Logoped til voksne

Logoped til voksne

Hvis du har spesielle behov på grunn av språk-, tale-, svelge- og stemmevansker som følge av ervervet sykdom eller skade, kan du ha rett på logopedisk oppfølging fra kommunen. Oppfølgingen er gratis.

Hvem kan søke?

Du kan søke hvis du har

  • epikrise eller uttalelse fra lege
  • stemmevansker med anbefaling om logopedoppfølging etter undersøkelse hos øre-nese-hals-spesialist
  • taleflytvansker (stamming eller løpsk tale)
  • nevrologisk sykdom som påvirker tale-, stemme- og svelgefunksjon
  • nedsatt tale-, stemme- og/eller svelgefunksjon etter kirurgiske inngrep/kreftbehandling
  • språk-, tale- og/eller svelgevansker (afasi, dysartri, dysfagi) etter hjerneslag

Du må være bosatt i Kristiansand kommune for å kunne søke.

Logopedtjenesten har ikke tilbud ved språkvansker som skyldes progredierende kognitiv svikt, f.eks. Alzheimers sykdom/demens.

Slik søker du

Du kan sende søknad om logoped elektronisk til Kongsgård skolesenter. Fyll ut skjema for søknad om spesialpedagogisk opplæring.

Du må levere epikrise eller andre medisinske opplysninger til logopedtjenesten før oppstart. Dersom du selv ikke er i stand til å svare på henvendelser om timeavtale, må det oppgis en kontaktperson.

Omfang

Logopedtimer for voksne er tidsavgrenset og målrettet. Vanligvis avtales inntil fem timer for vurdering og utprøving. Hvis du har behov for mer enn 20 timer, må Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) skrive en sakkyndig vurdering for videre oppfølging.

Sted

Logopedtimene gjennomføres på

  • Kongsgård skolesenter (KSS), Kongsgård allé 20, 4631 Kristiansand. 
  • Søgne gamle prestegård (SGP) , Søgnetunet 11, 4640 Søgne

Oppstartsamtaler kan ved behov gjennomføres i hjemmet/på institusjon.

Logopedoppfølging ved Parkinsons sykdom (PS) er en del av ParkinsonNet (parkinson.no/fagpersoner). Det er viktig at pårørende til personer med PS deltar på logopedtimene.

Rehabilitering

For enkelte kan logopedisk trening være en del av en større rehabiliteringsplan. Ved massive slag i høy alder gis det sjelden logopedoppfølging over tid. Logopedtjenesten kan da i stedet gi veiledning til personalet på omsorgssentrene eller til nærpersoner når vedkommende selv ikke kan nyttiggjøre seg direkte tiltak.

Transport
Hvis du på grunn av din helsetilstand ikke kan komme deg til logopedtimene på egen hånd, kan KSS søke om drosjetransport for deg.

Lovverket

Logopedtjenesten er en del av voksenopplæringa og spesialundervisning for voksne på grunnskolens område etter opplæringsloven §4A-2.

Logoped til barn
Se også logoped til barn.