Historie

Møvig skole
Av Normann Liene

I 1958 kjøpte Oddernes kommune et større tomteområde på Møvig. Hensikten var å bygge både barneskole og en fremtidig ungdomsskole.
Arkitekt Gunnar Fjermeros ble engasjert for å lage tegninger til første byggetrinn og dessuten lage en plan for storbygget – ungdomsskolen.
Første byggetrinn på fire klasserom sto ferdig høsten 1959, og Vågsbygd skole fikk plass til en hel del av sine elever der.
Formannskapet nedsatte nå ei byggenemd som skulle komme med forslag til den videre utbygningen av skoleanlegget. Nemda besto av: Arnold Robstad, Guttorm Stray, Arne Mosfjell og Sigurd Strømme som tilrådde at «hovedbygget på Møvig – som grenser inn mot første byggetrinn – 7 klasserom, sløydsal, håndarbeidsrom, skolekjøkken og gymnastikksal oppføres nå». Dette ble vedtatt av skolestyret og kommunestyret. Byggearbeidene ble så straks satt i gang under ledelse av arkitektene Matzow og Fjermeros.

Under andre byggetrinn, var elever fra Møvig skole plassert i Vågsbygd Bedehus i Kjos frem til jul 1962. Alternativet til Bedehuset var ettermiddagsundervisning.

Ved slutten av året 1962 sto bygget ferdig. Det kostet tre millioner og ble et imponerende anlegg.

Fra begynnelsen var det folkeskolen som benyttet alle rommene. Men meningen var at hele bygget skulle benyttes som ungdomsskole – noe som ikke skjedde før barneskolen fikk sitt nybygg – Sjøstrand skole.
Det var Gerhard Linnebo som ble skolens første styrer. Han ble tilsatt fra 1. januar 1963 sammen med 17 andre lærere.

I 1966 begynte John Øvergård Jacobsen som førstelærer ved skolen. Han hadde ansvar for syvende klassene som da tilhørte ungdomsskolen. Høsten 1967 flyttet Linnebo med lærere og elever som tilhørte barneskolen, til Sjøstrand skole som nettopp var blitt ferdig. Jacobsen overtok da som rektor på Møvig skole som da ble ungdomsskole.

I begynnelsen av 1980-årene hadde skolen omkring 330 elever fordelt på 13 klasser fra syvende til niende skoleår. Lærertallet var på rundt 30.

I 1985 etablerte skolen et alternativt skoletilbud i Voie Grendehus for elever med spesielle vansker. Elevene fulgte stort sett vanlig fagplaner, men undervisningen ble i større grad enn vanlig tilpasset den enkelte elevs behov, da gruppen av elever var liten i forhold til vanlig klasse.
Nyere historie
Av Terje Rødland

Den 5. mai 1988 feiret Møvig skole sitt 25-års jubileum i skolens gamle gymsal. Det var musikalske innslag ved Ole Geir Feste og tale ved skolens rektor. Skolemusikkorpset var også tilstede.
Denne kvelden var det også satt opp en jubileumsforestilling med "Manndattera og kjerringdattera" av Peder Cappelen. Musikk: Bjørn Ole Rasch. På piano var Knut Avenstroup Haugen, og på bass Frik Hougen. Forestillingen ble filmet av Per Erik Gundersen. Ole Geir Feste var instruktør på forestillingen. Denne teaterforestillingen ble også satt opp 6,7 og 8 mai.

På kvelden den 6. mai 1988 var det jubileumsfest på Myren Gård for personalet ved skolen.

Den 18. juni 1992 kl. 20:00 var det kollegafest i Vindmøllens selskapslokaler for skolens rektor gjennom mange år: John Øvergård Jacobsen. Han takker av etter mange års innsats ved skolen.

Høsten 1992 blir Randi Bruvik Dahl ny rektor ved Møvig skole.

I løpet av 1997 ble "Pustehullet" opprettet som en kursvirksomhet ved Møvig skole. Skolen så at mye av dens virksomhet var teoripreget og at flere elever var svært skoletrøtte i perioder. Dermed ble Pustehullet opprettet i de gamle lokalene til helsestasjonen. Her ble det tilbudt elevene kurs på en rekke områder, alt fra snekkerkurs, fjellklatring, fotokurs og selvtillitskurs. Kursene var slik organisert at elevene gikk ut av ordinær undervisning 3-4 timer i uka i en viss periode og fikk fordype seg i et tema de hadde lyst til. Det var få elever på hvert kurs, og det sosiale ble vektlagt. Det var ikke mange kurs, men dette ble tenkt utvidet etter hvert. Lærerne lagde et  opplegg som var mest mulig tilpasset den enkelte elevs situasjon. Det ble tatt hensyn til elevens faglige nivå, sosiale ferdigheter, livssituasjon osv. Det ble satt krav til elevene også i dette opplegget. 

Skoleåret 01-02 ble Karuss oppvekstpark bygget, og Randi Bruvik Dahl fikk stillingen som rektor.
Marit Faanes overtok som rektor på Møvig midt i skoleåret, i  januar 2002.

Skoleåret 04-05 gjennomgikk Møvig skole en stor ombygging og oppussing. Det var arkitektkontoret Børve og Borchsenius as ved arkitekt Torun Aksnes som hadde ansvaret for planleggingen av det nye bygget.

Det ble satt opp klasseromsbrakker på idrettsbanen i juli 2004, og i august 2004 måtte elevene starte skoleåret i brakker. Allerede ved skolestart i august 2005 var den nye skolen klar til bruk. 

Den 28. oktober 2005 hadde skolen stor innvielsesfest i Møvighallen der både ordfører Jan Oddvar Skisland og skoledirektør Marie Føreland var med.
Etterpå var det fest i skolens miljørom (den gamle gymsalen). Her var både arkitekter og kunstnere med.

Den 29. januar 2014 feiret skolen sitt 50-års jubileum i den store flerbrukshallen. Skolen ble egentlig 50 år i januar 2013, så feiringen var litt forsinket.
Ordfører Arvid Grundekjøn og oppvekstdirektør Arild Rekve var på besøk, og Møvig og Sjøstrand skolemusikk var på plass. Det var underholdning av elever og lærere og musikalske innslag fra Ole Geir Feste og Frik Hougen.

 

Møvig skoles rektorer: 

August 1959 - Jørgen Bjørndahl Jernæs (rektor for Vågsbygd og Møvig skole)
Januar 1963 - Gerhard Linnebo
August 1967 - John Louis Øvergård Jacobsen
August 1992 – Randi Bruvik Dahl 
Januar 2002 – Marit Faanes
1. Juli 2023 -  Elisabeth Grumheden Aggvin