Meny
Velg seksjon Mobbeombudet i Stavanger
Sandvigå 7 4007 Stavanger
Telefon: 91783173 Send oss e-post
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Om Mobbeombudet

Mobbeombudet er et lavterskeltilbud til alle som ønsker hjelp eller veiledning når man opplever at man selv eller andre ikke har det trygt og godt på skolen.

Mobbeombudet er et eget ombud opprettet som ressursperson til støtte for barn og unges rettigheter. Mobbeombudet i Stavanger jobber for å sikre at barn og unge i grunnskolen i Stavanger får ivaretatt sine rettigheter til et trygt og godt skolemiljø. Både ban/unge, foreldre/foresatte og skolens ledelse kan benytte seg av tilbudet. Mobbeombudet er knyttet opp mot det arbeidet KFU allerede gjør på dette området.

Kontakt Mobbeombudet på 519 12 762 og mobbeombud@stavanger.kommune.no 

Mobbeombudet kan hjelpe med mange ting som omhandler barn og unges rett til å ha det trygt og godt på skolen. Mobbeombudet kan for eksempel være en utenforstående å snakke med  


Vi inviterer alle foreldre med barn i grunnskolen i Stavanger til åpent årsmøte.

Møtet holdes digitalt på Teams, tirsdag 07.05.2024 klokken 18:30 - 20:00.
Se link til møtet og agenda lenger nede i artikkelen.

 


Fagartikkel: Ufrivillig skolefravær / skolevegring er et alvorlig problem. I denne artikkelen presenteres det ulike metoder for å løse skolefraværsproblematikken, blant annet hvordan en skolelos kan hjelpe eleven gradvis tilbake på skolen.


Les artikkelen her:

Dagbladet har samlet tall fra Elevundersøkelsen, Ungdata og statsforvalterne i en mobbeportal, og det viser seg at det totale antallet elever i grunnskolen som blir mobbet har økt fra 46 500 til 58 000 på bare ett skoleår.

Dette er urovekkende funn, og viser viktigheten av å jobbe mot mobbing til en hver tid. 

" Å hindre, forebygge og stoppe mobbing er et kontinuerlig arbeid. Det er uansett viktig å holde fokus på mobbing, selv om det er «mobbefritt» på skolen ett år" sier Christian Wendelborg, pedagog, professor og forsker ved NTNU Samfunnsforskning. 

Hele artikkelen kan du lese her:


NRK-serien RUS med Leo Ajkic gjorde inntrykk på hele Norge. På Arendalsuka ble det lansert ett nytt undervisningsopplegg for videregående skole knyttet til hver av de fem episodene i serien.

Diskusjonen rundt digitale verktøy i skolen er lang og inneholder mange ulike tema og synspunkter. Men når det gjelder personrettet reklame, vil man tro at de fleste er enige om at det ikke hører hjemme på skoleskjermen? 

Les kronikken på NRK her:
Politiet, Stavanger Kommune og Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak inviterer til digitalt STORFORELDREMØTE 9.mai 2023 kl. 19.00-20.00.

 

 


Det er mange sterke meninger om bruk av skjerm i skolen. Debatt er fint, og spesielt om man setter seg bedre inn i de ulike synsvinklene. Her er et interessant leserinnlegg fra en lærer om hennes førstehånds erfaring fra klasserommet. 

"Mobbetallene har vært ganske stabile fram til det siste året. Plutselig skifter det nå. Det er en økning i mobbing på alle fronter – både når det gjelder mobbing fra medelever, digital mobbing og mobbing fra voksne. Det er bekymringsfullt". Forskningsleder Christian Wendelborg.

Denne negative utviklingen må snu. Vi er alle ansvarlige for å bidra til det, og her spiller foreldre og skolen en viktig rolle! Lytt til barna, ta dem på alvor, og samarbeid med skolen om å få et bedre skolemiljø. Minner om at vi har mobbeombudet i Stavanger som kan bidra i enkeltsaker ved behov. Kontaktinformasjon finner du her på våre hjemmesider. 


Referatsak 18/22 NYLUND SKOLE - tildeling av midlertidige lokaler, saken skal diskuteres på det politiske møtet i utvalg for oppvekst og utdanning 28.09.22 kl 14:00. Vi i KFU har tale og forslagsrett og trenger dine innspill som foreldre angående situasjonen ved Nylund skole med hensyn til elevtall, logistikk, ansatte. SEND OSS E-POST MED INFORMASJON.  

Kommunen jobber nå med å utarbeide ny nettside for barnehage og skole, kommunen lurer på hvilke informasjon foreldre savner i forbindelse med barnehagestart / skolestart?

Send gjerne inn ditt spørsmål til Foreldrespør.no eller til oss i SBF så er vi sikker på at dere får tak i den informasjonen dere savner på kommunenes nettside - til slutt.


Har du en tjeneste du gjerne vil formidle? Og kunne du trengt hjelp med noe i retur? Frivilligbørsen er en formidlingsplass for ulike frivillige tjenester.

Frivilligbørs 11. mai
11. mai 2022 - 16.00

På en frivilligbørs møtes bedrifter, frivillige organisasjoner, sosiale entreprenører og offentlige virksomheter for å skape nye muligheter, utvikle lokale nettverk og danne konkrete samarbeidsavtaler.


Kommunalt foreldreutvalg i Stavanger inviterer til årsmøte
Tema på årsmøte er: Gaming og foreldre som digitale forbilder.
Dato: 23.Mai, Klokken 18:30 – 20:30
Sted: Møterom Ombo - Olav Kyrres gate 19, 4005 Stavanger (inngang trapp ovenfor Posten) det er mulig og følge møtet på Teams. 

Mobbeombudet har vært med som bisitter og støtte for foreldre til elever som ikke opplever å ha et trygt og godt skolemiljø og den som har krenket/mobbet. Det er utfordrende situasjoner.
Mobbeombudet har hatt henvendelser fra flere andre kommuner og fra videregående skole dette året. Disse blir vist videre til Mobbeombudet i Rogaland. I en av disse sakene har det vært et samarbeid mellom mobbeombudene.
Når eleven i saker Mobbeombudet har vært involvert i går fra 10. klasse til Videregående opplæring samarbeides det også med Mobbeombudet i Fylkeskommunen. Gjennom et tett samarbeid kan vi gjøre overgangen til Vgs tryggere og mindre sårbar.

Årsmøte 23.Mai 2022, klokken 18:30-20:30.
KFU planlegger årsmøte og ønsker innspill til tema:
Forslag til tema?
Hva ønsker du at vi skal diskutere rundt bordet på årsmøtet?
Forslag til foredragsholder?

Vil ditt lag, forening eller organisasjon bidra til å lage en god sommer for barn og unge i Stavanger?
Fra 23. mars kan du søke om tilskudd til å bli en del av det gratis sommerferietilbudet Barnas sommer.
Søknadsfristen er 20. april.

Søkere kan få et tilskudd på 50.000 kroner per uke med aktivitet for minst 20 deltakere.
I tillegg kan det gis støtte på inntil 10.000 kroner for kjøp av utstyr og til gjennomføringen.
Nytt i år er at organisasjonene kan søke støtte for en periode på tre år.