Informasjon om skolen

Rennesøy skule er en ungdomsskole som ligger i Rennesøy kommunedel i Stavanger kommune. Rennesøy kommune ble en del av Stavanger kommune etter kommunesammenslåingen i 2020. Kommunedelen er en øygruppe i Boknafjorden som har 5150 innbyggere (2021) fordelt på åtte øyer. Skolen ligger på øya Rennesøy som er den største og mest folkerike øya drøyt 25 minutters kjøring fra Stavanger sentrum.

Kjerneverdier

Kjerneverdiene til Rennesøy skule er læring, engasjement og relasjoner. Kjerneverdiene skal prege vårt fellesskap og vår kultur. Kjerneverdiene reflekterer skolens etos og bidrar til å forme skolens identitet. Verdiene våre blir kommunisert og praktisert gjennom skolens prioriteringer, undervisning, retningslinjer, utviklingsmål, interaksjoner og samarbeid. 

Læring: Rennesøy skule skal være et trygt sted for læring, utforskning, feiling og mestring. Gjennom å gi elevene våre gode ferdigheter og kunnskaper, både sosialt og faglig, skal vi legge til rette for livslang læring.

Engasjement: Aktiv deltakelse, elevinnflytelse og både faglig -og sosial nysgjerrighet er viktige ord for alle på Rennesøy skule. Vi skal bry oss, være engasjerte og gjennom varierte arbeidsformer skaper en læringskultur preget av motivasjon og positiv lærelyst.

Relasjoner: Alle på Rennesøy skule skal strebe etter å skape et inkluderende og trygt læringsmiljø som preges av gjensidig respekt, omsorg og raushet. Dette innebærer at både voksne og elever opplever trygghet og ser hverandre og at alle bidrar til fellesskapet.

Resultater

Tall fra elevundersøkelsen viser at elevene våre har et godt læringsmiljø med høy trivsel, faglig utfordring og mestring.

Rennesøy skole har gode resultat på nasjonale prøver og grunnskolepoeng sammenlignet med kommune- og landsgjennomsnitt. Data viser at grunnskolepoeng og resultat på nasjonale prøver holder seg høyt stabile over flere år. Elevene viser god progresjon på nasjonale prøver fra 8. til 9.trinn. Skolen har godt innarbeidede rutiner for oppfølging av resultatene på de nasjonale prøvene og på elevundersøkelsen.

Les mer om skolens resultater på ved å gå på Meny - Våre resultater