Barn med nedsatt hørsel

Mange barn med nedsatt hørsel trenger audiopedagogisk oppfølging gjennom hele skoleløpet. Dette kan de få på skolen sin .

Slik får dere hjelp fra audiopedagog

 • Skolen må i samarbeid med foreldrene ta kontakt med Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).
 • PPT utreder og anbefaler tiltak og antall timer i en sakkyndig vurdering.
 • Skolen tar kontakt med KSS, Hørselsavdelingen, for tildeling av audiopedagog.
 • Audiopedagogen fra Hørselsavdelingen gir ukentlig undervisning basert på elevens individuelle opplæringsplan.
 • Hørselsavdelingen veileder og samarbeider med foreldre, skole og andre faginstanser.

Kontakinformasjon

Ta kontakt med KSS, Hørselsavdelingen for mer informasjon:

Tlf: 959 48 312
E-post: mona.klausen@kristiansand.kommune.no 

Tilrettelegging på skolen

Alle elever med nedsatt hørsel trenger et ekstra godt lyttemiljø.
Dette kan sikres gjennom mange ulike tiltak.

Teknisk tilrettelegging kan være:

 • lærer- og elev-mikrofoner
 • teleslynge eller lignende
 • lydabsorberende plater i tak og på vegger
 • teppefliser
 • andre støydempende tiltak, for eksempel gardiner eller skillevegger i stoff
 • direktelyd fra for eksempel iPad eller Chromebook til høreapparat/CI

Pedagogisk tilrettelegging kan være:

 • forutsigbar og god struktur på undervisningen
 • ro når noe formidles
 • visuell undervisning ved hjelp av bilder og andre konkreter
 • tydelig klasseledelse
 • en og en snakker om gangen
 • tydelige temaskifter

Organisatorisk tilrettelegging:

 • redusert klassestørrelse
 • dele klassen i enkelte fag
 • valg av klasserom
 • plassering i klasserommet
 • gode lysforhold
 • tilgang på grupperom
 • riktig bruk av det tekniske utstyret

Elevmedvirkning:

 • Tiltakene må ta utgangspunkt i den enkelte elev.
 • Eleven må tas med på råd når tiltak vurderes og evalueres.
 • Eleven trenger kunnskap om hørsel og sin egen situasjon, for å få oversikt over hvilke muligheter og begrensninger et hørselstap medfører.
 • Dette kan eleven få gjennom lavterskeltilbudet, ved å delta på Hørselssamling, eller ved å ha ukentlige timer med audiopedagog.
 • Vi oppfordrer alle elever til å være åpne om hørselstapet sitt. Det gjør tilretteleggingen enklere og bidrar til en bedre skolehverdag.

Lavterskeltilbud

KSS, Hørselsavdelingen tilbyr veiledning rundt barn med nedsatt hørsel. Foreldre, skole og andre instanser kan benytte seg av tilbudet. Dere trenger ikke henvisning.

Aktuelle tema:

 • samtale om nedsatt hørsel med elev og foreldre
 • forklaring av begreper og ulike typer hørselstap
 • skolebesøk med observasjon av lyttemiljø
 • veiledning på tilrettelegging i klasserom
 • veiledning i bruk av teknisk utstyr
 • hjelp til søknader på hørselsutstyr
 • informasjonskurs til ansatte i skolen

Ta kontakt med KSS for mer informasjon:

Tlf: 959 48 312
E-post: mona.klausen@kristiansand.kommune.no

Hørselssamlinger for barn

Barn med nedsatt hørsel kan også delta på Hørselssamling for barn på KSS.