Meny
FAU og elevråd Forside
Estrella Polar 37 03581 Albir
Telefon: +34 966 867 209 Send oss e-post
Redaktør: Bjørn Harald Kristiansen
Ordensreglement

Utarbeidet med hjemmel i Friskoleloven § 3-9. DNS Albir er en felles arbeidsplass for både barn, unge og voksne. Sammen har vi et ansvar for hvordan vi har det på skolen. Dersom hver enkelt gjør sitt beste, er til å stole på og viser respekt for hverandre, kan skolen bli en trivelig og god arbeidsplass. Som elev har du rettigheter og plikter:

 

1. At alle behandler deg på en ordentlig måte.  

At andre viser deg respekt og lar dine eiendeler være i fred.

At du skal være fri for fysisk og verbal plaging/mobbing.

At du får et godt lærings- og skolemiljø.

At du behandler andre på en ordentlig måte.

At du viser respekt og lar deres eiendeler være i fred.

At du ikke plager eller mobber, verken fysisk, skriftlig/elektronisk eller verbalt.

At du er med på å arbeide for et godt lærings- og skolemiljø.

 

2. Det er forbudt å være påvirket av, bruke, oppbevare, omsette eller motta tobakk, alkohol, narkotika eller andre rusmidler på skolens område, i skolens umiddelbare nærhet eller ved arrangementer som skolen har.

 

3. I skoletiden er det ikke lov å bruke sykkel, rullebrett, sparkesykkel, rulleskøyter, rullesko ol.

 

4.  Kamera, mobiltelefon og lignende skal være avslått i skoletiden, og bare       brukes dersom skolen har gitt tillatelse. 

 

5.   Regler for orden og oppførsel:  

Vis hensyn og respekt for andre.

Hold arbeidsro i timene og vis respekt for undervisningen.

Møt presis til timer og avtaler.

Gjør skolearbeid til avtalt tid.

Hold god orden.

Hold skolens område rent og ryddig.

Ta godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne, og stell pent med skolebøker og annet undervisningsmateriale.

Ikke forlat skolens område uten tillatelse.

Skolen har ikke erstatningsansvar for utstyr som ikke inngår i undervisningsopplegg.

Banning, slåssing og forstyrrelse av andres lek er å vise manglende respekt og hensyn.

Krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold, rasisme, utestenging, seksuell trakassering, sjikane på grunn av religion eller livssyn er ikke tillatt på skolen eller på skoleveien.

 

6. Tiltak mot brudd på ordensreglementet – sanksjoner:

Muntlig irettesettelse.

Muntlig melding til foresatte.

Skriftlig melding til foresatte.

Gjenstander som ikke er lov å ha med på skolen kan bli inndratt.  

Nedsatt karakter i orden og/eller oppførsel.

Skade eller hærverk på skolens eiendom og /eller utstyr kan medføre erstatningsansvar.

Bortvisning fra undervisningen eller skolen.

Straffbare handlinger kan bli meldt til politiet.

Plaging eller mobbing av medelever skal medføre at foresatte innkalles til møte med skolens ledelse for vurdering av hjelpe- eller refsingstiltak. Skolen kan i spesielle tilfeller utelukke elever fra skolens arrangementer. Alle sanksjoner skal være slik at elevene skal forstå hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen må reagere på dette. Eleven skal hvis mulig gis anledning til å gjøre opp for seg.

 

7. Elever som utsetter medelever eller andre for fare, gjør grovt hærverk eller i særlig grad ødelegger arbeidsmiljøet, kan vises bort fra undervisninga. På klassetrinna 1.-7. kan elever vises bort for enkelttimer eller for resten av dagen, og på klassetrinna 8.-10. kan elever vises bort i inntil tre dager. Det er den daglige lederen av skolen som vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Foresatte til elever på 1.-7. klassetrinn skal varsles før det blir satt i verk bortvisning for resten av dagen. Foresatte til elever på 8.-10. klassetrinn skal varsles før det blir satt i verk bortvisning for hele dager, jmf.  § 3-10 (friskoleloven) Før tiltak iverksettes har eleven krav på å få forklart seg muntlig. Avgjørelsen om bortvisning er et enkeltvedtak som kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, jmf § 3-10 siste ledd.

 

8. Ved henvendelser fra alle som arbeider på skolen, foreldre og /eller elever som omhandler Opplæringslovens kapittel 9A, skal skolen snarest undersøke saken. Når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og godt, skal skolen så langt det finnes egne tiltak sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal lage en skriftlig plan når det skal gjøres tiltak i en sak. Dersom en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, kan eleven eller foreldrene melde saken til Fylkesmannen etter at saken er tatt opp med rektor.

 

9. Dersom det bes om tiltak for å rette på det fysiske skolemiljøet skal skolen snarest mulig behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven. Om ikke skolen innen rimelig tid har tatt stilling til saken, vil det likevel kunne klages etter forutsetningene i forvaltningsloven som om det var gjort enkeltvedtak. Den som kommer med henvendelsen har rett til å klage på enkeltvedtaket. Klageretten er hjemlet i Forvaltningslovens § 28. Fylkesmannen i Oslo og Akershus er klageinstans.  Ordensreglementet gjelder i skoletiden og under alle skolens arrangementer. Ordensreglementet skal gjøres kjent for elever, foresatte og ansatte hvert år.