Meny
Velg seksjon Mobbeombudet i Stavanger
Sandvigå 7 4007 Stavanger
Telefon: 51912762 / 92432823 Send oss e-post
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Om Mobbeombudet

Mobbeombudet er et lavterskeltilbud til alle som ønsker hjelp eller veiledning når man opplever at man selv eller andre ikke har det trygt og godt på skolen.

Mobbeombudet er et eget ombud opprettet som ressursperson til støtte for barn og unges rettigheter. Mobbeombudet i Stavanger jobber for å sikre at barn og unge i grunnskolen i Stavanger får ivaretatt sine rettigheter til et trygt og godt skolemiljø. Både ban/unge, foreldre/foresatte og skolens ledelse kan benytte seg av tilbudet. Mobbeombudet er knyttet opp mot det arbeidet KFU allerede gjør på dette området.

Kontakt Mobbeombudet på 519 12 762 og mobbeombud@stavanger.kommune.no 

Mobbeombudet kan hjelpe med mange ting som omhandler barn og unges rett til å ha det trygt og godt på skolen. Mobbeombudet kan for eksempel være en utenforstående å snakke med  


Det er mange sterke meninger om bruk av skjerm i skolen. Debatt er fint, og spesielt om man setter seg bedre inn i de ulike synsvinklene. Her er et interessant leserinnlegg fra en lærer om hennes førstehånds erfaring fra klasserommet. 

"Mobbetallene har vært ganske stabile fram til det siste året. Plutselig skifter det nå. Det er en økning i mobbing på alle fronter – både når det gjelder mobbing fra medelever, digital mobbing og mobbing fra voksne. Det er bekymringsfullt". Forskningsleder Christian Wendelborg.

Denne negative utviklingen må snu. Vi er alle ansvarlige for å bidra til det, og her spiller foreldre og skolen en viktig rolle! Lytt til barna, ta dem på alvor, og samarbeid med skolen om å få et bedre skolemiljø. Minner om at vi har mobbeombudet i Stavanger som kan bidra i enkeltsaker ved behov. Kontaktinformasjon finner du her på våre hjemmesider. 


Referatsak 18/22 NYLUND SKOLE - tildeling av midlertidige lokaler, saken skal diskuteres på det politiske møtet i utvalg for oppvekst og utdanning 28.09.22 kl 14:00. Vi i KFU har tale og forslagsrett og trenger dine innspill som foreldre angående situasjonen ved Nylund skole med hensyn til elevtall, logistikk, ansatte. SEND OSS E-POST MED INFORMASJON.  

Kommunen jobber nå med å utarbeide ny nettside for barnehage og skole, kommunen lurer på hvilke informasjon foreldre savner i forbindelse med barnehagestart / skolestart?

Send gjerne inn ditt spørsmål til Foreldrespør.no eller til oss i SBF så er vi sikker på at dere får tak i den informasjonen dere savner på kommunenes nettside - til slutt.


Har du en tjeneste du gjerne vil formidle? Og kunne du trengt hjelp med noe i retur? Frivilligbørsen er en formidlingsplass for ulike frivillige tjenester.

Frivilligbørs 11. mai
11. mai 2022 - 16.00

På en frivilligbørs møtes bedrifter, frivillige organisasjoner, sosiale entreprenører og offentlige virksomheter for å skape nye muligheter, utvikle lokale nettverk og danne konkrete samarbeidsavtaler.


Kommunalt foreldreutvalg i Stavanger inviterer til årsmøte
Tema på årsmøte er: Gaming og foreldre som digitale forbilder.
Dato: 23.Mai, Klokken 18:30 – 20:30
Sted: Møterom Ombo - Olav Kyrres gate 19, 4005 Stavanger (inngang trapp ovenfor Posten) det er mulig og følge møtet på Teams. 

Mobbeombudet har vært med som bisitter og støtte for foreldre til elever som ikke opplever å ha et trygt og godt skolemiljø og den som har krenket/mobbet. Det er utfordrende situasjoner.
Mobbeombudet har hatt henvendelser fra flere andre kommuner og fra videregående skole dette året. Disse blir vist videre til Mobbeombudet i Rogaland. I en av disse sakene har det vært et samarbeid mellom mobbeombudene.
Når eleven i saker Mobbeombudet har vært involvert i går fra 10. klasse til Videregående opplæring samarbeides det også med Mobbeombudet i Fylkeskommunen. Gjennom et tett samarbeid kan vi gjøre overgangen til Vgs tryggere og mindre sårbar.

