Meny
Velg seksjon Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Klasse 8
Klasse 9
Klasse 10
Dynestølvegen 9 4646 Finsland Vis på kart
Telefon: 38 18 00 23 Send oss e-post
Redaktør: Harald Bjøran
Gå til Google Classroom
Samarbeidsorganer

Et godt samarbeid mellom alle i skolesamfunnet er viktig. Elevene skal oppleve at de er aktive deltagere i et levende demokrati, sammen med ansatte i skolen, foreldre og andre i nærmiljøet. 

Skolen har ulike samarbeidsfora etter føringer i Opplæringsloven.

Klasserådet
De ulike trinnene på skolen har et klasseråd. Alle elevene på trinnet er medlemmer av klasserådet. Hver høst velger rådet trinnets tillitselev med vara. Disse fungerer som sekretær og medlem i elevrådet. Som en del av skolehverdagen gjennomføres drøfting av saker som danner grunnlaget for elevrådsarbeidet. På denne måten får elevene et nært forhold til elevrådssakene. Klasserådet kan også ta opp andre saker, for eksempel trivsel og samarbeidsformer på trinnet. Medbestemmelsesrett, samhandling og egenutvikling er tre fellesområder for klasse- og elevrådsarbeidet.

Elevrådet
Dette er elevenes fellesorgan, og er blant annet til for å fremme elevenes interesser i skolesamfunnet og består av 2 elevråd. Ett elevråd for barnetrinnet og ett elevråd for ungdomstrinnet. Elevrådet har innflytelse på aktuelle saker på samme måte som de ansattes personalmøte, klubbmøte og FAU. Elevrådet kan ta opp alle saker som er viktige for elevene, men kan ikke drøfte enkeltpersoner. Rådet drøfter årlig mange saker som angår trivsel og disponerer en viss sum til elevenes beste.
Elevrådet velger leder og nestleder. Leder og to elever til møter i samarbeidsutvalget (SAU) der de taler elevenes sak. Kontaktlærer for elevrådet hjelper elevrådet i deres arbeid. To elever velges også til Barnas kommunestyre.

Personalmøtet
Det avholdes 2 personalmøter i uken. Personalmøtene tar opp dagsaktuelle saker som angår elevenes trivsel og faglige utvikling, drift av skolen, samt skoleutvikling.

Samarbeidsutvalget (SAU)
Dette er skoles øverste organ. Det er sammensatt av 8 representanter: FAU-leder, 2 elevrådsrepresentanter, en politisk valgt representant, to fra lærerne, en fra andre ansatte og rektor. SAU er et rådgivende organ i skolesamfunnet. SAU sitt mandat er å uttale seg om alle saker som gjelder skolen. Rektor har generell informasjonsplikt overfor SAU.

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og foreldrerådet
Alle foresatte som har elever på skolen utgjør foreldrerådet. Rådet skal arbeide for å utvikle samarbeidet mellom hjem og skole.

FAU består av alle trinns foreldrekontakter. Skolen, elevrådet og foresatte kan foreslå saker de ønsker at foresatte, gjennom FAU, skal ta stilling til. FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre og foresatte, og har et medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt, dvs. at barn får lære i et godt fysisk og sosialt miljø, fra barnet forlater hjemmet til det er hjemme igjen.

FAU arrangerer også foreldremøter, som tar opp dagsaktuelle temaer.