Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrerådet består av alle foreldrene på skolen der FAU er Foreldrerådets styre.

FAU Kristianslyst Skole skal fremme felles interesser til foreldre og elever, være et bindeledd mellom foreldre og skole og jobbe for et godt miljø på skolen for alle elever.

Hver klasse velger 1 representant til FAU og 1 vara, dette skjer på foreldremøtene som avholdes klassevis i begynnelsen av hvert skoleår.

Hos FAU Kristianslyst har vi en leder, en nest-leder og en kasserer.  I tillegg har vi etablert komiteer for de viktigste arbeidsoppgavene våre:

·       Natteravn

·       Vinterball

·       Avslutning 10. klasse

FAU deltar også i skolens Samarbeidsutvalg (SU) og Skolemiljøutvalg (SMU) med FAU Leder og FAU Nestleder.  I SU sitter det også representanter for skolens ledelse, ansatte og elever samt en politisk oppnevnt representant fra kommunen, FAU Nestleder er normalt leder for SU. 

FAU har også støtte fra Kommunalt Fellesutvalg (KFU) som er en del av kommunens skolebyråkrati og et koordinerende organ for grunnskolenes FAU i kommunen.

FAU følger skolens gratisprinsipp der det ikke gis honorar for medlemmenes arbeid og der aktivitet er gratis og allment tilgjengelig.  FAU får inntekter ved å søke på midler gjennom kommunale og andre ordninger samt eventuelle dugnader og gaver.

Løpende informasjon om FAU aktiviteter blir kommunisert via Viglio.

Hvis du ønsker å ta kontakt, kan du sende epost til leder.faukristianslyst@yahoo.com eller ta kontakt med FAU representanten fra din klasse.  Fullstendig oversikt over FAU representanter med kontaktinformasjon blir sendt ut på Viglio tidlig i skoleåret.

Lenker til mer informasjon finner du under.