aldersadekvate krav er tilstrekkelige til at elevene kan følge undervisningen på norsk.

Det forutsettes imidlertid at bostedsskolen fortsetter å tilby særskilt språkopplæring eller opplæring i henhold til Læreplan i grunnleggende norsk inntil eleven kan følge Læreplan i norsk (som morsmål).