Årsmøte 23.Mai 2022, klokken 18:30-20:30.
KFU planlegger årsmøte og ønsker innspill til tema:
Forslag til tema?
Hva ønsker du at vi skal diskutere rundt bordet på årsmøtet?
Forslag til foredragsholder?

Vil ditt lag, forening eller organisasjon bidra til å lage en god sommer for barn og unge i Stavanger?
Fra 23. mars kan du søke om tilskudd til å bli en del av det gratis sommerferietilbudet Barnas sommer.
Søknadsfristen er 20. april.

Søkere kan få et tilskudd på 50.000 kroner per uke med aktivitet for minst 20 deltakere.
I tillegg kan det gis støtte på inntil 10.000 kroner for kjøp av utstyr og til gjennomføringen.
Nytt i år er at organisasjonene kan søke støtte for en periode på tre år.


«Lærer tok kvelertak på henne, reiv henne i håret, slo henne og kløyp henne.»
Utdrag fra klage til Statsforvalteren. Jente, 3. klasse

I denne rivende artikkelen under kan du lese flere utdrag fra klager Statsforvalteren har mottatt.
Klagene:
83 melder om fysiske krenkelser/vold.
87 sier de er mislikt av læreren.
81 føler seg uthengt foran andre.
68 klager på at læreren er sint, roper og kjefter.

Lærermobbing og krenkelse er et faktum, dette viser tall fra Elevundersøkelsen:

I elevundersøkelsen svarer elever fra 5.trinn til 3.trinn på videregående på spørsmål om hvordan de har det på skolen. Et av spørsmålene er om de blir plaget av ansatte på skolen. 1,2 prosent utgjør i overkant av 5300 elever, og 55,7 prosent av disse svarer at den voksne sa sårende ord. 41,0 prosent svarer at den voksne fikk meg til å føle meg utenfor. Rundt 22 prosent av de som oppgir at de er mobbet av voksne rapporterer at den voksne slo, dyttet eller holdt en fast.


I ny rapport kommer det frem at bekymringsfull skolefravær i grunnskolen i Stavanger har økt kraftig de siste to årene , fra henholdsvis 17 prosent i 2020 til 29 prosent i 2021. Det er flest saker i ungdomsskolen, men økningen er størst i barneskolen.
Ifølge skolene selv kan økningen skyldes at de er blitt flinkere til å fange opp denne typen saker. Samtidig peker rapporten på at praksis for føring og gjennomgang av fravær er lite standardisert.

Fagartikkel: Forfatteren av denne artikkelen ønsker å gå bort fra det mye brukte begrepet «skolevegring» og heller erstatte det med «bekymringsfullt skolefravær». Hun påpeker at skolevegring oppleves for snevert når man står overfor en så mangesidig utfordring, og redegjør her for hva disse utfordringene kan dreie seg om.

Bekymringsfullt skolefravær sier bare at fraværet i seg selv er så høyt at det er grunn til bekymring, og at eleven har et fravær som ikke kan dokumenteres med legeerklæringer, innvilgede permisjoner eller lignende på over 10 undervisningsdager i løpet av semesteret (20 undervisningsdager i løpet av året). Det må dog sies at også dokumentert fravær kan være bekymringsfullt, hvis det er så mye at læring og det sosiale fellesskapet blir skadelidende.


Står dere i en presset situasjon med skolen? Føler du mobbingen og eller krenkelsene ikke opphører?
Er du usikker på hva du kan kreve, eller hvordan gå frem for å løse saken, les artikkelen under, og nøl ikke med å kontakte oss dersom du har barn i Stavanger Skolen som trenger hjelp.

LÆRERROMMET: Vold rettet mot lærere på jobb rapporteres det om i flere undersøkelser, og også elever opplever dette fra medelevene. Hør samtalen i Lærerrommet om hvordan dette kan jobbes med. Gjestene er rektor rektor Ingelinn Gramstad og prosjektleder Inger Bergkastet. Foto: AdobeStock

Redd Barna har laget kortfilmer på under 5 min om ulike situasjoner barn og voksne kan komme opp i, ikke alle situasjoner er like lett å håndtere å disse videoene kan hjelpe dere på vei til gode diskusjoner i foreldregruppen.

"Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og muligheten til medvirkning" I. Lund m.fl. Mobbing i barnehage og skole. Nye perspektiver (2020)