Meny
Velg seksjon Framside
Håvasteinveien 105 4150 RENNESØY
Telefon: 51720630 Send e-post til oss
Redaktør: Erik Nielsen
Vurderingspraksis Rennesøy skule

VURDERINGSPRAKSIS VED UNGDOMSTRINN RENNESØY KOMMUNE

1. SKOLENS LÆREPLANARBEID

a. Undervisningspersonalet konkretiserer kompetansemålene til mål for opplæringen.

b. Undervisningspersonalet konkretiserer individuelle mål i IOP til mål for opplæringen.

c. Undervisningspersonalet knytter målene for opplæring til et opplæringsinnhold.

d. Undervisningspersonalet fastsetter kjennetegn på måloppnåelse knyttet til de ulike kompetansemålene i Kunnskapsløftet.

e. Opplæringen samlet dekker alle kompetansemålene på hoved trinnet.

f. Opplæringen samlet dekker de individuelle opplæringsmålene i individuelle opplæringsplaner.

2. INDIVIDUELLE OPPLÆRINGSPLANER

a. Skolen utarbeider hvert år individuelle opplæringsplaner for elever som har vedtak om spesialundervisning.

b. De individuelle opplæringsplanene samsvarer med enkeltvedtakene når det gjelder innhold i opplæringen.

c. De individuelle opplæringsplanene omfatter kjennetegn på måloppnåelse når målene avviker fra læreplanen i fag.

d. Lærerne sikrer at tilbudet om spesialundervisning blir sett i sammenheng med klassens planer.

3. INDIVIDUELL UNDERVEISVURDERING

a. Lærerne veileder elevene om hvilke kompetansemål opplæringen er knyttet til.

b. Lærerne veileder elevene om hvilke læringsmål i IOP opplæringen er knyttet til.

c. Lærerne gir elevene tilbakemeldinger på hva de mestrer, og hva de må gjøre for å øke kompetansen sin i fagene.

d. Lærerne veileder elevene i hva det legges vekt på i vurderingen.

e. Lærerne sørger for å involvere elevene i eget læringsarbeid ved at de får vurdere eget arbeid og egen faglig utvikling.

4. HALVÅRSVURDERING I FAG

a. Lærerne sikrer at det gis halvårsvurdering med karakter i alle fag.

b. Skolen gjennomfører elevsamtale, utviklingssamtaler og halvårsvurdering uten karakter som grunngir tallkarakteren og gir veiledning til eleven i arbeidet med å utvikle kompetanse i fagene. Faglærer sikrer at eleven er kjent med grunnlaget for den karakter som settes.

c. Lærer sikrer at det skrives årsrapport ved spesialundervisning hvor det gis informasjon om elevens kompetanse og veiledning om hvordan eleven kan øke kompetansen sin.

5. VURDERING AV TILFREDSSTILLENDE UTBYTTE

a. Læreren vurderer jevnlig om alle elever har tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

b. Lærer gjennomfører jevnlig en vurdering av arbeidsmåter, vurderingspraksis og læringsmiljø for elever som ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

c. Skolen setter i verk tiltak når det avdekkes at elever ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

6. LÆRERENS MELDEPLIKT

a. Skolen har implementert rutine for å vurdere om eleven har behov for spesialundervisning. Denne innebærer blant annet at lærerne melder behov for spesialundervisning til rektor.