Meny
Velg seksjon Finnøy Kommunedel
Sandvigå 7 4007 Stavanger
Telefon: 91783173 Send oss e-post
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Politiet, Stavanger Kommune og Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak inviterer til digitalt STORFORELDREMØTE 9.mai 2023 kl. 19.00-20.00.

 

 


Det er mange sterke meninger om bruk av skjerm i skolen. Debatt er fint, og spesielt om man setter seg bedre inn i de ulike synsvinklene. Her er et interessant leserinnlegg fra en lærer om hennes førstehånds erfaring fra klasserommet. 

"Mobbetallene har vært ganske stabile fram til det siste året. Plutselig skifter det nå. Det er en økning i mobbing på alle fronter – både når det gjelder mobbing fra medelever, digital mobbing og mobbing fra voksne. Det er bekymringsfullt". Forskningsleder Christian Wendelborg.

Denne negative utviklingen må snu. Vi er alle ansvarlige for å bidra til det, og her spiller foreldre og skolen en viktig rolle! Lytt til barna, ta dem på alvor, og samarbeid med skolen om å få et bedre skolemiljø. Minner om at vi har mobbeombudet i Stavanger som kan bidra i enkeltsaker ved behov. Kontaktinformasjon finner du her på våre hjemmesider. 


Referatsak 18/22 NYLUND SKOLE - tildeling av midlertidige lokaler, saken skal diskuteres på det politiske møtet i utvalg for oppvekst og utdanning 28.09.22 kl 14:00. Vi i KFU har tale og forslagsrett og trenger dine innspill som foreldre angående situasjonen ved Nylund skole med hensyn til elevtall, logistikk, ansatte. SEND OSS E-POST MED INFORMASJON.  

Kommunen jobber nå med å utarbeide ny nettside for barnehage og skole, kommunen lurer på hvilke informasjon foreldre savner i forbindelse med barnehagestart / skolestart?

Send gjerne inn ditt spørsmål til Foreldrespør.no eller til oss i SBF så er vi sikker på at dere får tak i den informasjonen dere savner på kommunenes nettside - til slutt.


To år etter at den nye læreplanen trådde i kraft, får skolene i Stavanger 33 millioner kroner til å kjøpe nye skolebøker.

Har du en tjeneste du gjerne vil formidle? Og kunne du trengt hjelp med noe i retur? Frivilligbørsen er en formidlingsplass for ulike frivillige tjenester.

Frivilligbørs 11. mai
11. mai 2022 - 16.00

På en frivilligbørs møtes bedrifter, frivillige organisasjoner, sosiale entreprenører og offentlige virksomheter for å skape nye muligheter, utvikle lokale nettverk og danne konkrete samarbeidsavtaler.


Kommunalt foreldreutvalg i Stavanger inviterer til årsmøte
Tema på årsmøte er: Gaming og foreldre som digitale forbilder.
Dato: 23.Mai, Klokken 18:30 – 20:30
Sted: Møterom Ombo - Olav Kyrres gate 19, 4005 Stavanger (inngang trapp ovenfor Posten) det er mulig og følge møtet på Teams. 

Kommunalt foreldreutvalg i Stavanger har som hovedmål for 2022 / 2023 og øke foreldremedvirkning i grunnskolen i Stavanger.

Dette skal vi nå gjennom ulike delmål ------>


Mål for 2022
Samarbeidet mellom hjem og skole skal komme alle elever til gode, slik at de får et best mulig utbytte av opplæringen. Et godt samarbeid kan medvirke til å jevne ut sosiale forskjeller mellom elever og til å hindre frafall.

For å nå dette målet skal KFU i 2022/2023:
KFU skal delta aktivt på FAU møter i de ulike skolene.
Før statistikk og oversikt over samarbeidsutvalgene.
Jobbe for at foreldrene skal få reell medvirkning i samarbeidsutvalgene.
Kurs for medlemmer av samarbeidsutvalgene.
Legge til rette for gode rutiner for samarbeid mellom rådsorganene på skolene i kommunedelene.
Få på plass stabile, gode kommunedelsfau i alle kommunedelene. 

Årsmøte 23.Mai 2022, klokken 18:30-20:30.
KFU planlegger årsmøte og ønsker innspill til tema:
Forslag til tema?
Hva ønsker du at vi skal diskutere rundt bordet på årsmøtet?
Forslag til foredragsholder?

Vil ditt lag, forening eller organisasjon bidra til å lage en god sommer for barn og unge i Stavanger?
Fra 23. mars kan du søke om tilskudd til å bli en del av det gratis sommerferietilbudet Barnas sommer.
Søknadsfristen er 20. april.

Søkere kan få et tilskudd på 50.000 kroner per uke med aktivitet for minst 20 deltakere.
I tillegg kan det gis støtte på inntil 10.000 kroner for kjøp av utstyr og til gjennomføringen.
Nytt i år er at organisasjonene kan søke støtte for en periode på tre år.


– Elevene kan fort bli bærere av de voksnes konflikter. Dersom russiske og ukrainske barn går på samme skole, må de voksne følge ekstra godt med på dialog og atferd.

Det sier psykologspesialist Klara Øverland, førsteamanuensis ved Læringsmiljøsenteret (FILIORUM, Selma, OTB) ved Universitetet i Stavanger og spesialrådgiver ved RKBU-Vest Norce.

Det diskuteres på politisk nivå "Leksefri i Stavanger skolen" og det finnes mange meninger, for og imot, og dersom hver skole skal bestemme selv, hvor mye lekser er nok? Hva er vi som foreldre fornøyd med? 

Vi i Kommunalt foreldreutvalg i Stavanger har forslag og talerett på de politiske møtene i Utvalg for oppvekst og utdanning og trenger din foreldrestemme med konkrete tilbakemeldinger, forslag til gjennomføring, etc. I styret har vi også utarbeidet en spørreundersøkelse digitalt som kan formidles til dere dersom dere kan og vil bruke den på deres skole. 

Hva er din personlige mening om Leksefri skole i Stavanger?

Hva er din opplevelse og erfaring med lekser i skolen?

Trykk inn på lenken under og skriv til oss på Facebook, enten i kommentarfelt på innlegg eller på PM. 


Fagartikkel: Forfatteren av denne artikkelen ønsker å gå bort fra det mye brukte begrepet «skolevegring» og heller erstatte det med «bekymringsfullt skolefravær». Hun påpeker at skolevegring oppleves for snevert når man står overfor en så mangesidig utfordring, og redegjør her for hva disse utfordringene kan dreie seg om.

Bekymringsfullt skolefravær sier bare at fraværet i seg selv er så høyt at det er grunn til bekymring, og at eleven har et fravær som ikke kan dokumenteres med legeerklæringer, innvilgede permisjoner eller lignende på over 10 undervisningsdager i løpet av semesteret (20 undervisningsdager i løpet av året). Det må dog sies at også dokumentert fravær kan være bekymringsfullt, hvis det er så mye at læring og det sosiale fellesskapet blir skadelidende.


I artikkelen finner du tips og triks til hvordan du kan gjøre overgangen til skolen lettere
I 2018 ble det lovfestet at skoler og barnehager har plikt til å samarbeide om overgangen fra barnehage til skole og skolefritidsordning. Tidligere lå ansvaret hos barnehagen alene.
Men forskning tyder på at skolen fortsatt har en jobb å gjøre for at 5–6-åringene skal ha en best mulig overgang.