Rettigheter og ordninger

Her finner du vedlegg med informasjon om rettigheter og ordninger for elever og foreldre. Se diverse vedlegg til høyre på siden.

Opplæringsloven § 9a og klagerett
"Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring."
"Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering."
"Skolen skal førebyggje brot på retten til eit trygt og godt skolemiljø ved å arbeide kontinuerleg for å fremje helsa, trivselen og læringa til elevane."
"Dersom ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, kan eleven eller foreldra melde saka til statsforvaltaren etter at saka er teken opp med rektor."

Informasjon fra skolen når foreldre ikke bor sammen

Vi har lagt ut gjeldende regelverk til vårt samarbeid med foreldre når det er slik at mor og far ikke bor sammen. Det kan være greit å vite hvilke rettigheter dere foreldre har og få presisert at det er viktig at det er en god dialog med skolen på hvordan en praktisk kan få til gode ordninger.  Til høyre på denne siden finner du gjeldende regelverk, med en kort presisering på hvordan vår skole gjennomfører denne rutinen. 
Utviklingssamtaler
Elev og foreldre har minimum 2 halvårssamtaler (høst og vår) med kontaktlærer med fokus på individuell sosial og faglig utvikling. Ved behov for ytterligere møter kan foresatte og skole be om dette. 

Her finner du aktuelle paragrafer fra opplæringslova:
Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa
Fritak frå aktivitetar m.m. i opplæringa
Permisjon frå den pliktige opplæringa
Elevane sitt skolemiljø
Rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring
Foreldreråd ved grunnskolar