topLogoSpacer
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Bore skule - ein Palsskule

0.  1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Ny kurskveld
Publisert: 19.11.2014 skrive av: rh

 Neste kurskveld for foreldre blir 27. november.

Sjå innkalling som ligg som vedlegg på FAU si side.

Planlegging og utvikling
Publisert: 12-11-2014 skrive av: rh

Skal me driva god undervisning, må me også ta oss tid til drøfting og planlegging av undervisninga.

Denne hausten har me hatt fleire felles økter der lærarar og miljøarbeidarar har fått planlegga opplegg.  Dei har så gjennomført dette med observatører til stades, og så har me hatt refleksjon i lag etterpå.  Dette har gitt oss mykje lærdom og har gitt elevane variert undervisning.

Fredag 14. november har skulen planlegginsdag (elevane har fri) der me skal ha Pals og lesing som innhald.  Då får me besøk frå Bergen av lærarar som skal gje oss innspel om lesing og bruk av Leselos i klassane. 

Foreldrekurs
Publisert: 22.09.2014 skrive av: rh

Etatskontoret følgjer opp satsinga frå i fjor med ulike foreldrekurs gjennom skuleåret.

Sjå vedlegget på sida "FAU" der du finn datoane.

Meir informasjon seinare. 

Leksehjelp
Publisert: 19.08.2014 skrive av: rh

I fjor blei det gitt tilbod om leksehjelp på 1. - 4. trinn.  Frå og med dette skuleåret blir dette noko endra.  Det er kome ei lovendring som gir skulen høve til å vurdera dette på nytt og gje andre tilbod.

På vår skule vil det bli gitt tilbod til elevar som har litt spesielt behov for leksehjelp 

 
 
.