Meny
Velg seksjon Framside
Håvasteinveien 105 4150 RENNESØY
Telefon: 51720630 Send e-post til oss
Redaktør: Erik Nielsen
Rutine for systematisk vurdering av elevens utbytte av opplæringen

Rutine for systemisk vurdering av elevens utbytte av opplæringen

Rektor har hver mandag møte med spesped-ansvarlig på skolen. På disse møtene drøftes elevresultater, både på individnivå og gruppenivå. Resultatene fra tester, som nasjonale prøver, halvårsvurderinger, kartleggingstester og liknende, drøftes og vurderes i tråd med kompetansemålene for trinnene.

Lærerne skal melde inn elever de er bekymret for, slik at det kan vurderes om det skal igangsettes internperiode (jfr. «Rutine for oppmelding til PPT» og «Vurderingspraksis ved Rennesøy skule»).

Dette skjer gjennom hele året.

Etter konkrete tester

Etter kartlegginger i lesing, regning, engelsk, nasjonale prøver, elevundersøkelsen og større vurderingsarbeider skal trinnet innen 2 uker drøfte resultatene sammen med skolens ledelse:

1. Samsvarer resultatene med generelt inntrykk blant trinnets lærere

2. Identifiser elever med resultater under kritisk grense. Dersom noe av disse har prestert overraskende dårlig, vurderes retest.

3. Kan gode eller dårlige resultater på klassenivå skyldes organisering av undervisning?

4. Kan gode eller dårlige resultater på klassenivå skyldes klasseledelse?

5. Kan gode eller dårlige resultater skyldes arbeidsmåter, variasjon av arbeidsmåter, adekvate arbeidsmåter, integrering?

6. Kan gode eller dårlige resultater skyldes vurderingspraksis, jamfør prinsipper om vurdering for læring og kommunens uttalte vurderingspraksis?

7. Kan gode eller dårlige resultater skyldes læringsmiljøet. Når disse spørsmålene er reflektert rundt:

8. Hvilke tiltak og vurderinger vil trinnet med rektor som ansvarlig, gjøre for å bedre forholdene på de ulike faktorene? Når skal tiltakene evalueres. Dette settes opp i referats form og sendes rektor.

9. Hvilke elever skal retestes?

10. Avslutningsvis vises det til rutine for hva som skal gjøres når elever ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringen.