Meny
Velg seksjon Framside
Håvasteinveien 105 4150 RENNESØY
Telefon: 51720630 Send e-post til oss
Redaktør: Erik Nielsen
Elevenes skolemiljø

Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket gjelder fra 1. august 2017. Grunnskoleopplæring er obligatorisk i Norge. Derfor er det viktig at alle elever har et trygt og godt skolemiljø. Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring for elevene. Eleven har en individuell rett til et trygt og godt psykososialt og fysisk skolemiljø. For det psykososiale miljøet er det elevens egen opplevelse som er avgjørende. Nytt rundskriv handler bare om det psykososiale miljøet, betegnet som skolemiljøet. Her finner du informasjon om hva skolen skal gjøre hvis en elev ikke har det trygt og godt på skolen, og om elever og foreldres mulighet til å melde saken til fylkesmannen.

Det nye regelverket presiserer at den enkelte elev har rett til et trygt og godt skolemiljø. Videre at det er eleven sin oppfatning som avgjør om skolemiljøet er trygt og godt. At skolemiljøet skal være trygt betyr at elevene skal føle at skolen er et trygt sted å være. Trygghet handler også om å vite at skolen gjør noe dersom noe skjer. Skolene skal ha nulltoleranse mot krenkelser. Eksemplene som nevnes i loven er mobbing, vold, diskriminering og trakassering, men skolene skal også ha nulltoleranse for mindre alvorlige krenkelser. Skolene har plikt til å informere elever og foreldre om deres rettigheter etter opplæringsloven kapittel 9 A, det gjør skolen på foreldremøter, i klassen, på skolens nettsted, gjennom læringsplattformer og/eller på e-post. Hvis skolen finner ut noe ved skolemiljøet som kan skade elevenes helse, skal skolen varsle elevene og foreldrene om det snarest mulig.

Les mer om "Null mobbing" på https://www.udir.no/nullmobbing/, og hva som står i Opplæringsloven om dette temaet på https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61#KAPITTEL_11

I høyremargen finner du en informasjonspamflett til foresatte, samt rundskrivet fra departementet fra 2017.