Informasjon om skolen

Våland skole er en barneskole i Stavanger, skolen er fra 1911 og ligger i Schives gate 21 i Eiganes og Våland Bydel.

Skolen har cirka 75 ansatte.

 

Visjonen vår er "Me får det te". 

 

MESTRING: Våland skole skal gi alle elever gode mestringsopplevelser, både faglig og sosialt. Læring og mestring skal gjenspeile trivsel, motivasjon og glede hos elevene. Skolen skal ha tro på at hver enkelt både alene og i fellesskap kan få det til. Elever og personalet skal vurdere hva, hvordan og hvorfor vi skal lykkes, og om vi har fått til det vi ønsker ut fra dagens læreplan.

VARIASJON: Personalet skal variere undervisningen slik at alle elever kan lykkes både ut fra den måten de lærer best på og ut fra egne evner og forutsetninger. God utnyttelse av skolens lokaler og nærmiljøet gir også rike muligheter for variasjon.

KULTUR: Våland skole skal ta vare på gode tradisjoner og det flerkulturelle fellesskapet ved skolen gjennom gjensidig respekt, likeverd og inkludering. Skolen skal utnytte kulturinstitusjonene, blant annet de som ligger i gangavstand fra skolen; museer, kunstsentra, teater, kino, konserthus, idrettshaller og bibliotek, til å lære om kulturens mangfold i samfunnet vårt.  

Skolens satsningsområder:  

  • Lesing, språk og begrepsutvikling
  • Tilpasset opplæring og mestring
  • Vurdering for utvikling
  • Regning 

Skolens bibliotek er betjent i skolens åpningstid og er en sentral læringsarena på alle trinn.