Skolens planer

Ressursteamet
Ressursteamet skal bidra til at alle elever gis mulighet til å lykkes uavhengig av sosial, kulturell og språklig bakgrunn, kjønn, kognitive og fysiske forskjeller. Alle barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging skal få nødvendig hjelp og støtte der de er. Hjelpen og støtten skal gis tidlig, den skal være tilpasset den enkelte og foregå innenfor et inkluderende fellesskap. Ressursteamet skal sikre det systemrettede arbeidet på skolen, og bedre balansen mellom individ- og systemrettet arbeid. Ressursteamet skal se til at det er høy kvalitet i det allmennpedagogiske og spesialpedagogiske arbeidet på skolen. Ressursteamet skal bidra til å øke skolens kompetanse og evne til å tilrettelegge for og inkludere elever med særskilte behov.

Du finner mer om ressursteamet og deres arbeid i dokumentene under.

IKT-plan
IKT-planen ved Kampen skole er forankret i IKT-planen for Stavangerskolen, og er i samsvar med gjeldende læreplan fra 2020. Planen gir en oversikt over ferdigheter elevene skal tilegne seg på ulike trinn.

Hensikten med planen er å utruste elevene med digitale ferdigheter som de kan anvende i ulike livssituasjoner. IKT-opplæringen starter på 1.trinn, og bygges videre på i trinnene oppover. Derfor akkumulerer ferdighetene gjennom skolegangen opp til 7.trinn. IKT-veilederen spiller også en sentral rolle i å styrke kompetansen til skolens ansatte basert på emnene i planen.

Du finner planen i dokumentene under.